För lärare i engelska på gymnasial nivå: Mer om digitala nationella prov

Här hittar du som undervisar i gymnasieskolan och i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå information om hur de nationella proven i engelska kan komma att förändras när proven blir digitala.

Den här texten handlar om digitala nationella prov utifrån vad som är specifikt för ämnet engelska i och motsvarande skolformer.

De nationella proven i engelska blir digitala för gymnasieskolan i november 2024 och för kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå november 2025.

Generell information om digitala nationella prov finns här:

Digitaliseringen av de nationella proven

Mycket känns igen

Digitaliseringen av de nationella proven i engelska kommer att medföra förändringar i vissa delar, medan mycket kommer att se ut som tidigare. Lärare i engelska som har genomfört nationella prov tidigare kommer att känna igen sig.

Antalet delprov kommer att vara detsamma som tidigare och uppgiftstyperna kommer att påminna om tidigare prov.

Proven kommer att genomföras på fasta provdatum, förutom de muntliga delproven som även fortsättningsvis kommer att genomföras under en provperiod.

Proven ska liksom tidigare genomföras utan hjälpmedel. Varken ordbok, stavnings- eller grammatikkontroll får finnas tillgängligt.

Förändringar i vissa delar

För eleven finns de största förändringarna i delprov B2 som prövar hörförståelse. Det kommer att finnas en integrerad ljudspelare i plattformen. Eleven använder hörlurar och kan starta och justera ljudet individuellt. Eleverna kommer i viss mån kunna styra ljudspelaren själva men de kommer inte kunna spola fram eller tillbaka eller lyssna fler gånger än vad uppgiften kräver. Skolverket utreder om provet ska kunna pausas.

För läraren sker förändringar i delprov B på grund av att en viss del av uppgifterna kommer att automaträttas. Andra uppgifter kommer att bedömas på liknande sätt som tidigare.

I engelska 6 delprov C finns ett förberedelsematerial som eleverna läser och diskuterar någon vecka före provtillfället. Inför digitaliseringen har man förkortat förberedelsematerialet så att det i stället kommer att läsas och diskuteras i direkt anslutning till själva provtillfället.

Andra förändringar handlar om inställningar som eleven kan göra i provplattformen. De kommer till exempel kunna förstora text och anpassa kontrastinställningar. De kommer även kunna få texten uppläst, om det inte påverkar det som provet är avsett att pröva.

De digitala nationella proven kommer att utformas för att så bra som möjligt passa ett digitalt gränssnitt och öka tillgängligheten.

Vad kan jag som lärare tänka på i min undervisning?

Vid utprövningar har det framkommit att eleverna inte upplevde svårigheter med att navigera i provet, men det kan vara utmanande att läsa längre texter på skärm. Förbered eleverna på att läsa texter digitalt och navigera mellan text och frågor i till exempel digitala läromedel eller digitala prov.

Inför delprov B2 är det viktigt att låta eleverna träna på att genomföra hörförståelseövningar individuellt med hörlurar. Demoprov kommer att finnas tillgängliga i god tid före genomförandet så att alla ska kunna vänja sig vid den nya provsituationen. Elever kommer att kunna träna på de funktioner och verktyg som kommer att användas i provtjänsten. 

Öka din och dina elevers digitala kompetens

Redan nu kan du som lärare medvetet bygga upp din och dina elevers digitala kompetens. Läs mer här:

Digitalisering av nationella prov – vilken digital kompetens behöver du som lärare ha?

Digitalisering av nationella prov - vilken digital kompetens behöver elever ha?

Medverka i utprövningar

För att upprätthålla en hög kvalitet på de nationella proven i engelska genomförs utprövningar av uppgifter och provdelar i hela landet.

I lärosätenas arbete med att utveckla proven ingår referensgrupper med lärare som granskar och diskuterar förslag på provuppgifter tillsammans med provkonstruktörerna. Om du önskar att medverka, antingen genom att genomföra en utprövning på skolan eller att delta i en referensgrupp, läs mer här:

Nationella provens konstruktion – delta i utvecklingen Länk till annan webbplats.

Läs mer om digitala nationella prov

Läs mer om hur nationella proven förändras när de blir digitala Länk till annan webbplats.

Digitaliseringen av de nationella proven

Bedömning av nationella prov när de blir digitala

Digitaliseringen av de nationella proven – tillgänglighet och användbarhet

Lär dig mer om digital läsning

Webbinarium om digitala nationella prov i engelska på gymnasial nivå

Film: Digitala nationella prov i engelska på gymnasial nivå (1.07 tim)

Senast uppdaterad 09 december 2022