För lärare i franska, spanska och tyska: Mer om digitala nationella bedömningsstöd

Här hittar du som undervisar i franska, spanska och tyska information om hur de nationella betygsstödjande bedömningsstöden i moderna språk kommer att förändras när de blir digitala.

Den här texten handlar om digitala nationella bedömningsstöd utifrån vad som är specifikt för franska, spanska och tyska för språkval i årskurs 9 i grundskolan samt i kurs 2 i gymnasieskolan och motsvarande skolformer.

De befintliga bedömningsstöden i moderna språk kommer att finnas kvar i parallellt med de första digitala bedömningsstöden i Skolverkets provtjänst.

Generell information om digitala nationella prov finns här:

Digitaliseringen av de nationella proven Länk till annan webbplats.

Tidplan: Publicering av nya bedömningsstöd i moderna språk


Skolverket.se

Skolverkets provstjänst

2022

Moderna språk 4.


2023

 Moderna språk 2 och språkval åk 9.


2024

Moderna språk 3.


2025


Moderna språk 2 och språkval åk 9 *

*Komvux får åtkomst till Skolverkets provtjänst höstterminen 2025.

Mycket känns igen

Digitaliseringen av bedömningsstöden i moderna språk kommer att medföra förändringar i vissa delar, medan annat kommer att se ut som tidigare. Lärare i moderna språk som tidigare har genomfört bedömningsstöd kommer att känna igen sig.

Bedömningsstöden kommer fortfarande att vara frivilliga att genomföra. Antalet delprov kommer att vara detsamma som tidigare.

Elever ska liksom tidigare ges möjlighet att visa vad de kan. Därför kommer flera av uppgiftstyperna att påminna om tidigare bedömningsstöd.

Bedömningsstöd ska liksom tidigare genomföras utan hjälpmedel; ingen ordbok får användas, ingen stavnings- eller grammatikkontroll får finnas tillgänglig.

 

Förändringar i vissa delar

De digitala nationella bedömningsstöden kommer att utformas för att så bra som möjligt passa ett digitalt gränssnitt och för att öka tillgängligheten.

För eleven finns de största förändringarna i delprovet Fokus: Höra. Det kommer att finnas en ljudspelare i plattformen. Eleven sätter själv i gång ljudfilen, använder egna hörlurar och justerar ljudet individuellt. Det kommer inte vara tillåtet för eleven att själv spola tillbaka ljudfilen.

Detta nya sätt att genomföra Fokus: Höra, påverkar även lärarens situation i klassrummet, eftersom eleverna inte längre lyssnar tillsammans med läraren.

För läraren sker också förändringar i Fokus: Läsa och Höra, på grund av att en del av uppgifterna kommer att automaträttas.

Andra förändringar rör tillgängligheten, till exempel möjligheten för eleverna att direkt i plattformen förstora text, anpassa kontrastinställningar eller i förekommande fall få texten uppläst om det inte påverkar det som bedömningsstöd är avsett att pröva. I moderna språk får, liksom tidigare, delprovet Fokus: Läsa, inte läsas upp för eleven.

Läs mer om hur nationella proven förändras när de blir digitala

 

Förbered dig och eleverna

I alla delprov utom Fokus: Tala och samtala skriver eleverna på målspråket. I de digitala bedömningsstöden i moderna språk kommer det att finnas ett verktyg för målspråkets specialtecken. Det är viktigt att eleverna får träna på att använda ett sådant verktyg.

Verktyg för specialtecken, exempel spanska.

Verktyg för specialtecken, exempel spanska.

När Fokus: Höra, ska genomföras kommer eleverna behöva ha tränat på att använda den integrerade ljudspelaren.

Inför Fokus: Skriva, kan det vara bra att eleverna får träna upp sin vana att skriva texter på målspråket på dator eller annan digital enhet.

Demoprov kommer att finnas tillgängliga i god tid före genomförandet så att alla ska kunna vänja sig vid den nya provsituationen. Elever kommer att kunna träna på de funktioner och verktyg som kommer att användas i provtjänsten.

Tips för din undervisning

Så här kan du förbereda eleverna:

  • Träna på att läsa texter digitalt.
  • Träna på att navigera mellan text och frågor i digitala läromedel eller i digitala prov.
  • Använd hörlurar för hörförståelseövningar.
  • Träna på att använda en digital ljudspelare.
  • Träna på att skriva texter digitalt.

 

Utprövningar av digitala bedömningsstöd pågår

Vid utprövningar som gjorts har det framkommit att eleverna uppskattar att göra proven digitalt. De upplever det som enklare att skriva på dator än för hand. I hörförståelseproven uppskattar eleverna att de själva kan starta uppspelningen samt justera ljudet på sin digitala enhet.

 

Medverka i utprövningar

För att upprätthålla en hög kvalitet på bedömningsstöden i moderna språk genomför lärosätet på uppdrag av Skolverket sedan lång tid tillbakautprövningar av uppgifter och provdelar i hela landet. I lärosäts arbete med att utveckla bedömningsstöden ingår också referensgrupper med lärare som granskar och diskuterar förslag på uppgifter tillsammans med konstruktörerna. Om du önskar att medverka, antingen genom att genomföra en utprövning på skolan eller genom att delta i en referensgrupp, läs mer här:

Nationella provens konstruktion – delta i utvecklingen

 

Öka din och dina elevers digitala kompetens

Redan nu kan du som lärare medvetet bygga upp din och dina elevers digitala kompetens. Läs mer här:

Digitala nationella prov – vilken digital kompetens behöver du som lärare ha?

Digitalisering av nationella prov - vilken digital kompetens behöver elever ha?

 

Läs mer om digitala nationella prov

Digitaliseringen av de nationella proven Länk till annan webbplats.

Bedömning av nationella prov när de blir digitala Länk till annan webbplats.

Tillgänglighet och användarbarhet Länk till annan webbplats.

Lär dig mer om digital läsning Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 25 april 2022