För lärare i matematik i årskurs 4–9: Mer om digitala nationella prov

Här hittar du som undervisar i matematik i årskurs 4–9 information om hur de nationella proven i ämnet kan komma att förändras när proven blir digitala.

Den här texten tar upp digitala nationella prov utifrån vad som är specifikt för ämnet matematik i årskurs 4-9 i grundskolan och motsvarande skolformer. Generell information om digitala nationella prov finns här:

Digitaliseringen av de nationella proven

Digitaliseringen av de nationella proven i matematik kommer att medföra förändringar på vissa delar, medan andra delar kommer se ut som tidigare.

Proven i matematik i årskurs 6 och 9 kommer även fortsättningsvis bestå av flera olika delprov. Huruvida antalet delprov blir detsamma som idag är ännu inte klart och utvecklingsarbete pågår.

Förändringar i och med att proven blir digitala

Då de nationella proven digitaliseras blir det möjligt att automaträtta vissa uppgifter. Hur stor andel av uppgifterna i matematikproven som kan bli automatbedömda utreds för närvarande.

Det kommer även fortsättningsvis vara så att viss matematisk kunskap bör prövas med öppna svarsformat, där eleven redovisar sin lösning och bedömningen genomförs av en mänsklig bedömare utifrån en bedömningsanvisning.

Vi utreder fortfarande i vilken utsträckning proven kan innehålla uppgifter där eleven redovisar lösningar med hjälp av tangentbord och matematikeditor samt i vilken utsträckning lösningar fortfarande behöver redovisas på papper.

En annan förändring är att räknare kommer att finnas i provtjänsten där eleven genomför provet.

Läs mer om hur nationella proven förändras när de blir digitala Länk till annan webbplats.

Poäng på elevlösningar blir provbetyg

De nuvarande nationella proven i matematik bygger på att elevens lösning tilldelas poäng för lösningens förtjänster. Så kommer det att vara även i de kommande digitala matematikproven. Däremot kommer det inte att förekomma poäng på tre olika kvalitativa nivåer, utan varje uppgift kommer ha ett poängvärde som läggs ihop till en totalsumma.

Utmaningar vi ser

Erfarenheter från utprövningar visar att även om det finns fördelar med det digitala formatet så kan det också vara tidskrävande och ovant för eleverna att redovisa digitalt, exempelvis med matematikeditor i delprov och uppgifter där elevens lösningar brukar vara rika på matematisk text.

Det här är en utmaning när prov i matematik ska digitaliseras. I nuläget är det osäkert om alla delar av proven i årskurs 6 och 9 kan genomföras digitalt eller om något även fortsättningsvis behöver erbjudas via papper och penna.

Vad kan jag som lärare tänka på redan nu?

Information om exakt vilka provdelar, uppgiftstyper och hjälpmedel som kommer finnas i de digitala nationella proven i matematik i grundskolan kommer i god tid innan proven genomförs och eleverna kommer kunna öva på dessa via demoprov. Redan nu är det dock bra att känna till att olika digitala verktyg av GeoGebra-typ kan förekomma i proven.

Dessa digitala verktyg är bra att vänja sig vid i god tid, så att man är van att göra de handgrepp som är relevanta utifrån den aktuella kursen. Du kan redan nu använda dig av GeoGebra eller liknande verktyg som applikation eller på webb. Längre fram kommer Skolverket även erbjuda didaktiskt stöd till lärare för att använda den sortens digitala verktyg i klassrummet.

Var med i utprövningarna

För att upprätthålla en hög kvalitet på de nationella proven i matematik genomförs utprövningar av uppgifter och provdelar i hela landet. Både digitala uppgifter och uppgifter på papper prövas ut i klasser.

I arbetet med att utveckla proven ingår också referensgrupper med lärare som granskar och diskuterar förslag på provuppgifter tillsammans med provkonstruktörerna. Ta chansen att medverka, antingen genom att genomföra en utprövning på skolan eller genom att delta i en referensgrupp.

Nationella provens konstruktion – delta i utvecklingen Länk till annan webbplats.

Öka din och dina elevers digitala kompetens

Redan nu kan du som lärare medvetet bygga upp din och dina elevers digitala kompetens. Läs mer här:

Digitala nationella prov – vilken digital kompetens behöver du som lärare ha? Länk till annan webbplats.

Digitalisering av nationella prov - vilken digital kompetens behöver elever ha? Länk till annan webbplats.

Webbinarium om digitala nationella prov i matematik i åk 6 och åk 9

Film: Digitalisering och digitala nationella prov i matematik i åk 6 (1.06 tim)

Film: Digitalisering och digitala nationella prov i matematik i åk 9 (1.02 tim)

Senast uppdaterad 09 december 2022