För lärare i matematik och svenska i årskurs 3: Mer om digitala nationella prov

Läs mer om digitala nationella prov med fokus på svenska och svenska som andraspråk samt matematik i årskurs 3.

Den här sidan tar upp digitala nationella prov utifrån vad som är specifikt för matematik, svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 i grundskolan och motsvarande skolformer. Generell information om digitala nationella prov finns här:

Digitaliseringen av de nationella proven Länk till annan webbplats.

Du som lärare kommer känna igen dig

Lärare som genomfört nationella prov tidigare kommer att känna igen sig eftersom upplägget på många sätt blir likadant.

Inom svenska och svenska som andraspråk handlar det om liknande delprov fast i digital form. Förmågan att läsa prövas i olika delprov. Eleven ska bland annat läsa en faktatext och en berättande text. I anslutning till texterna ska eleven svara på frågor och det påminner mycket om hur delproven ser ut idag. Även muntliga och skriftliga delprov liknar dagens delprov.

Inom matematik består nationella provet i årskurs 3 även i fortsättningen av ett antal olika delprov där eleverna får tillämpa sina förmågor på ett urval av det centrala innehållet i matematik. De får möta en variation av uppgifter och de får genom provet möjlighet att visa sina kunskaper i matematik på olika sätt, likt tidigare.

De nationella proven i årskurs 3 kommer även fortsättningsvis att ske under en fastställd provperiod på vårterminen. Proven ingår i Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser.

Läsa, skriva, räkna Länk till annan webbplats.

Förändringar och utmaningar

Något som förändras när det blir ett digitalt format är att en viss del av provens uppgifter i årskurs 3 kommer att bli automaträttade. Andra uppgifter kommer att bedömas likt tidigare. En annan förändring är till exempel att alla elever kommer att skriva sina faktatexter och berättande texter digitalt. Det är möjligt redan idag men när proven blir digitala är det tänkt för alla.

Erfarenheter från utprövningar visar att många elever uttrycker att det är roligt att göra uppgifter på dator jämfört med för hand. Men för elever i de lägre åldrarna erbjuder det digitala formatet vissa utmaningar. För prov i matematik hänger det bland annat ihop med att kriterier för bedömning av kunskaper i årskurs 3 omfattar att eleven ska kunna lösa enkla problem och välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredsställande resultat.

Det innebär att proven behöver erbjuda möjlighet för elever att visa olika metoder för beräkningar och även olika sätt att visa sitt kunnande. Möjligheten att exempelvis rita sin lösning är extra viktigt för att visa kunskaper.

Att lösa de tekniska förutsättningarna för att tillgodose dessa behov är en utmaning. Vissa delprov i årskurs 3 kommer därför erbjudas helt i pappersform och andra helt i digital form, om inte framtida utveckling av teknisk lösning skulle förändra behovet av denna uppdelning.

Läs mer om hur nationella proven förändras när de blir digitala Länk till annan webbplats.

Bedömning av digitala prov i årskurs 3

När elevlösningar i proven bedöms gäller även fortsättningsvis att läraren genom proven kan få indikation på att en elev är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Exempel på sådana indikationer och exempel på skäl att befara att en elev inte kommer att uppfylla de kriterier för bedömning av kunskaper som ska uppnås, kommer att anges i de digitala nationella proven på liknande sätt som idag.

Vid bedömning av de nationella proven i årskurs 3 ska eleven nå upp till kravnivån för varje delprov, oavsett om delprovet erbjuds i pappersform eller digitalt. I årskurs 3 görs ingen sammanvägning av resultaten från delproven. Syftet är att det tydligt ska framgå vilka delprov som eleven har klarat eller inte.

Bedömningsstöd

I lågstadiet används de obligatoriska bedömningsstöden i taluppfattning och läs- och skrivutveckling i årskurs 1. De används både under höst- och vårterminen och genomförs med fördel av undervisande lärare. Dessa bedömningsstöd är frivilliga att använda i årskurs 2 och 3. Bedömningsstöden kommer att finnas kvar där du hittar dem i dag på Skolverkets webb.

Webbinarium om digitala nationella prov i svenska och matematik i åk 3

Film: Digitalisering och digitala nationella prov i svenska och matematik i åk 3 (54 min)

Detta kan du som lärare göra nu

Var med i utprövningar

För att upprätthålla en hög kvalitet på de nationella proven i svenska, svenska som andraspråk och matematik genomförs utprövningar av uppgifter och provdelar i hela landet. Både digitala uppgifter och uppgifter på papper prövas ut i klasser.

Om du önskar att medverka, antingen genom att genomföra en utprövning på skolan eller att delta i en referensgrupp.

Nationella provens konstruktion – delta i utvecklingen Länk till annan webbplats.

Förbered dig och eleverna

Du som lärare kan medvetet bygga upp din och dina elevers digitala kompetens. Läs mer här:

Digitala nationella prov – vilken digital kompetens behöver du som lärare ha? Länk till annan webbplats.

Digitalisering av nationella prov - vilken digital kompetens behöver elever ha? Länk till annan webbplats.

Läs mer om digitala nationella prov

Digitaliseringen av de nationella proven Länk till annan webbplats.

Bedömning av nationella prov när de blir digitala Länk till annan webbplats.

Tillgänglighet och användarbarhet Länk till annan webbplats.

Lär dig mer om digital läsning Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 09 december 2022