För lärare i matematik på gymnasial nivå: Mer om digitala nationella prov

Här hittar du som undervisar i matematik i gymnasieskolan och i kommunal vuxenutbildning information om hur de nationella proven i ämnet kan komma att förändras när proven blir digitala.

Den här texten tar upp digitala nationella prov utifrån vad som är specifikt för ämnet matematik på gymnasial nivå. Generell information om digitala nationella prov finns här:

Digitaliseringen av de nationella proven

Mycket känns igen

Även om en del förändras när de nationella proven i matematik blir digitala är en hel del sig likt. Exempelvis kommer de nationella proven i matematik på gymnasial nivå också i fortsättningen bestå av flera olika delprov. Om antalet delprov blir detsamma som idag är ännu inte klart och utvecklingsarbete pågår.

Möjliga förändringar i och med att proven blir digitala

När de nationella proven digitaliseras blir det möjligt med automaträttning av vissa uppgifter. Dock kommer det även fortsättningsvis vara så att viss matematisk kunskap bör prövas med öppna svarsformat, där eleven redovisar sin lösning och bedömningen genomförs av en utsedd bedömare utifrån en bedömningsanvisning. Hur stor andel av uppgifterna som kommer att automaträttas utreds för närvarande.

För eleverna sker förändringar eftersom de i de digitala nationella proven kommer att ta del av texterna på skärm och inte på papper. En annan möjlig förändring är att räknare kan komma att finnas i provtjänsten där eleven genomför provet.

De digitala nationella proven kommer att utformas för att så bra som möjligt passa ett digitalt gränssnitt och öka tillgängligheten. Tillgängligheten ökas av att eleven kan göra inställningar provplattformen, som till exempel förstora text, anpassa kontrastinställningar eller att i förekommande fall få texten uppläst om det inte påverkar det som provet är avsett att pröva.

Poäng på elevlösningar blir provbetyg

Poäng på elevlösningar är fortfarande underlag till provbetyg, men inte poäng på tre olika kvalitativa nivåer. Varje uppgift kommer istället att ha ett poängvärde som läggs ihop till en totalsumma.

Utmaningar vi ser

För uppgifter där elevens lösningar innehåller matematisk text kan vi se att det ofta blir tidskrävande och ovant för eleven att skriva med exempelvis en formeleditor. Det här är en utmaning när prov i matematik ska digitaliseras. Vi utreder fortfarande i vilken utsträckning proven kan innehålla uppgifter där eleven redovisar lösningar med hjälp av tangentbord och formeleditor samt i vilken utsträckning lösningar fortfarande behöver redovisas på papper.

Vad kan jag som lärare tänka på redan nu i min undervisning?

Information om vilka provdelar, uppgiftstyper och hjälpmedel som kommer att finnas i de digitala nationella proven i matematik på gymnasial nivå kommer i god tid innan proven genomförs. Via demoprov kommer eleverna bli bekanta med olika uppgiftstyper och få möjlighet att träna på att använda olika hjälpmedel i provtjänsten.

Det är bra om både du som lärare och dina elever vänjer er vid olika digitala matematiska verktyg. I proven kan det förekomma verktyg som liknar GeoGebra.

Var med i utprövningar

Hur de digitala proven kommer att vara utformade utvecklas och utprövas av de lärosäten som konstruerar nationella prov idag. För att upprätthålla en hög kvalitet på de nationella proven i matematik genomförs utprövningar av uppgifter och provdelar i hela landet. Både digitala uppgifter och uppgifter på papper prövas ut i klasser. I arbetet med att utveckla proven ingår också referensgrupper med lärare som granskar och diskuterar förslag på provuppgifter tillsammans med provkonstruktörerna.

Om du önskar att medverka, antingen genom att genomföra en utprövning på skolan eller genom att delta i en referensgrupp, läs mer här:

Nationella provens konstruktion – delta i utvecklingen Länk till annan webbplats.

Webbinarium om digitala nationella prov i matematik på gymnasial nivå

Film: Digitala nationella prov i matematik på gymnasial nivå (1.06 tim)

Senast uppdaterad 09 december 2022