För lärare i SO i årskurs 7–9: Mer om digitala nationella prov

Här hittar du som undervisar i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap i åk 7-9 information om hur de nationella proven i ämnet kan komma att förändras när proven blir digitala.

Den här texten tar upp digitala nationella prov utifrån vad som är specifikt för SO-ämnen i årskurs 7-9 i grundskolan och motsvarande skolformer. Generell information om digitala nationella prov finns här:

Digitaliseringen av de nationella proven

Digitaliseringen av de nationella proven i SO-ämnen kommer medföra förändringar i vissa delar, medan andra delar kommer se ut som tidigare.

Proven i olika SO-ämnen kommer också i fortsättningen att delas upp på två delprov som genomförs på olika dagar och provtiden kommer troligen också att bli densamma.

Även fortsättningsvis kommer varje skola att genomföra prov i ett av de fyra SO-ämnena. Ämnena fördelas mellan skolorna på samma sätt som idag. Besked om i vilket SO-ämne prov ska genomföras meddelas cirka tre veckor före provdatum.

Förändringar i och med att proven blir digitala

Elever och lärare brukar uppskatta utformningen av de nuvarande nationella proven i SO. Proven uppfattas som inbjudande och intresseväckande med bilder i färg och en tydlig uppdelning i olika uppgiftsområden på varje uppslag. De digitala provens utformning kommer att bli enklare eftersom det digitala gränssnittet ger en begränsad översikt.

Läs mer om hur nationella proven förändras när de blir digitala Länk till annan webbplats.

Det digitala formatet innebär också förändringar för hur proven bedöms och rättas.

Proven i SO kommer bestå av öppna och slutna uppgifter. I de öppna uppgifterna formulerar eleven egna svar och i de slutna uppgifterna anger eleven sitt svar genom att markera ett eller flera förutbestämda svarsalternativ. I de digitala proven kommer minst hälften av uppgifterna vara slutna och alltså rättas automatiskt.

Precis som idag kommer lärarna få stöd för bedömningen av öppna uppgifter i form av exempel på relevant innehåll, aspekter att fästa avseende vid i bedömningen samt citat från autentiska elevsvar. Poängen räknas ihop till en totalpoäng från samtliga uppgifter i provet.

Under våren 2024 publiceras ett digitalt betygsstödjande bedömningsstöd i samhällskunskap för årskurs 6 i Skolverkets provplattform.

Bedömning av nationella prov när de blir digitala Länk till annan webbplats.

Utprövningar av digitala prov och bedömningsstöd

Provinstitutionen i samhällskunskap genomförde en stor utprövning av ett digitalt betygsstödjande bedömningsstöd i samhällskunskap för årskurs 6 våren 2021.

I samband med utprövningen besvarade också medverkande lärare en enkät. Här följer några synpunkter.

  • En lärare menade att eleverna tyckte om formen där olika typer av uppgifter skulle besvaras på olika sätt.
  • Någon påpekade att det kunde vara lätt att missa uppgifter när flera uppgifter följde på varandra i samma fönster.
  • Eleverna glömde att scrolla ner ordentligt.
  • Flera lärare tyckte att bedömning fungerade bra i plattformen.
  • Lärarna var i allmänhet positiva till att delta i utprövningar av digitala prov. Det var värt den tid man fick lägga ner.

Vill du medverka i utprövningar?

Hur de digitala proven kommer att vara utformade utvecklas och utprövas av provinstitutionerna som konstruerar nationella prov idag. För att upprätthålla en hög kvalitet på de nationella proven i SO-ämnena genomförs utprövningar av uppgifter och provdelar i hela landet.

Ta chansen att medverka, antingen genom att genomföra en utprövning på skolan eller genom att delta i en referensgrupp.

Nationella provens konstruktion – delta i utvecklingen Länk till annan webbplats.

Öka din och dina elevers digitala kompetens

Redan nu kan du som lärare medvetet bygga upp din och dina elevers digitala kompetens. Du som lärare kan genomföra digitala uppgifter i klasserna.

Du kan vänja eleverna vid att scrolla ner ordentligt på uppgiftssidor och lära dem hur man navigerar mellan olika uppgifter och visa på olika sätt att gå tillbaka och kontrollera sina svar.

Du kan också låta eleverna jobba med olika digitala resurser som krävs för att lösa en uppgift. Det kan exempelvis handla om kartor, diagram eller källtexter av olika slag.

Läs mer:

Digitalisering av nationella prov – vilken digital kompetens behöver du som lärare ha? Länk till annan webbplats.

Digitalisering av nationella prov - vilken digital kompetens behöver elever ha? Länk till annan webbplats.

Webbinarium om digitala nationella prov i SO-ämnen i åk 9

Film: Digitalisering och digitala nationella prov i SO-ämnen i åk 9 (1.11 tim)

Senast uppdaterad 09 december 2022