För lärare i svenska och svenska som andraspråk: Mer om digitala nationella prov

Här hittar du som undervisar i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 4–9 information om hur de nationella proven i ämnet kan komma att förändras när proven blir digitala.

Den här sidan tar upp digitala nationella prov utifrån vad som är specifikt för svenska och svenska som andraspråk i årskurs 4-9 i grundskolan och motsvarande skolformer. Generell information om digitala nationella prov finns här:

Digitaliseringen av de nationella proven Länk till annan webbplats.

Mycket kommer vara sig likt

Lärare som genomfört prov i dessa ämnen tidigare kommer att känna igen sig vad gäller såväl provets upplägg som innehållet i stort. Proven kommer att ha samma antal delprov som tidigare.

Proven kommer att genomföras på fasta provdatum, förutom de muntliga delproven som även fortsättningsvis kommer att genomföras under en provperiod. Eleverna kommer att genomföra delprov som prövar deras muntliga och skriftliga förmåga.

I de årskurser där proven i dag prövar läsförståelse kommer det även fortsättningsvis att finnas delprov för detta där eleverna kommer att möta såväl skönlitterära texter som sakprosatexter.

De muntliga proven kommer inte digitaliseras mer än att material och uppgifter distribueras digitalt, men bedömningen av delprovet kommer att föras in i plattformen.

Nya möjligheter för automaträttning och tillgänglighet

En tydlig förändring i och med digitaliseringen av proven är att flervalsuppgifter i delprovet som prövar läsförståelse kommer att vara automaträttade. Likaså kommer alla elever i samtliga årskurser att skriva sina texter digitalt i plattformen.

För delprov som bygger på textläsning är det viktigt att texterna presenteras så läsvänligt som möjligt. Vi arbetar för att större textmängder i plattformen ska presenteras så läsvänligt som möjligt.

Läs mer om hur nationella proven förändras när de blir digitala Länk till annan webbplats.

Vad kan jag som lärare tänka på redan nu i min undervisning?

Det kan variera mycket hur vana eleverna är vid att läsa längre och kortare texter digitalt, såväl skönlitteratur som sakprosa. Därför är det viktigt att redan nu introducera digital läsning, för att göra eleverna mer bekväma och vana vid sådana lässituationer.

Lär dig mer om digital läsning

Likaså ser användandet av datorer i skrivundervisningen olika ut för elever i olika skolor, men eftersom all textproduktion i de nationella proven kommer att ske digitalt är det en nödvändighet att eleverna är vana vid att hantera tangentbord och enklare textformatering.

Du som lärare kan medvetet bygga upp din och dina elevers digitala kompetens. Läs mer här:

Digitala nationella prov – vilken digital kompetens behöver du som lärare ha? Länk till annan webbplats.

Digitalisering av nationella prov - vilken digital kompetens behöver elever ha? Länk till annan webbplats.

Medverka i utprövningar

För att upprätthålla en hög kvalitet på de nationella proven genomförs utprövningar av uppgifter och provdelar i hela landet. Om du önskar att medverka, antingen genom att genomföra en utprövning på skolan eller att delta i en referensgrupp.

Nationella provens konstruktion – delta i utvecklingen Länk till annan webbplats.

Se webbinarier om digitalisering och digitala nationella prov i efterhand

I november 2021 genomförde vi webbinarier om digitalisering och DNP för lärare i grundskolan och motsvarande skolformer. Se i efterhand här:

Webbinarier om digitalisering Länk till annan webbplats.

Läs mer om digitala nationella prov

Digitaliseringen av de nationella proven Länk till annan webbplats.

Bedömning av nationella prov när de blir digitala Länk till annan webbplats.

Tillgänglighet och användarbarhet Länk till annan webbplats.

Lär dig mer om digital läsning Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 06 december 2021