För lärare i svenska och svenska som andraspråk: Mer om digitala nationella prov

Här hittar du som undervisar i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 4–9 information om hur de nationella proven i ämnet kan komma att förändras när proven blir digitala.

Den här sidan tar upp digitala nationella prov utifrån vad som är specifikt för svenska och svenska som andraspråk i årskurs 4-9 i grundskolan och motsvarande skolformer. Generell information om digitala nationella prov finns här:

Digitaliseringen av de nationella proven Länk till annan webbplats.

Mycket kommer vara sig likt

Lärare som genomfört prov i dessa ämnen tidigare kommer att känna igen sig vad gäller provets innehåll i stort. Proven kommer att ha samma antal delprov som tidigare.

Proven kommer att genomföras på fasta provdatum, förutom muntliga delprov som även fortsättningsvis kommer att genomföras under en provperiod. Eleverna kommer att genomföra delprov som prövar deras muntliga och skriftliga förmåga samt delprov i läsförståelse.

Eleverna kommer precis som i dagens prov möta såväl skönlitterära texter som sakprosatexter men i årskurs 9 kommer en förändring i upplägget av delprov B, som prövar läsförståelse, att ske. I det digitala formatet kommer eleverna få tillgång till uppgifterna i direkt anslutning till texterna som eleverna ska läsa. I dagens prov läser de texterna först och får sedan tillgång till både texter och uppgifter.

De muntliga proven kommer inte digitaliseras mer än att material och uppgifter distribueras digitalt, men bedömningen av delprovet kommer att föras in i provplattformen.

Nya möjligheter för automaträttning och tillgänglighet

En tydlig förändring i och med digitaliseringen av proven är att flervalsuppgifter i delprovet som prövar läsförståelse kommer att vara automaträttade. Likaså kommer alla elever att skriva sina texter digitalt i provplattformen.

Andra förändringar handlar om inställningar som elever kan göra i provplattformen. De kommer kunna förstora text och anpassa kontrastinställningar. De kommer även kunna få texten uppläst, om det inte påverkar det som provet är avsett att pröva.

De digitala nationella proven kommer att utformas för att så bra som möjligt passa ett digitalt gränssnitt och för att öka tillgängligheten.

Läs mer om hur nationella proven förändras när de blir digitala Länk till annan webbplats.

Vad kan jag som lärare tänka på redan nu i min undervisning?

Det kan variera mycket hur vana eleverna är vid att läsa längre och kortare texter digitalt, såväl skönlitteratur som sakprosa. Därför är det viktigt att redan nu introducera digital läsning, för att göra eleverna mer bekväma och vana vid sådana lässituationer.

Lär dig mer om digital läsning

Likaså ser användandet av datorer i skrivundervisningen olika ut för elever i olika skolor, men eftersom all textproduktion i de nationella proven kommer att ske digitalt är det en nödvändighet att eleverna är vana vid att hantera tangentbord och enklare textformatering.

Du som lärare kan medvetet bygga upp din och dina elevers digitala kompetens. Läs mer här:

Digitala nationella prov – vilken digital kompetens behöver du som lärare ha? Länk till annan webbplats.

Digitalisering av nationella prov - vilken digital kompetens behöver elever ha? Länk till annan webbplats.

Medverka i utprövningar

För att upprätthålla en hög kvalitet på de nationella proven genomförs utprövningar av uppgifter och provdelar i hela landet. Om du önskar medverka i en utprövning kan du läsa mer om det på sidan Nationella provens konstruktion - delta i utvecklingen.

Nationella provens konstruktion – delta i utvecklingen Länk till annan webbplats.

Webbinarium om digitala nationella prov i svenska och svenska som andraspråk i åk 6

Film: Digitalisering och digitala nationella prov i svenska och svenska som andraspråk i åk 6 (1.06 tim)

Film: Digitalisering och digitala nationella prov i svenska och svenska som andraspråk i åk 9 (1.05 tim)

Senast uppdaterad 09 december 2022