För lärare i svenska och svenska som andraspråk på gymnasial nivå: Mer om digitala nationella prov

Här hittar du som undervisar i svenska och svenska som andraspråk i gymnasieskolan och i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå information om hur de nationella proven i ämnena kan komma att förändras när proven blir digitala.

Den här texten handlar om digitala nationella prov utifrån vad som är specifikt för ämnena svenska och svenska som andraspråk i gymnasieskolan och i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

Generell information om digitala nationella prov finns här:

Digitaliseringen av de nationella proven

Mycket känns igen

Digitaliseringen av de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk kommer att medföra förändringar i vissa delar, medan mycket kommer att se ut som tidigare. Lärare i svenska och svenska som andraspråk som genomfört nationella prov tidigare kommer att känna igen sig.

Proven kommer att ha samma antal delprov som tidigare.

Proven kommer att genomföras på fasta provdatum, förutom de muntliga delproven som även fortsättningsvis kommer att genomföras under en provperiod.

De muntliga proven kommer inte digitaliseras, men material och uppgifter kommer att distribueras digitalt.

Förändringar i vissa delar

För läraren sker förändringar i delprov B eftersom flervalsuppgifterna kommer att automaträttas. Övriga uppgifter kommer precis som tidigare att bedömas av lärare.

För eleverna sker förändringar eftersom de i de digitala nationella proven kommer att ta del av texterna på skärm och inte på papper.

Andra förändringar handlar om inställningar som eleven kan göra i provplattformen. De kommer till exempel kunna förstora text och anpassa kontrastinställningar. De kommer även kunna få texten uppläst, om det inte påverkar det som provet är avsett att pröva.

De digitala nationella proven kommer att utformas för att så bra som möjligt passa ett digitalt gränssnitt och öka tillgängligheten.

Vad kan jag som lärare tänka på redan nu i min undervisning?

Vid utprövningar har det framkommit att eleverna inte upplevde svårigheter med att navigera i provet, men det kan vara utmanande att läsa längre texter på skärm. Det är viktigt att eleverna får träna på att bli goda digitala läsare för att bli mer bekväma vid sådana lässituationer. Förbered eleverna redan nu på att läsa texter digitalt, samt navigera mellan text och frågor i digitala läromedel eller digitala prov.

Öka din och dina elevers digitala kompetens

Redan nu kan du som lärare medvetet bygga upp din och dina elevers digitala kompetens. Läs mer här:

Digitalisering av nationella prov – vilken digital kompetens behöver du som lärare ha? Länk till annan webbplats.

Digitalisering av nationella prov - vilken digital kompetens behöver elever ha? Länk till annan webbplats.

Medverka i utprövningar

Hur de digitala proven kommer att vara utformade utvecklas och utprövas av de lärosäten som konstruerar nationella prov idag. För att upprätthålla en hög kvalitet på de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk genomförs utprövningar av uppgifter och provdelar i hela landet. I arbetet med att utveckla proven ingår också referensgrupper med lärare som granskar och diskuterar förslag på provuppgifter tillsammans med provkonstruktörerna.

Om du önskar att medverka, antingen genom att genomföra en utprövning på skolan eller att delta i en referensgrupp, läs mer här:

Nationella provens konstruktion – delta i utvecklingen Länk till annan webbplats.

Läs mer om digitala nationella prov

Läs mer om hur nationella proven förändras när de blir digitala

Digitaliseringen av de nationella proven

Bedömning av nationella prov när de blir digitala Länk till annan webbplats.

Tillgänglighet och användarbarhet Länk till annan webbplats.

Lär dig mer om digital läsning Länk till annan webbplats.

Webbinarium om digitala nationella prov i svenska och svenska som andra språk på gymnasial nivå

Film: Digitala nationella prov i svenska och svenska som andra språk på gymnasial nivå (1.03 tim)

Senast uppdaterad 09 december 2022