Nu blir nationella prov digitala

Digitala nationella prov och betygsstödjande bedömningsstöd införs successivt med start år 2024 och berör tusentals skolor och hundratusentals elever. Inför det behöver alla skolor få rätt teknik, organisation och kompetens på plats.

Syftet med digitala nationella prov

Syftet med att digitalisera de nationella proven är att göra det enklare för skolor att administrera och hantera nationella prov och att bidra till en mer likvärdig bedömning för eleverna. Målet är att det ska leda till:

  • minskad arbetstid för bedömning och resultathantering
  • automatisk inrapportering av provresultat
  • att flera delar av kursplaner kan prövas i proven
  • ökad användbarhet och tillgänglighet för elever med funktionsnedsättning genom tekniska lösningar
  • effektivare och mer miljövänlig hantering av proven
  • förenklad data- och resultathantering.

Skolverket tar fram en ny provtjänst

Just nu arbetar vi på Skolverket med att ta fram en ny provtjänst som ska användas för de nationella proven och betygsstödjande bedömningsstöden. Eleverna kommer att göra sina nationella prov i den del av provtjänsten som kallas provplattformen, och där kommer också bedömningen att ske. Alla skolor kommer i god tid få möjlighet att testa provplattformen innan proven ska genomföras i skarpt läge. Elever och lärare kommer till exempel kunna träna på demoprov.

Parallellt med att provtjänsten utvecklas pågår en försöksverksamhet i 100 skolor för att testa och identifiera problem samt för att testa hur extern bedömning skulle kunna fungera i provplattformen, det vill säga att en annan lärare än den som undervisar eleven bedömer elevens nationella prov.

Den nya provtjänsten kommer inte kunna användas för några andra prov än de nationella proven och betygsstödjande bedömningsstöden.

Så fungerar den nya digitala provtjänsten för nationella prov

Tidplan

Övergången till digitala prov sker successivt. De första nationella proven och bedömningsstöden kommer att genomföras under 2024. Vi börjar med ett fåtal ämnen och släpper på fler ämnen efterhand.

Vårterminen 2024

Digitala bedömningsstöd

Årskurs 6: biologi, fysik, kemi, samhällskunskap.

Höstterminen 2024

Digitala nationella prov

Gymnasieskolan: engelska 5, engelska 6, svenska 3/svenska som andraspråk 3.

Vårterminen 2025

Digitala nationella prov

Årskurs 6: engelska, svenska/svenska som andraspråk.

Årskurs 9: SO-ämnen, NO-ämnen.

Digitala bedömningsstöd

Årskurs 9 och gymnasieskolan: moderna språk 2 (franska, spanska, tyska).

Höstterminen 2025

Digitala nationella prov

Gymnasieskolan: matematik nivå 1–2 och matematik fortsättning nivå 1–2 (motsvarande matematik 1-4), svenska/svenska som andraspråk nivå 1.

Komvux på gymnasial nivå: matematik nivå 1–2 och matematik fortsättning nivå 1–2 (motsvarande matematik 1-4), svenska/svenska som andraspråk nivå 1, svenska/svenska som andraspråk nivå 3, engelska nivå 1 och engelska nivå 2 (motsvarande engelska 5 och 6).

Samtliga nationella prov på gymnasial nivå som levereras efter den 1 juli 2025 kommer att vara utformade utifrån ämnesutformningen. Nationella prov i ämnen och nivåer motsvarar de som finns i dagens kursbaserade system.

Ämnesbetyg på gymnasial nivå

Vårterminen 2026

Digitala nationella prov

Årskurs 6: matematik.

Årskurs 9: engelska, matematik, svenska/svenska som andraspråk.

Prov i årskurs 6 och 9 i grundskolan och sameskolan inkluderar motsvarande årskurser i specialskolan.

Nationella prov förändras när de blir digitala

I och med att proven blir digitala kommer de att kunna utformas på ett nytt sätt. De lärosäten som idag utvecklar proven arbetar även med att ta fram digitala nationella prov.

Parallellt med att digitalisera de nationella proven pågår arbetet med att införa central rättning för vissa nationella prov.

Nationella prov i matematik

Det är inte säkert att alla delar av alla prov kommer att digitaliseras. Om det i utprövningarna visar sig att eleverna inte är vana vid att redovisa längre matematiska lösningar digitalt finns en risk att det blir elevernas digitala kompetens som testas istället för elevens matematikkunskaper. I nuläget är det osäkert om alla delar av proven i årskurs 6 och 9 i matematik kan genomföras digitalt eller om något även fortsättningsvis behöver erbjudas via papper och penna. När det gäller prov i matematik i gymnasieskolan utreder vi i vilken utsträckning proven kan innehålla uppgifter där eleven redovisar lösningar med hjälp av tangentbord och formeleditor samt i vilken utsträckning lösningar fortfarande behöver redovisas på papper.

Översättningar till engelska upphör när proven blir digitala

Översättning av elevuppgifter till engelska för de elevuppgifter som idag erbjuds på engelska (i NO-, SO-prov och i matematik) kommer inte att tas fram när proven blir digitala.

För att konstruera prov som översätts till engelska och lever upp till de nya kvalitetskraven krävs utprövningar bland hundratals elever och bedömning av elevlösningar. Detta är svårgenomfört, tidskrävande och dyrt sett till den relativt begränsade elevgrupp som både får undervisning på engelska och genomför de nationella proven på engelska.

Central rättning

På uppdrag av regeringen har Skolverket föreslagit hur central rättning av vissa nationella prov kan införas. Med central rättning avser regeringen att de nationella proven ska rättas av legitimerade och behöriga lärare på uppdrag av myndigheten.

Skolverket redovisade i september 2023 hur en tidigareläggning av central rättning av nationella prov i svenska, svenska som andraspråk och engelska kan ske. Ett införande av central rättning skulle kunna äga rum ett år tidigare jämfört med det förslag som redovisades 2022. Skolverket föreslår en modell där införandet sker stegvist och föregås av tester där en mindre del av delproven rättas centralt med start höstterminen 2025.

Central rättning av nationella prov kan införas 2026

Information till skolchefer, rektorer och lärare

För att eleverna ska kunna genomföra proven digitalt behöver alla skolor ha nödvändig teknik och kompetens på plats. Det finns fördjupad information om införandet och vilka förberedelser som behöver göras för dig som är skolchef, rektor respektive lärare.

Information till skolchef

Information till rektor

Information till lärare

Bakgrund

Regeringen beslutade år 2017 att de nationella proven skulle digitaliseras och gav Skolverket i uppdrag att genomföra det. I juli 2021 gjorde regeringen en justering av uppdraget.

Uppdrag att digitalisera de nationella proven, Regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Ändring av uppdraget att digitalisera de nationella proven, Regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 29 september 2023