Frågor och svar

Varför samarbetar Skolverket inte med befintliga provplattformar för att ta del av erfarenheter?

Skolverket samarbetar med Swedish Edtech Industry kring befintliga provplattformar när det gäller frågor som rör provgenomförande för de nationella skrivproven. Samarbetet syns delvis i den vägledning för skrivproven som tagits fram av SKR.

Vår ambition är att tillvarata och bygga vidare på de goda erfarenheter och den kompetens en befintlig provplattform redan har gett huvudman och enskild skola. Det gör vi genom att ha en god dialog kring skrivproven med våra försöksskolor (inom försöksverksamheten med digitala nationella prov).