Frågor och svar

Data som Skolverket vill ha, bygger de här fallstudierna på de excelfiler som ni fått från försöksskolorna? I så är det inte säkert att fallstudierna bygger på korrekt data.

Vi har identifierat att det kan finnas ett långt avstånd mellan skolan, IKT-enheten hos huvudmannen och den it-avdelning som utvecklar och förvaltar de digitala förmågorna.

En av anledningarna till utskicket har varit att hjälpa försöksledarna att hitta in till sina IKT-/it-avdelningar och få kontakt med de personer som driver digitaliseringen hos huvudmannen. Svaren behöver inte vara perfekta och fullständiga i första vändan. Om kontakt etableras kan frågan om data och dataöverföring utvecklas genom närmande av it och verksamhet hos huvudmannen i kombination med koordinerade dialog med Skolverket.