Överföring av uppgifter till Skolverket

Innan ni kan genomföra de nationella proven digitalt behöver ni föra över uppgifter om era användare till Skolverket. Det finns tre olika sätt att föra över användaruppgifterna på. Ni kan välja det sätt som passar er verksamhet bäst.

För att lärare och elever ska kunna logga in och genomföra prov i provplattformen måste deras användaruppgifter föras över till Skolverket i god tid innan provgenomförandet. Det är huvudmannens ansvar att användaruppgifterna förs över till provtjänsten.

Överföringen görs i e-tjänsten Administration provtjänsten

Uppgifterna om användarna ska föras över via e-tjänsten Administration provtjänsten. Från och med mars 2024 kan huvudmän börja föra över användaruppgifter för den skolpersonal och elever som ska genomföra digitala nationella prov och bedömningsstöd. Överföringen kan ske på tre olika sätt. Vilket alternativ ni väljer kan bland annat bero på hur många elever som finns i er organisation och vilka tekniska förutsättningar ni har.

Administration provtjänsten

Webbutbildning om Skolverkets provplattform

Standarden SS 12000

För att säkerställa att olika system kan fungera tillsammans och för att underlätta administrationen hos huvudmännen rekommenderar Skolverket standarden SS 12000.

Samlad information om standarden SS 12000, Svenska institutet för standarder, SIS Länk till annan webbplats.

Alternativ 1: Skolverket hämtar data – provisionering enligt standarden SS 12000

Detta alternativ innebär att ni samlar ihop relevanta uppgifter och tillgängliggör dem enligt datamodellen i standarden SS 12000. Då kan Skolverket automatiskt hämta data från er server. Genom en prenumeration kommer Skolverkets server att veta när det finns data att hämta. Skolverket tillämpar standarden SS 12000.

För att klienterna och servrarna ska kunna utbyta information behövs autentisering. Det kommer att ske via ömsesidig autentisering med mTLS (mutual Transport Layer Security) – en lösning som Skolverket har testat och arbetar med att färdigställa.

Diskussionsforum om SS 12000, eID i skolan (kräver inlogg) Länk till annan webbplats.

Alternativ 2: Data skickas till Skolverket med provisionerings-API

Detta alternativ innebär att ni samlar ihop de uppgifter som Skolverket behöver och som sedan skickas från er klient till Skolverkets provisionerings-API (Application Program Interface).

De uppgifter som förs över till Skolverket ska följa datamodellen i standarden SS 12000. Skolverket validerar om uppgifterna har förts över på ett korrekt sätt utifrån datamodellen.

För att klienten och servern ska kunna utbyta information behövs autentisering. Det kommer att ske via ömsesidig autentisering med mTLS.

API-specifikation för Provisionerings-API, GitHub Länk till annan webbplats.

Alternativ 3: Filinläsning

När uppgifter ska föras över till Skolverket, inför genomförande av bedömningsstöd och nationella prov, kommer manuell filinläsning kunna användas av er som saknar möjlighet att tillämpa maskinell överföring. Detta alternativ innebär att ni samlar ihop relevanta uppgifter i en fil som sedan läses in via ett manuellt gränssnitt som Skolverket kommer att tillhandahålla i god tid innan överföring ska ske.

De uppgifter som förs över till Skolverket ska följa datamodellen i standarden SS 12000. Skolverket validerar om uppgifterna har förts över på ett korrekt sätt utifrån datamodellen.

Filmallen anger de uppgifter som behövs för att genomföra provisionering via filinläsning. Några kompletterande attribut tillkommer under året.

Mall för överföring av uppgifter via filinläsning Version 10 Excel, 54 kB.

Uppgifter som behöver överföras till Skolverket

Uppgifter om vem användaren är och vilken roll den har på skolan måste finnas i provplattformen före provgenomförandet. Om användaruppgifterna finns på olika ställen behöver ni sammanställa uppgifterna innan de förs över till Skolverkets provtjänst. Eftersom uppgifterna behöver uppdateras vid förändringar kommer överföringar av uppgifter att ske upprepade gånger.

Attributlista

För närvarande gäller attributlistan ”Attributlista för Skolverkets provisionerings-API” för alternativen provisionerings-API och provisionering enligt standarden SS 12000. Listan finns som pdf och i Excelformat. I attributlistan finns federationsanvändarnamn EPPN (eduPersonPrincipalName) som är en unik identifierare som kopplar en persons inloggning i skolan till en användare i provtjänsten.

Attributlista för Skolverkets provisionerings-API (uppdaterad den 3 juli 2023) Pdf, 143 kB, öppnas i nytt fönster.

Attributlista för Skolverkets provisionerings-API (uppdaterad den 3 juli 2023) Excel, 25 kB.

Information om federationsanvändarnamn (EPPN)

En del grundskolor, sameskolor och specialskolor grupperar ämnena biologi, fysik och kemi som NO (naturorienterande ämnen) samt historia, geografi, religion och samhällskunskap, som SO (samhällsorienterande ämnen) i sina skoladministrativa system. Dessa gruppbeteckningar kommer inte att godkännas när huvudmannen överför uppgifter om elevernas undervisningsgrupper till Skolverkets provtjänst. Det beror på att eleverna skriver prov i varje enskilt ämne. Eleverna behöver därför tillhöra undervisningsgrupper med rätt specifik ämneskod.

Om din skola använder gruppbeteckningarna NO och SO i dag behöver detta ändras i ert administrativa system. Ni behöver se till att alla elever i årskurs 6 och 9 i grundskolan och sameskolan samt årskurs 8 och 10 i specialskolan tillhör undervisningsgrupper med följande specifika ämneskoder.

Specifika ämneskoder för NO-ämnen:

 • Biologi: GRGRBIO01
 • Kemi: GRGRKEM01
 • Fysik: GRGRFYS01

Specifika ämneskoder för SO-ämnen:

 • Geografi: GRGRGEO01
 • Historia: GRGRHIS01
 • Religionskunskap: GRGRREL01
 • Samhällskunskap: GRGRSAM01

Om ni skickar eller om Skolverket hämtar uppgifter från er via API behöver det administrativa systemet vara uppdaterat med de korrekta specifika ämneskoderna innan uppgifterna överförs till Skolverkets provtjänst. En bra tidpunkt för att uppdatera systemet kan vara under sommaren.

Om din skola överför användaruppgifter via fil behöver du ange vilka undervisningsgrupper och specifika ämneskoder som varje elev tillhör i den fil som ni laddar upp i Skolverkets e-tjänst Administration provtjänsten. E-tjänsten kommer att vara tillgänglig i god tid före provtillfällena.

Autentisering vid maskinell överföring

För att alla användaruppgifter ska överföras säkert till Skolverkets provtjänst används autentisering mellan servrar och klienter. Vi har tagit fram ett särskilt API som utfärdar en så kallad auktoriseringstoken till klienter efter autentisering.

Du som huvudman måste uppfylla ett av följande krav för att kunna överföra uppgifter till Skolverkets provtjänst:

 1. Ansluta dig till en TLS-federation som är ansluten till Fidus och se till att ert klientcertifikat är med i TLS-federationens metadataregister.
 2. Skaffa ett klientcertifikat från en certifikatutfärdare som är godkänd av Fidus. Detta utreds och mer information kommer under höstterminen 2023.

TLS-federation Länk till annan webbplats.

Interfederationen Fidus

Oavsett vilket krav du väljer, måste klientcertifikatet ha en koppling till huvudmannens organisationsnummer. Varje huvudman måste alltså ha minst ett klientcertifikat.

Detaljerad teknisk beskrivning av autentisering, GitHub Länk till annan webbplats.

När behöver uppgifterna finnas tillgängliga på Skolverket?

Fullständiga och korrekta användaruppgifter behöver vara tillgängliga för Skolverket i god tid före genomförandet av de första digitala nationella proven och bedömningsstöden. Uppgifterna ska ha förts över till Skolverket senast 30 dagar innan respektive prov eller bedömningsstöd ska genomföras. Detta ger Skolverket och huvudmännen tid att upptäcka och rätta till eventuella fel.

Om det finns särskilda skäl kan uppgifter om en enskild elev eller skolpersonal lämnas senare. Med särskilda skäl avses till exempel att en elev byter skola, att skolpersonal drabbas av sjukdom eller att något annat oväntat inträffar som skolan inte har kunnat förutse. Dessa förändringar kan ske senast sju kalenderdagar före provtillfället. Det finns dock inget hinder för att huvudmannen lämnar information samlat inför proven vid början av terminen eller en gång varje kalenderhalvår.

För kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå gäller samma riktlinjer som för övriga skolformer, med tillägget att uppgifter kommer att kunna överföras till Skolverket löpande under året.

Behandling av personuppgifter i provtjänsten

Skolverket har utrett när ni som huvudmän och när vi på Skolverket ska anses ha ansvar för behandlingen av personuppgifter i samband med att de nationella proven genomförs digitalt. Vi har kommit fram till att båda parter har självständiga uppdrag och därför rättsligt stöd att utföra nödvändiga personuppgiftsbehandlingar i provtjänsten. Fördelningen av ansvaret baseras på att vi på Skolverket har ett ansvar för att konstruera och tillhandahålla digitala nationella prov och att ni som huvudmän har en skyldighet att använda dem.

Då ansvarar huvudmännen för behandlingen

Ni som huvudmän ansvarar för behandlingen av personuppgifter

 • fram till att ni för över användaruppgifterna till Skolverkets provtjänst
 • när er skolpersonal använder provplattformen.

Då ansvarar Skolverket för behandlingen

När uppgifterna om användarna har kommit in till provtjänsten ansvarar vi på Skolverket för infrastrukturen och säkerheten i provtjänsten, och därför för merparten av de personuppgiftsbehandlingarna som sker där.

Inga PUBA-avtal behövs

Eftersom ni som huvudmän har rätt att behandla personuppgifter behöver ni inte teckna några så kallade personuppgiftsbiträdesavtal (PUBA-avtal) med Skolverket.

Behandlingen måste uppfylla EU:s krav

Både vi på Skolverket och ni som huvudmän måste se till att behandlingen av personuppgifter uppfyller kraven i EU:s dataskyddsförordning (GDPR) med tillhörande nationell lagstiftning.

Mer om huvudmannens ansvar

När ni som huvudmän använder provtjänsten gör ni det för att fullgöra er skyldighet att använda de nationella proven enligt skollagen (2010:800), skolförordningen (2011:185), gymnasieförordningen (2010:2039) och förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. Därför sker behandlingen av personuppgifter med den rättsliga grunden allmänt intresse.

Personuppgiftsansvaret för er som huvudmän är avgränsat till den läsning och strukturering som ni kan genomföra. Skyldigheten att tillmötesgå den enskildes rättigheter enligt EU:s dataskyddsförordning i provtjänsten är därför begränsad till när ni som huvudmän för över användaruppgifter samt läsning och strukturering när ni använder provplattformen.

Vad gäller för betygsstödjande bedömningsstöd?

Om ni som huvudmän väljer att använda provtjänsten för att genomföra digitala betygsstödjande bedömningsstöd ska personuppgifterna behandlas på samma sätt som för digitala nationella prov.

Skyddade personuppgifter, samordningsnummer och tillfälliga personnummer

Skyddade personuppgifter*, samordningsnummer eller tillfälliga personnummer får inte föras över till provtjänsten förrän tidigast hösten 2024. Fram till dess får bara svenska personnummer som finns i folkbokföringen enligt standarden födelsetid, födelsenummer och kontrollsiffra föras över. Det innebär att de elever som har skyddade personuppgifter, samordningsnummer eller tillfälliga personnummer inte kan genomföra de betygsstödjande bedömningsstöden i Skolverkets provplattform i april och maj 2024.

Det händer om ni för över skyddade personuppgifter

Skolverket kommer att kontrollera alla uppgifter som förs över till provtjänsten. Om ni för över skyddade personuppgifter av misstag, eller om en person får skyddade personuppgifter efter att ni fört över uppgifter till oss, kommer vi att meddela er. Ni har då möjlighet att ta bort uppgifterna. Om ni inte har gjort det inom tio (10) dagar gör vi på Skolverket en egen gallring.

Alla huvudmän måste utse minst en person som kan ta emot meddelanden om skyddade personuppgifter från oss. Ni ger den personen en fullmakt i Bolagsverkets e-tjänst Mina ombud. Om ni har skapat fullmakter före den 6 november 2023 inkluderar de inte behörighet för skyddade personuppgifter. Då behöver ni ge en ny fullmakt till de personer som ska ha behörighet att behandla skyddade personuppgifter och få meddelanden från oss.

Målet är att tillåta skyddade uppgifter från hösten 2024

Vi har som mål att tillåta skyddade personuppgifter, samordningsnummer och tillfälliga personnummer i provtjänsten från och med höstterminen 2024.

*Skyddade personuppgifter innebär att en elev eller en skolpersonal har sekretessmarkering eller skyddad folkbokföring hos Skatteverket.

Webbinarium: Tekniska förutsättningar inför digitala nationella prov (tid: 40 min)

Filmen riktar sig till tekniskt ansvariga och tekniskt kunniga som arbetar med överföring av uppgifter och inloggning till Skolverkets provtjänst.

I det här webbinariet nämns årskurs 3. Observera att de nationella proven i årskurs 3 inte ska omfattas av digitaliseringen i nuläget. Läs mer om förändringen här

Senast uppdaterad 06 december 2023

Innehåll på denna sida

  • Digitala enheter och internetkapacitet

   För att kunna genomföra digitala nationella prov behöver skolan ha tillräcklig internetuppkoppling och eleverna rätt utrustning. Läs om vad som gäller.

  • Säkert provgenomförande

   Här finns information om hur ni kan förbereda datorer och nätverk för att kunna genomföra proven säkert och minska riskerna för fusk.

  • Inloggning till Skolverkets provplattform

   Den centrala delen av Skolverkets provtjänst är provplattformen. Här finns information om vad som krävs för att kunna logga in säkert i provplattformen.

  • Vägledning och tekniska verifieringstester

   Här finns en vägledning om inloggning till Skolverkets provplattform och flera tekniska verifieringstester.

  • Teknisk support

   Här kan du läsa om vilket stöd och vilken teknisk support som Skolverket respektive den egna organisationen har ansvar för vid digitala nationella prov.