Säkert provgenomförande och arkivering

Här finns information om hur ni kan förbereda era datorer och nätverk för att kunna genomföra proven säkert och minska riskerna för fusk. Du kan även läsa om arkivering av digitala nationella prov, som Skolverket kommer att ansvara för.

Rektorn ansvarar för att provet genomförs i en säker provmiljö och behöver därför göra nödvändiga förberedelser för att undvika fusk och spridning av provuppgifter. Det behövs också administrativa och organisatoriska förberedelser.

Vad behöver du som är rektor göra inför digitala nationella prov?

Säkra digitala enheter

Det är viktigt att ni installerar alla rekommenderade uppdateringar på de datorer och surfplattor som ska användas vid proven för att skydda er mot sårbarheter och öka tillgängligheten. Installera alla säkerhetsuppdateringar kopplade till berörda programvaror före provgenomförandet.

Använda egna digitala enheter

För att möjliggöra ett rättssäkert och likvärdigt provgenomförande har Skolverket tagit fram föreskrifter om hantering och genomförande av digitala nationella prov. Vår bedömning i föreskriftsarbetet är att inte tillåta användning av egna digitala enheter vid provtillfället, utan låta alla elever genomföra provet på digitala enheter som skolenheten tillhandahåller.

Föreskrifterna har skickats på remiss och målsättningen är att de träder i kraft den 1 januari 2024.

Nedlåst läge

För att skapa en säker provmiljö kan eleven genomföra provet i ett så kallat nedlåst läge. Den tekniska lösningen för detta bygger på att eleven bara kommer åt de lokala resurser eller de webbapplikationer som eleven får använda för att genomföra provet. Huvudmannen ansvarar för att skolenheterna har förutsättningar att begränsa elevers åtkomst till otillåtna resurser under provgenomförandet.

Skolverket kommer att informera om vilka resurser som kommer att vara tillåtna.

Vilken lösning som kan användas för att skapa ett nedlåst läge beror på vilken kombination av digital enhet och operativsystem som skolenheten använder. Två vanliga lösningar är följande:

  • Vid prov kör man applikationen Safe Exam Browser (SEB) i en dator eller i en surfplatta. Den finns för operativsystemen Windows, MacOS och iOS. Skolverket kommer att tillhandahålla en korrekt konfigurationsfil. Hur den ska distribueras är under utredning. För att det ska fungera med SEB så måste webbläsaren vara installerad på elevernas enheter. Information om distributionsform och rekommenderad version av SEB kommer senare.
  • Nedlåst läge på Chromebook kan uppnås med hjälp av så kallat kioskläge. Kioskläge förutsätter att man har licenser och kan hantera de digitala enheterna centralt. Skolverket utreder möjligheter att förenkla administration och start av kioskläge och kommer att tillhandahålla instruktioner för upprättande av kioskläge.

Båda dessa lösningar förutsätter lokala anpassningar och konfigurationer samt att tydliga administrativa rutiner är på plats innan prov kan genomföras. Skolverket kommer att utforma eller hänvisa till aktuella specifikationer och vägledningar som stöd för de anpassningar som ni behöver göra.

Huvudmannen behöver i god tid påbörja arbetet med att bygga upp den egna organisationens förmåga och tillhörande administrativa processer och teknisk infrastruktur för att klara av att skapa ett säkert provgenomförande.

Säkra nätverk

Ni behöver se till att era egna nätverk och er tekniska miljö har en tillfredsställande skyddsnivå. Det gäller även det stöd och den infrastruktur som eventuella externa leverantörer tillhandahåller.

Inför varje provtillfälle blir det viktigt att se över tillgängligheten till nätverk och att skydda dem mot intrång och överbelastningsattacker.

Nätverk och funktioner i den tekniska miljön kan även användas för att höja säkerheten, genom segmentering av nät, styrning av nätverkstrafik, åtgärder för kontroll och filtrering av anslutna enheter och andra säkerhetsåtgärder.

Arkivering

När de nationella proven digitaliseras kommer proven inklusive automaträttade och lärarbedömda elevlösningar att arkiveras av Skolverket, i stället för att som tidigare arkiveras lokalt. Skolverket kommer att arkivera provmaterialet när skolan har genomfört proven och bedömningen är klar. Det sker senast i anslutning till läsårets slut.

Skolverket har beslutat att alla delar av proven i ämnet matematik ska genomföras digitalt om det är möjligt, men någon del kan även fortsättningsvis behöva ske på papper. Skulle vissa delar av provet behöva genomföras på papper ska de proven arkiveras av skolan på samma sätt som i dag.

Provuppgifter med automaträttade och lärarbedömda elevlösningar som har arkiverats av Skolverket kommer endast att vara tillgängliga vid begäran om utlämning efter att sekretessprövning har skett.

Senast uppdaterad 08 augusti 2023

Innehåll på denna sida