Tekniska förutsättningar för att genomföra digitala nationella prov

På denna sida beskriver vi närmare vilka tekniska förutsättningar som huvudmännen och skolorna kommer att behöva uppfylla för att kunna genomföra digitala nationella prov och nationella betygsstödjande bedömningsstöd.

Med start 2024 kommer de nationella proven och vissa bedömningsstöd successivt att börja genomföras digitalt via Skolverkets webbaserade provtjänst.

Övergripande information och tidplan för digitala nationella prov. Länk till annan webbplats.

För att använda Skolverkets provtjänst kommer huvudmän behöva ha vissa tekniska förutsättningar på plats. Vi kommer att ta fram föreskrifter för digitala nationella prov som anger vilka krav som ska uppfyllas.

Digitaliseringen av nationella prov innebär att huvudmän och deras skolenheter kommer att behöva samarbeta på nya sätt för att genomföra proven, exempelvis kring hantering av användarinformation.

Stöd i förberedelsearbetet

Som hjälp i förberedelsearbetet med tekniska förutsättningar tar Skolverket fram olika typer av stöd.

Webbinarier om digitala nationella prov

Ta gärna del av programmet för höstens webbinarier och se tidigare genomförda webbinarier.

Se våra webbinarier om digitala nationella prov

Vägledning för att testa tekniska förutsättningar

Vi har tagit fram en vägledning som hjälper dig som arbetar med frågor kring inloggning och åtkomst till provtjänsten att utifrån ert nuläge få stöd i förberedelserna.

Innan du genomför vägledningen är det bra att läsa hela informationen om tekniska förutsättningar på denna sida.

Vägledning för arbetet med tekniska förutsättningar för digitala nationella prov

Tekniska verifieringstester

Under 2022 och 2023 kommer vi att lansera flera så kallade tekniska verifieringstester. Testerna kan vara i form av tekniska verktyg, checklistor och liknande. De kommer att tillhandahållas av Skolverket, externa samverkansparter och andra tjänsteleverantörer.

Syftet med de tekniska verifieringstesterna är att huvudmannen ska kunna verifiera utvalda delar av sina tekniska förberedelser för digitala nationella prov. Testerna och tillhörande verktyg utformas så att huvudmannen kan genomföra tester på egen hand, valfritt antal gånger.

Områden för tekniska verifieringstester

De tekniska verifieringstesterna kommer att täcka in fem områden. Vi kommer löpande att lansera dessa tester. Först ut är testet som rör internetuppkoppling som nu finns tillgängligt.

 1. Digitala enheter
 2. Internetuppkoppling (Tekniskt verifieringstest – internetkapacitet)
 3. Provisionering, det vill säga förmågan att förse Skolverkets provtjänst med användaruppgifter
 4. Federerad inloggning och konfiguration av inloggningstjänst (förkortat IdP från engelskans Identity Provider)
 5. E-legitimering av skolpersonal samt tillitsnivå

Målbilden är att verifieringstester inom samtliga områden ska finnas tillgängliga under 2022 och första halvåret 2023. Skolverket samlar inte in statistik eller resultat av testerna.

Arkivering

När de nationella proven digitaliseras kommer de digitala proven inklusive elevlösningar och bedömningar att arkiveras av Skolverket, istället för att som tidigare arkiveras lokalt. Skolverket kommer att arkivera provmaterialet när skolan har genomfört proven och bedömningen är klar. Detta sker senast i anslutning till läsårets slut. 

I nuläget utreds om alla delar av proven i ämnet matematik kan genomföras digitalt eller om någon del även fortsättningsvis behöver ske på papper. Skulle vissa provdelar behöva genomföras på papper kommer dessa likt i dag att arkiveras av skolan.

Prov, elevlösningar och bedömningar som har arkiverats av Skolverket kommer endast att vara tillgängliga vid begäran om utlämning efter att sekretessprövning har skett.

Personuppgiftshantering

Skolverket kommer att ansvara för en stor del av personuppgiftshanteringen i provtjänsten för digitala nationella prov och bedömningsstöd. För att ansluta till och använda provtjänsten kan huvudmännen behöva ytterligare verktyg och tjänster. Vid användning av dessa verktyg och tjänster ansvarar huvudmannen för personuppgiftshanteringen.

Digitala enheter och utrustning

De digitala enheter som används vid ett nationellt prov eller bedömningsstöd kommer att behöva förberedas för ett säkert provgenomförande. Med digital enhet menas en dator eller surfplatta.

Skolverket utgår från att digitala enheter och kringutrustning uppfyller följande:

 • Datorer och surfplattor har en skärmupplösning på minst 1366 x 768.
 • Surfplattor har en skärmstorlek på minst 9,6 tum.
 • Hörlurar finns för prov som innehåller ljudmaterial.
 • Externa tangentbord finns i de fall prov genomförs på surfplattor.

Tänk på att:

 • De nationella proven bör genomföras på en digital enhet som eleven och skolpersonalen är van vid.
 • En förutsättning kommer att vara att det finns tillräckligt många digitala enheter så att alla elever i en årskurs, en gymnasiekurs eller en grupp av komvuxelever kan genomföra proven samtidigt.
 • Det kommer vara viktigt att med god framförhållning genomföra regelbundna kontroller och uppdateringar av de digitala enheter och kringutrustning som huvudman avser ska användas för att genomföra digitala nationella prov.
 • Vid provtillfället kommer strömförsörjning till de digitala enheterna behöva säkerställas.

Använda egna digitala enheter

Skolverket återkommer med information om det kommer att vara möjligt för elever att använda en digital enhet de själva äger när de genomför digitala nationella prov.

Operativsystem och webbläsare

Huvudmannen kommer att vara ansvarig för att provet genomförs i en säker provmiljö. Vad huvudmannen kommer att behöva göra för att uppnå detta beror på digital enhet, operativsystem och webbläsare. Under hösten 2022 återkommer vi med exempel på hur en säker provmiljö kan åstadkommas med olika digitala enheter, operativsystem och webbläsare.

Skolverkets provtjänst kommer att fungera med nedanstående digitala enheter, operativsystem och webbläsare.

Tabell: Operativsystem och webbläsare som provtjänsten stöder

Operativsystem och webbläsare på olika digitala enheter som stödjer provtjänsten


PC

Mac

Android

iPad

Chromebook

Operativsystem

Windows

MacOS

Android

iPadOS

ChromeOS

Webbläsare

Chrome, Firefox, Edge

Chrome, Firefox, Safari

Chrome

Chrome, Firefox, Safari

Chrome

Skolverkets provtjänst kommer i de flesta fall att stödja den senaste versionen samt de två föregående versionerna av respektive operativsystem och webbläsare. För ChromeOS rekommenderar vi att skolan har en så aktuell version av operativsystemet som möjligt för att provtjänsten ska fungera optimalt.

En förutsättning kommer också att vara att Javascript är aktiverat i webbläsaren.

Internetuppkoppling

En stabil internetuppkoppling med tillräcklig kapacitet för att alla elever i en årskurs, en gymnasiekurs eller en grupp av komvuxelever samtidigt ska kunna genomföra digitala nationella prov och bedömningsstöd kommer att vara en förutsättning. Tänk på att annan verksamhet som pågår samtidigt kan påverka internetuppkopplingens kapacitet.

Högre krav på kapacitet över tid

Initialt kommer digitala nationella prov att innehålla text, bild och ljudmaterial, men på sikt kommer de även att innehålla filmmaterial. De digitala bedömningsstöden ställer inte samma krav på internetuppkopplingens kapacitet eftersom inte samtliga elever i en årskurs behöver genomföra dem samtidigt. Bedömningsstöd kan därför komma att innehålla filmmaterial redan vid lansering.

Uppskattat behov av kapacitet i internetanslutning

Observera att kapaciteten även kan påverkas av det lokala nätverket.

Skolverket rekommenderar en internetanslutning med en kapacitet på minst 500 kbit/s (nedladdning) och 100 kbit/s (uppladdning) per elev som genomför digitala nationella prov.

Det är viktigt att kunna öka kapaciteten på internetanslutningen när proven senare kommer att innehålla filmmaterial.

Tekniskt verifieringstest – internetkapacitet

Tänk bland annat på det här gällande uppkoppling och nätverk:

 • Förekommer det störningar i nätverket? Undersök om användarna upplever störningar i nätverket idag.
 • Finns det tillräckligt med åtkomstpunkter för det trådlösa nätverket? Det är viktigt att alla kan ansluta sig trådlöst utan problem i de lokaler där proven ska genomföras.
 • Går det att nå det lokala nätverket från alla delar av lokalerna där digitala nationella prov ska genomföras?

Åtkomst till nationella prov och bedömningsstöd i Skolverkets provtjänst

För att kunna säkerställa åtkomst till digitala nationella prov eller bedömningsstöd i Skolverkets provtjänst kommer huvudmannen att behöva genomföra förberedelser i flera steg inom följande områden.

 • Provisionering – överföring av användaruppgifter mellan huvudman och Skolverkets provtjänst
 • Inloggning till provtjänsten
 • Anslutning till identitetsfederation

Provisionering – överföring av användaruppgifter mellan huvudman och Skolverkets provtjänst

För att en användare ska kunna logga in i provtjänsten kommer det vara en förutsättning att uppgifter om vem användaren är och vilken roll den har finns i Skolverkets provtjänst, före provgenomförandet. Dessa uppgifter har respektive huvudman.

Överföring av uppgifter mellan huvudmannen och Skolverkets provtjänst kommer att kunna ske på tre sätt. Vilket sätt som blir aktuellt beror på hur många elever som finns i den organisation där digitala nationella prov eller bedömningsstöd ska genomföras. Det beror också på organisationens tekniska förutsättningar.

Provisionerings-API – data skickas till Skolverket

Detta alternativ innebär att huvudmannen samlar ihop relevanta data som sedan automatiskt skickas från en egen server till det applikationsprogrammeringsgränssnitt (på engelska API, Application Program Interface, ett slags protokoll som används för att program enklare ska kunna kommunicera med varandra) som Skolverket har.

De data som förs över till Skolverket ska följa datamodellen i standarden SS 12000. Skolverket validerar om data har förts över på ett korrekt sätt, utifrån datamodellen.

För att de inblandade servrarna ska kunna utbyta information behöver servrarna kunna autentiseras. Det kommer att ske via ömsesidig autentisering (mutual Transport Layer Security, mTLS), en lösning som Skolverket har testat och arbetar med att färdigställa.

Provisionering enligt standarden SS 12000 – Skolverket hämtar data

Detta alternativ innebär att huvudmannen samlar ihop relevanta data och tillgängliggör dem enligt datamodellen i standarden SS 12000, så att Skolverket automatiskt kan hämta data från huvudmannens server. Genom en prenumeration kommer Skolverkets server att veta när data finns att hämta. På så sätt kommer Skolverket att tillämpa standarden SS 12000 på provisionering kopplad till digitala nationella prov.

För att de inblandade servrarna ska kunna utbyta information behöver servrarna kunna autentiseras. Det kommer även här att ske via ömsesidig autentisering (mutual Transport Layer Security, mTLS), en lösning som Skolverket har testat och arbetar med att färdigställa.

API-specifikationer för digitala nationella prov finns på GitHub Länk till annan webbplats.

Diskussionsforum om SS 12000, eID i skolan (kräver inlogg) Länk till annan webbplats.

Filinläsning

Alternativet innebär att huvudmannen samlar ihop relevanta data i en fil som man sedan läser in via ett manuellt gränssnitt som Skolverket tillhandahåller. Skolverket kommer att publicera mallar för denna lösning.

Innan mallarna är publicerade kan ni utgå från listan här nedan. Den innehåller de uppgifter som kommer att behövas för att genomföra provisionering vid filinläsning.

Preliminär lista på uppgifter vid provisionering via filinläsning (pdf) Pdf, 145 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 145 kB)

Digitala nationella prov och standarden SS 12000

För att säkerställa att olika system kan fungera tillsammans och för att underlätta administrationen hos huvudmännen rekommenderar Skolverket standarden SS 12000.

Rekommendationen var efterfrågad av ansvariga inom skolan och av tjänsteföretag inom utbildningssektorn.

Målbilden för Skolverket är att provtjänsten för digitala nationella prov ska kunna följa standarden SS 12000 fullt ut. Som ett första steg utvecklar Skolverket stöd för överföring av användardata utifrån datamodellen i standarden SS 12000. Det innebär att de användardata som skolan överför till Skolverkets API ska vara i enlighet med datamodellen i standarden SS 12000.

Mer detaljerad information kring frågor som berör hur och när Skolverket tar nödvändiga steg för att provtjänsten ska kunna följa standarden fullt ut kommer att komma.

Skolverket rekommenderar en gemensam teknisk standard Länk till annan webbplats.

Skolverkets sektorsansvar för skolans digitalisering – område 5 Länk till annan webbplats.

Uppgifter som kommer att behöva överföras till Skolverkets provtjänst

Uppgifter om de användare som planerar, genomför eller tar del av resultat från digitala nationella prov och bedömningsstöd kommer att behöva föras över till Skolverkets provtjänst.

Om användaruppgifterna finns på olika ställen hos huvudman kommer de att behöva sammanställas innan de förs över till Skolverkets provtjänst. Eftersom uppgifterna behöver uppdateras vid förändringar kommer överföringar av uppgifter att ske upprepade gånger. Repeterbara och effektiva rutiner för sammanställning och överföring av uppgifter underlättar arbetet. För närvarande gäller de attribut i SS 12000 som framgår av denna fil:

Just nu uppdaterar vi provisionerings-API attributlistan. Den kommer åter finnas att ta del av här inom kort.

I attributlistan finns federationsanvändarnamn (eduPersonPrincipalName, EPPN) som är en unik identifierare som kopplar en persons inloggning i skolan till en användare i provtjänsten.

Läs mer om EPPN

Händer som skriver på ett tangentbord

Inloggning till provtjänsten

Det är viktigt att veta vem det är som loggar in i provtjänsten. De användare som är provisionerade inför provgenomförandet kan logga in i provtjänsten. Tillförlitlig hantering av uppgifter om användare, identiteter och inloggning är därför viktig.

Två centrala grupper som kommer att använda provtjänsten är skolpersonal och elever.

Skolpersonalen kommer att få åtkomst till provtjänsten med flerfaktorsautentisering med e-legitimation på lägst tillitsnivå 2 enligt tillitsramverket för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) är den myndighet som ansvarar för granskning och godkännande av e-legitimationer i Sverige.

Eleverna kommer inte att behöva autentiseras med e-legitimation för att få åtkomst till provtjänsten. Detta eftersom eleverna endast kommer att göra inmatning av information i provtjänsten, deras åtkomst är tidsbegränsad och deras identitet kommer att kunna styrkas fysiskt i lokalen där provet genomförs. Eleverna kommer att logga in i provtjänsten med de konton som skolan normalt använder.

E-legitimation

Huvudmannen kommer att behöva använda någon form av e-legitimation för skolpersonals åtkomst till provtjänsten.

Redan godkända e-legitimationer finns på DIGG:s webbplats. Vetenskapsrådets (Sunets) lösning för e-legitimation, eduID, kommer att granskas inom kort i syfte att komplettera utbudet av godkända e-legitimationer på lägst tillitsnivå 2.

Vissa huvudmän har egna e-legitimationslösningar eller har redan avtal med en eller flera leverantörer av sådana lösningar. En förutsättning för att använda dessa kommer att vara att lösningen för e-legitimation har granskats av DIGG. Skolverket och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) kommer att ta fram vägledningar för de huvudmän som har egna e-legitimationslösningar som skulle kunna uppfylla DIGG:s krav på lägst tillitsnivå 2.

Läs mer om tillitsnivåer hos DIGG. Länk till annan webbplats.

Flerfaktorsautentisering

Flerfaktorsautentisering (även kallat multifaktorsautentisering, förkortat MFA) innebär att det förutom inloggning med användarnamn och lösenord kommer att förutsättas ytterligare säkerhet vid inloggningen. Tvåfaktorsautentisering är en vanlig typ av flerfaktorsautentisering.

Flerfaktorsautentisering ger ökad möjlighet att fastställa vem som använder en elektronisk identitet och därmed kan hantera prov, provresultat, elevinformation och behörigheter på ett säkert sätt.

Federerad inloggning och IdP

Användarna kommer att få åtkomst till Skolverkets provtjänst genom federerad inloggning.

Federerad inloggning gör det möjligt att logga in till flera olika tjänster (bland annat Skolverkets provtjänst) med de konton som finns i den användarkatalog som skolan normalt använder. Detta kallas också för single sign-on (SSO). Inloggningsuppgifterna hanteras lokalt hos skolan eller dess huvudman.

För att möjliggöra federerad inloggning behövs förmåga att ställa ut digitala identitetsintyg i form av SAML-intyg (Security Assertion Markup Language), en metod för att utbyta data för autentisering och auktorisering mellan olika parter som bevis på en lyckad inloggning. Denna förmåga återfinns oftast i en inloggningstjänst, även kallad IdP.

Inloggningstjänsten utfärdar ett digitalt identitetsintyg varje gång skolans användare loggar in. Skolverkets provtjänst kommer, precis som andra e-tjänster, att konsumera dessa identitetsintyg för att ge användaren åtkomst till provtjänsten.

Huvudman kan ha förmågan att utfärda digitala identitetsintyg i egen regi eller genom att teckna ett avtal om detta som en tjänst från en leverantör. För de huvudmän som endast har behov av digitala identitetsintyg för att genomföra digitala nationella prov och bedömningsstöd kan tjänsten eduID vara ett alternativ.

Det är Vetenskapsrådet (Sunet) som ansvarar för eduID.

Läs mer om Sunet på deras hemsida Länk till annan webbplats.

Läs mer om eduID på deras hemsida Länk till annan webbplats.

Anslutning till identitetsfederation

En identitetsfederation är en sammanslutning av organisationer som har gjort en överenskommelse om att lita på varandras elektroniska identiteter. Detta görs för att säkerställa att personen som loggar in till en tjänst kommer från en betrodd organisation.

En användare i en organisation kan därmed logga in till de olika tjänsterna som finns i federationen med sin vanliga inloggning. Det gör det lättare för användaren att få åtkomst till tjänster samtidigt som den personliga integriteten skyddas.

Skolverket har upprättat en interfederation, FIDUS, som kopplar samman identitetsfederationer inom skola och utbildning i Sverige. Det finns för närvarande två identitetsfederationer anslutna till FIDUS som möter Skolverkets kriterier: Skolfederation och SWAMID.

 • Skolfederation är en identitetsfederation som erbjuds av Internetstiftelsen. De erbjuder två alternativ, varav ett är Skolfederation mini. Det är ett kostnadsfritt alternativ för skolor som endast vill använda Skolfederation för att ansluta till Skolverkets provtjänst för digitala nationella prov.
 • SWAMID står för Swedish Academic Identity Federation och är en identitetsfederation som drivs av Sunet. Den omfattar lärosäten och andra offentliga organisationer som är kopplade till forskning och högre utbildning.

Skolverkets provtjänst kommer att finnas tillgänglig via dessa identitetsfederationer. Fler identitetsfederationer anslutna till FIDUS kan tillkomma. Huvudmannen kommer att behöva vara ansluten till någon av dem.

Respektive federationsoperatör har information om hur huvudman ansluter sig till deras federation.

Kontakta oss

Om du inte hittar svar på din fråga på den här sidan kan du kontakta Skolverket angående nationella prov.

Kontakta oss på Skolverket

Sammanfattning av de senaste förändringarna på sidan

Digitaliseringen av de nationella proven är ett pågående utvecklingsarbete och vi uppdaterar kontinuerligt informationen om vilka förberedelser som huvudmän kommer att behöva göra. I listan nedan redovisar vi större ändringar i sidans innehåll gjorda på senare tid.

Ändring 23 september 2022

 • Stöd i förberedelsearbetet, tekniska verifieringstester: Länk till tekniskt verifieringstest för internetkapacitet publicerad.

Ändringar 28 juni 2022

 • Testa verifieringstester: Ändrad rubrik från “Testa tekniska förutsättningar”. Fler verifieringstester tillkommer under första halvåret 2023.
 • Arkivering: Ny information om arkivering av digitala nationella prov och bedömningsstöd.
 • Digitala enheter och utrustning/Operativsystem och webbläsare: Kompletterande information om att vi under hösten 2022 återkommer med exempel på hur en säker provmiljö kan åstadkommas. Vi har tillfälligt tagit bort informationen om Safe Exam Browser. Det betyder inte att Safe Exam Brower inte kommer att fungera med Skolverkets provtjänst. I höst återkommer vi med mera information om låst provmiljö, där Safe Exam Browser är ett alternativ.
 • Inloggning till provtjänsten: Ny information om elevers åtkomst till provtjänsten. Elever kommer inte behöva autentiseras med e-legitimation.
 • Inloggning till provtjänsten/E-legitimation: Förtydligande information om att huvudmannen kommer att behöva använda någon form av e-legitimation för skolpersonals åtkomst till provtjänsten.
 • Internetuppkoppling: Vi har lagt till ordet “minst” under rekommendation av internetkapacitet.
 • Ny rubrik: Kontakta oss

Ändringar 15 juni 2022

 • Teknisk vägledning för att testa tekniska förutsättningar publicerad.

Ändringar 31 mars 2022

 • Omfattande uppdateringar av innehållet på sidan och nya tillkomna rubriker.

Nya rubriker:

 • Testa tekniska förutsättningar
 • Arkivering
 • Personuppgiftshantering
 • Använda egna digitala enheter
 • Operativsystem och webbläsare
 • Högre krav på kapacitet över tid
 • Uppskattat behov av kapacitet i internetanslutning
 • Åtkomst till nationella prov och bedömningsstöd i Skolverkets provtjänst
 • Provisionering – överföring av användaruppgifter mellan huvudman och Skolverkets provtjänst
 • Provisionerings-API – data skickas till Skolverket
 • Provisionering enligt standarden SS 12000 – Skolverket hämtar data
 • Filinläsning
 • Digitala nationella prov och standarden SS 12000
 • Uppgifter som kommer att behöva överföras till Skolverkets provtjänst
 • Inloggning till provtjänsten
 • E-legitimation
 • Federerad inloggning och IdP
 • Anslutning till identitetsfederation
 • Stöd i förberedelsearbetet
Senast uppdaterad 27 september 2022