Om användaruppgifterna finns på olika ställen hos huvudman kommer de att behöva sammanställas, aggregeras, innan de förs över till Skolverkets provtjänst.

Eftersom uppgifterna behöver uppdateras vid förändringar kommer överföringar av uppgifter att ske upprepade gånger. Repeterbara och effektiva rutiner för sammanställning och överföring av uppgifter underlättar arbetet.

Det här är en generell text som alltid visas på resultatsidan för den här frågan.

Aggregerade data

Det är bra att ni har aggregerade data, det vill säga samlat alla användaruppgifter för en skolform, innan de ska överföras till Skolverkets provtjänst.

Kontrollera att ni kan generera data enligt standarden SS 12000

De uppgifter som skolorna kommer att behöva leverera till Skolverkets provtjänst för digitala nationella prov kan ligga i ett egenutvecklat system eller finnas tillgängliga via en leverantör.

Eftersom uppgifterna behöver uppdateras vid förändringar kommer överföringar av uppgifter att ske upprepade gånger. Repeterbara och effektiva rutiner för sammanställning och överföring av uppgifter underlättar arbetet. För närvarande gäller de attribut i SS 12000 som framgår av attributlistan.

Ta del av attributlistan på sidan för tekniska förutsättningar.

I attributlistan finns federationsanvändarnamn (eduPersonPrincipalName, EPPN) som är en unik identifierare som kopplar en persons inloggning i skolan till en användare i provtjänsten.

Läs mer om EPPN Länk till annan webbplats.

Det finns olika alternativ för överföring av uppgifterna (provisionering).

Provisionerings-API – data skickas till Skolverket

Detta alternativ innebär att huvudmannen samlar ihop relevanta data som sedan automatiskt skickas från en egen server till det applikationsprogrammeringsgränssnittAPI som Skolverket har.

De data som förs över till Skolverket ska följa datamodellen i SS 12000. Skolverket validerar om data har förts över på ett korrekt sätt, utifrån datamodellen i standarden.

Provisionering enligt SS 12000 – Skolverket hämtar data

Detta alternativ innebär att huvudmannen samlar ihop relevanta data och tillgängliggör dem enligt datamodellen i SS 12000, så att Skolverket automatiskt kan hämta data från huvudmannens server. Genom en prenumeration kommer Skolverkets server att veta när data finns att hämta. På så sätt kommer Skolverket att tillämpa standarden SS 12000 på provisionering kopplad till digitala nationella prov.

API-specifikationer för digitala nationella prov finns på GitHub Länk till annan webbplats.

För att de inblandade servrarna ska kunna utbyta information behöver servrarna kunna autentiseras. Det kommer även här att ske via ömsesidig autentisering (mutual Transport Layer Security, mTLS), en lösning som Skolverket har testat och arbetar med att färdigställa.

Om ni använder er av ett system från en leverantör bör ni prata med dem om hur de har tänkt att lösa provisionering till Skolverkets provtjänst.

Aggregera data

Det är viktigt att ni aggregerar data, det vill säga samlar alla användaruppgifter för en skolform, inför överföringen till Skolverkets provtjänst. Hur detta kan göras beror av vilka system ni har. Kontakta era leverantörer för att få vidare stöd kring hur användaruppgifter kan föras samman.

Kontrollera också att ni kan generera data enligt SS 12000.