Identifiera om ni har register över elever och personal i ett eller flera system. Kontrollera om alla uppgifter som enligt attributlistan ska överföras till Skolverkets provtjänst finns i dessa. Attributlistan hittar du på sidan om tekniska förutsättningar.

Det här är en generell text som alltid visas på resultatsidan för den här frågan.

Samla data i en fil

De uppgifter som skolorna ska leverera till Skolverkets provtjänst för digitala nationella prov kan finnas på papper, ligga i ett eget system eller finnas tillgängliga via en leverantör.

Om ni har uppgifter på papper eller i ett kalkylark som till exempel Excel eller annat manuellt system kommer ni att behöva samla data i en fil.

Vilka data ni ska samla framgår av attributlistan.

Skolverket kommer att tillhandahålla mallar som ni kan använda för samlandet av data senare under 2022.

Användaruppgifterna överförs sedan till Skolverket via ett manuellt gränssnitt. För att få åtkomst till det manuella gränssnittet kommer autentisering av den behöriga användarens identitet vara en förutsättning. Skolverket kommer att publicera mer information om denna process under 2023.

Kontrollera att ni kan generera data enligt standarden SS 12000

De uppgifter som skolorna kommer att behöva leverera till Skolverkets provtjänst för digitala nationella prov kan ligga i ett eget system eller finnas tillgängliga via en leverantör.

Eftersom uppgifterna behöver uppdateras vid förändringar kommer överföringar av uppgifter att ske upprepade gånger. Repeterbara och effektiva rutiner för sammanställning och överföring av uppgifter underlättar arbetet. För närvarande gäller de attribut i SS 12000 som framgår i attributlistan.

Vilka data ni ska samla framgår av attributlistan.

I attributlistan finns federationsanvändarnamn (eduPersonPrincipalName, EPPN) som är en unik identifierare som kopplar en persons inloggning i skolan till en användare i provtjänsten.

Läs mer om EPPN Länk till annan webbplats.

Det finns olika alternativ för överföring av uppgifterna (provisionering).

Provisionerings-API – data skickas till Skolverket

Detta alternativ innebär att huvudmannen samlar ihop relevanta data som sedan automatiskt skickas från en egen server till det applikationsprogrammeringsgränssnittAPI som Skolverket har.

De data som förs över till Skolverket ska följa datamodellen i SS 12000. Skolverket validerar om data har förts över på ett korrekt sätt, utifrån datamodellen i standarden.

Provisionering enligt standarden SS 12000 – Skolverket hämtar data

Detta alternativ innebär att huvudmannen samlar ihop relevanta data och tillgängliggör dem enligt datamodellen i SS 12000, så att Skolverket automatiskt kan hämta data från huvudmannens server. Genom en prenumeration kommer Skolverkets server att veta när data finns att hämta. På så sätt kommer Skolverket att tillämpa standarden SS 12000 på provisionering kopplad till digitala nationella prov.

API-specifikationer för digitala nationella prov finns på GitHub Länk till annan webbplats.

För att de inblandade servrarna ska kunna utbyta information behöver servrarna kunna autentiseras. Det kommer även här att ske via ömsesidig autentisering (mutual Transport Layer Security, mTLS), en lösning som Skolverket har testat och arbetar med att färdigställa.

Om ni använder er av ett system från en leverantör bör ni prata med dem om hur de har tänkt att lösa provisionering till Skolverkets provtjänst.