FFIS arbetsgrupper

FFIS (Forum för informationsstandardisering i skolväsendet) har genom sitt Utvecklingsforum i januari 2021 identifierat flertalet behov och utifrån det satt samman förslag på arbetsgrupper. Arbetsgrupperna finns förklarade nedan, indelade i sådana som bör aktiveras nu och sådana som är vilande. För att aktiveras krävs också att det finns intresse att bidra i arbetet.

FFIS organisation förutsätter olika intressenters engagemang i olika sammanhang. Utvecklingsforum är där behov identifieras, prioriteras och arbetsgrupperna är där behoven tydliggörs ytterligare, lösningar föreslås och eventuellt tas fram alternativt pekas på annan part (t.ex. om teknisk standard behövs). Arbetsgrupperna arbetar utifrån framtagna projektplaner och har en ansvarig som svarar för att rapportera arbetet till FFIS samordnande och vid behov till styrgrupp.

För varje arbetsgrupp ingår alltid en omvärldsbevakning kopplat till arbetsgruppens fokus samt att se över de termer och begrepp som är aktuella, till exempel om det finns vedertagna att använda. Arbetsgruppen ansvarar också för inspel till komplettering/revidering av den gemensamma standardlistningen där så är aktuellt.

Arbetsgrupper våren 2021

Nedan identifierade behov och arbetsgrupper med kort beskrivning. Notera att fokusbeskrivningarna endast är övergripande och att varje arbetsgrupp tar fram sin specifika projekt- och tidsplan, inklusive omvärldsbevakning av olika pågående projekt, beroenden etc.

Intresse att delta i arbetsgrupper sker till Peter Karlberg . Ange gärna FFIS arbetsgrupp i rubriken.


NrNamnKort beskrivning1Implementering SS 12000:2020Den tekniska standarden SS 12000:2020* är en omfattande standard som spänner över flera informationsområden i skolan (skoladministration, betygshantering, schemaläggning, närvarohantering och tjänstefördelning). Det är en överenskommelse om hur olika it-system ska kommunicera med varandra. Hur data ska överföras från ett system till ett annat.


Fokus för arbetsgruppen är att tydliggöra hur standarden kan appliceras och implementeras i stort samt inför digitala nationella prov och anslutningen till Skolverkets provtjänst. I arbetet ingår också att identifiera scenarier när en säkrare digital kommunikation behövs och vilka lösningar som finns (bl.a. som underlag till en eventuellt kommande arbetsgrupp Säker digital kommunikation – se under Vilande arbetsgrupper).


*SS 12000:2020 – Gränssnitt för informationsutbyte mellan verksamhetsprocesser i skolan, en standard framtagen av SIS TK450 och som kan hämtas kostnadsfritt[1]2Skolverkets grunddataHur Skolverket presenterar och tillgängliggör data är av stor vikt för skolans digitalisering. Det behövs bättre teknisk kvalitet på data som publiceras av Skolverket. Koder/ID och versionshantering är förutsättningar för att olika it-tjänster ska kunna utbyta information på ett modernt, mer säkert och effektivt sätt.


Fokus för arbetsgruppen är att identifiera de behov som finns samt ge stöd till Skolverket i utvecklingen av hur data kan tillgängliggöras och publiceras.3MyndighetsrapporteringIdag saknas en gemensam bild över de olika informationsflöden som finns mellan olika myndigheter och huvudmän. Informationsflöden som behöver identifieras dels för dels att säkra interoperabilitet och peka på de tekniska standarder som finns eller behövs och dels för att arbeta mer strategiskt och effektivt med data, minska den administrativa bördan.


Fokus för arbetsgruppen är att i steg 1 identifiera och beskriva de informationsflöden som finns mellan huvudmän och olika myndigheter, såsom CSN, SCB, Skolverket, UHR, Arbetsförmedlingen. Hur processer hos respektive myndighet ser ut för informationsflöden till/från huvudman.4ArkiveringArkivering är en viktig del i informationsstandardiseringen. Hur, var och vilken data som ska arkiveras av vem, hur länge och i vilket format.


Fokus för arbetsgruppen: tydliggöra processer och flöden för arkivering, identifiera problem, hitta gemensamma nämnare, peka på de standarder som finns och vilka som eventuellt behövs för digital arkivering (e-arkiv). Ett exempel att utgå från kan vara digitala betygskataloger, hur de hanteras vid arkivering och slutarkivering.5Elev byter skolaNär en elev byter skola ska viss information följa mer per automatik och annan efter överenskommelse. Informationen ska kunna hämtas/lämnas på ett säkert och effektivt sätt.


Fokus för arbetsgruppen: att fortsätta det arbete som initierats genom Vinnovastudien Standarder för datadrivna processer i skolan[2] och Inera. Identifiera juridiska frågetecken, var tekniska standarder finns eller saknas. I arbetet ingår också att identifiera scenarier när en säkrare digital kommunikation behövs och vilka lösningar som finns (bl.a. som underlag till en eventuellt kommande arbetsgrupp Säker digital kommunikation – se under Vilande arbetsgrupper).6ElevantagningEn effektivare och mer standardiserad hantering av elevers antagning till gymnasiet. Här finns en teknisk standard från SIS TK450/AG04 framtagen 2016, där man nu, enligt SIS rutiner, ska ta ställning till om den ska uppdateras. Remiss under tidig vår inkl remisseminarium. Även SIS TK450 EMIL-standard som revideras nu kan vara aktuell i sammanhanget.


Fokus för arbetsgruppen: bevaka och ta del av remissen. Börja arbeta med vilken information och eventuellt stöd som behövs framöver.7OrosanmälanProcessen och informationsflödet vid hantering av orosanmälan mellan skola och socialförvaltning innebär en hel del besvärlig lagstiftning att ta hänsyn till.


Fokus för arbetsgruppen: tydliggöra flödet, identifiera var problemen finns gällande såväl juridiska tolkningar som tekniska standarder, säker digital kommunikation etc.


Vilande arbetsgrupper

Identifierade behov och arbetsgrupper som är vilande tills vidare.

 • Säker digital kommunikation utifrån olika scenarier. Elev byter skola och känslig information behöver utbytas mellan systemen, myndighet ber annan myndighet om känslig information som behöver skickas säkert, huvudman A kontaktar huvudman B osv.
 • Digitala nationella prov. Projekt som pågår parallellt och där arbetsgrupp 1, Implementering av SS 12000:2020 blir en viktig del.
 • Informationsflöden
  • Kvalitetsledning
  • Ekonomi
  • Förskola, modersmålsundervisning och studiehandledning
  • Interna dataflöden och externa dataflöden
  • Stora och små dataflöden
 • Terminologi
  • Övergripande definitioner av begrepp och termer. Här har ett arbete initierats även av SIS TK450 och FFIS bjuds in.
  • Specifika termer och begrepp – här ingår det i varje grupps arbete att göra en omvärldsbevakning och se om och vilka termer som är vedertagna.
 • Vägledning:
  • Behovet av att någon samlar, dokumenterar och kommunicerar det som finns idag i form av standarder, och var det finns luckor. Standardlistningen[3] del av detta, där respektive arbetsgrupp ansvarar för inspel, komplettering.
 • Digitala läromedel/lärverktyg: här pågår ett standardiseringsarbete inom SIS TK450/AG06[4] för processen från att välja till att använda digitala resurser för lärande, där fokus är beställning, distribution, åtkomst och återrapportering, men där övriga behov identifieras och kan behöva landa i arbetsgrupper för FFIS

FFIS aktiviteter aviseras via en e-postlista. Ta kontakt med nedanstående medarbetare för att anmäla intresse.

För ytterligare information kontakta:
peter.karlberg@skolverket.se eller edin.nuhic@skolverket.se

Senast uppdaterad 08 augusti 2023

Innehåll på denna sida