Digital kompetens i gymnasieskolan

Genom att använda digitala verktyg i undervisningen kan du förbättra elevernas förutsättningar för lärande. Eleverna får också en digital kompetens med sig till fortsatta studier och arbetsliv.

Förändringar i läroplaner, examensmål och ämnesplaner

Dagens elever lever i ett alltmer digitaliserat samhälle och därför beslutade regeringen om förändringar i styrdokumenten. Läroplanen, som har gällt sedan 1 juli 2018, finns här:

Alla läroplaner

Läroplanerna har förändrats, bland annat under rubriken ”Gymnasieskolans uppdrag” i del 1 och ”Rektorns ansvar” i del 2.

Även flera ämnesplaner har ändrats i flera ämnen. För de gymnasiegemensamma ämnena gäller det historia, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk.

Kunskapskraven har mindre ändringar i ämnena historia, samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk - men ändringarna beror inte på att digital kompetens har skrivits in i ämnesplanerna.

Läroplan för gymnasieskolan

Läroplan för gymnasiesärskolan

Det finns också ändringar i examensmålen för alla de nationella programmen.

Examensmålen finns under varje nationellt program


Stöd för att planera undervisningen

Till de reviderade styrdokumenten finns ett kommentarmaterial och diskussionsunderlag som du kan använda för att komma igång med arbetet att stärka elevernas digitala kompetens. Det finns även andra stödmaterial som är relevanta inom området digitalisering.

Kommentarmaterial: Få syn på digitaliseringen på gymnasial nivå

Diskussionsunderlag: Digital kompetens i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Stöd i arbetet med digitaliseringen Länk till annan webbplats.

Inspiration till din undervisning

Här finns ett urval av material som du kan inspireras av. På vår Youtubekanal hittar du bland annat filmer där lärare beskriver hur de använder digitala verktyg i undervisningen och arbetar med källkritik.

Filmer om digitala verktyg i undervisningen, vår Youtubekanal Länk till annan webbplats.

Lär dig mer om digital läsning - stöd i arbetet Länk till annan webbplats.

Utvecklas genom internationella utbyten och knyt kontakter med det digitala verktyget eTwinning, Universitets- och högskolerådets webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 07 juni 2022