Riktade insatser för skolans digitalisering

Vi stödjer huvudmän och skolor som har stora utvecklingsbehov inom digitalisering och som behöver stöd för att kunna genomföra digitala nationella prov. Här hittar du information om vad stödet innebär och hur du skickar in en ansökan till oss.

Illustyration som visar lärare, wifi, en skola och en dator.

Gör din ansökan här

Huvudmän och rektorer i verksamheter med stora utvecklingsbehov inom digitalisering kan anmäla intresse för att delta i Riktade insatser för skolans digitalisering. Vi vänder oss till skolor och huvudmän som behöver stöd för att kunna genomföra digitala nationella prov. Anmälan är öppen från den 15 augusti.

Anmälan till våren 2024 Länk till annan webbplats.

Så stödjer vi insatsens deltagare

Vi stärker rektorns och huvudmannens kompetens att leda och organisera arbetet. Målet är att våra deltagare ska kunna möta läroplanernas skrivningar inom digital kompetens och att du som arbetar inom skolan ska ges rätt förutsättningar att kunna genomföra digitala nationella prov.

Riktat stöd under en termin

Under sex månader får ni hjälp av våra processtödjare att hitta metoder och arbetssätt som är lämpliga för att möta era utmaningar och digitala utvecklingsbehov. Under insatsens gång får ni besök av våra processtödjare, men våra möten sker främst digitalt.

En skräddarsydd åtgärdsplan

Ni inleder insatsen med att göra en nulägesanalys av er verksamhet där vi tillsammans ringar in problemområden. Vid insatsens slut tar vi gemensamt fram en åtgärdsplan som ger er en tydlig och genomtänkt väg framåt.

Specialanpassat stödmaterial

Ni får också tillgång till ett webbaserat inspirationsmaterial som kan användas i ert utvecklingsarbete. Stödmaterialet bygger på kollegialt lärande och är särskilt framtaget för verksamheter med stora utvecklingsbehov inom digitalisering. Vi erbjuder även flera kostnadsfria föreläsningar.

Nätverka med andra deltagare

Ni får också chansen att möta, nätverka och utbyta erfarenheter med andra deltagare. Omdömen från tidigare deltagare visar att vår insats gör skillnad. Här är ett axplock av röster från tidigare deltagare:

 • "Den här insatsen har hjälpt mycket och jag hoppas verkligen att vi kommer vidare och får verklig fart i vårt arbete med digitaliseringen."
 • "Tack för all hjälp. Nu känner jag att vi kommer att klara av att möta de krav på digitalisering som vi har, även om det kommer att ta lite tid."
 • "Ni gav oss ett bra verktyg och nya tankar samt uppmuntran till att arbeta med
  verksamhetsutveckling."
citat på färgadplatta

Vem kan delta?

Riktade insatser för skolans digitalisering vänder sig till huvudmän, verksamheter och skolor som har stora utvecklingsbehov inom digitalisering och som behöver stöd för att kunna genomföra digitala nationella prov. 

De digitala utvecklingsbehoven kan finnas inom en skolas styrning och ledning, infrastruktur och i undervisningen. Här listar vi några exempel inom respektive område:

Styrning, ledning och uppföljning

 • Att det saknas uppföljning av hur digitala verktyg används i undervisningen.
 • Att det är otydligt vem som ansvarar för skolans digitala utveckling.
 • Att det saknas strukturer för samarbete mellan utbildningsförvaltningen och it-enheten.

Infrastruktur och utrustning

 • Att nätverkets bristande kapacitet påverkar planering och utförande av undervisningen.
 • Att elever saknar tillgång till fungerande digitala enheter.
 • Att de digitala verktygen upplevs som tidskrävande och krångliga.

Undervisning och lärande

 • Att elever i behov av särskilt stöd inte har tillgång till digitala verktyg i undervisningen.
 • Att det saknas samsyn för hur digitala verktyg ska användas i undervisningen.
 • Att lärare saknar tillgång till it-pedagogiskt stöd.

Självskattning i samband med ansökan

I samband med er ansökan genomför ni en självskattning av er verksamhet. Ni får då svara på frågor om hur ni ligger till när det kommer till digitaliseringen av er undervisning, er digitala infrastruktur och utrustning samt er styrning, ledning och uppföljning.

För att självskattningen ska bli rättvisande är det bra om ni hjälps åt att svara på frågorna. Huvudman, rektor, lärare, ikt- eller it-pedagog bör vara representerade.

Här hittar ni de tolv frågor som finns med självskattningen som ni gör i samband med er intresseanmälan till Riktade insatser för skolans digitalisering.

Ni får gärna titta igenom frågorna tillsammans innan ni skickar in era svar digitalt via anmälningslänken på denna sida. Resultatet blir mest rättvisande om huvudman, rektor, lärare och ikt-pedagog är representerade i den arbetsgrupp som svarar.

Enkätens frågor har svarsalternativen:
Ja, nej, delvis och vet ej

Frågor som handlar om infrastruktur och utrustning

 • Har ni tillräcklig tillgång till teknik­ för elevernas lärande i alla ämnen? Gäller till exempel digitala enheter, projektorer och ljudutrustning.
 • Är ert nätverk tillräckligt för lärarnas undervisning i samtliga lokaler?
 • Upplevs er digitala arbetsmiljö som god av elever, lärare och rektorer? Gäller till exempel administrativa system, kommunikationskanaler och digitala plattformar.

Frågor som handlar om styrning, ledning, uppföljning

 • Har ni en digitaliseringsplan gällande undervisningen som är väl förankrad hos all berörd personal? Gäller hur digitala verktyg ska användas i undervisningen för att stötta elevernas lärande.
 • Har ni en tydlig organisation för hur ni följer upp hur digitala verktyg används i undervisningen? Görs denna uppföljning av både huvudman och rektor, till exempel genom medarbetarsamtal, lektionsbesök, personalmöten samt utvärderingar.
 • Har ni en plan för hur alla medarbetare ska få den digitala kompetens som de behöver? Sker detta genom såväl kollegialt lärande som individuella utbildningar?
 • Har ni tillräcklig tillgång till IT-tekniker och IT-pedagog för att alla lärare ska få det stöd de behöver? Det gäller både IT-support och hur verktygen kan användas pedagogiskt.
 • Tar rektor ansvar för skolans digitalisering och föregår med gott exempel i er verksamhet? Till exempel genom att visa engagemang, att prioritera frågan samt att använda sig av digital teknik.

Frågor som handlar om undervisning och lärande

 • Använder era elever digitala verktyg i alla ämnen?
 • Följer er undervisning läro-, kurs- och ämnesplanernas skrivningar gällande digital kompetens i samtliga ämnen?
 • Använder elever i behov av stöd de digitala verktyg de behöver för sitt lärande? Till exempel talsyntes, inlästa böcker, rättstavningsprogram, tal till text och stöd för översättning.
 • Används de digitala verktygen i undervisningen på ett sätt som ökar elevernas lärande? Till exempel genom att variera och anpassa undervisning, skapa motivation och engagemang samt utmana elever.

Urval av deltagare

Efter självskattningen bjuds ni in till en intervju med Skolverkets processtödjare. Efter analys av självskattningar och intervjusvar gör vi ett urval. Vi prioriterar de huvudmän och skolor som har störst utvecklingsbehov, som berörs av digitala nationella prov samt har goda möjligheter att tillägna sig vårt stöd.

Innehåll på denna sida