Så arbetar vi med skolväsendets digitalisering

Digitalisering handlar till stor del om förändrade arbetssätt och förhållningssätt. Skolan har en central roll i att bidra till att alla kan få nytta av digitaliseringens fördelar.

Skolan ska också ge alla elever kunskap och förmåga att värdera och kritiskt förhålla sig till det stora informationsflödet. Det är avgörande att alla som arbetar i skolväsendet utvecklar sin förståelse för digitaliseringens möjligheter och utmaningar.

Möjligheter och utmaningar

Barn och unga använder idag allt mer digital teknik, inte minst i hemmet och på fritiden. Här kan förskolan och skolan göra skillnad genom att ge barn och elever kunskap om hur digitalisering påverkar dem själva och samhället.

Det är viktigt att lärare och förskollärare har kompetens att använda digitala verktyg och att veta om och när det stödjer undervisningen. I förskolan och skolan ska barn och elever få möjlighet att lära sig hur de ska använda och förstå digital teknik utifrån mognad och ålder. Digitaliseringen möjliggör en större informationsspridning och kunskapsdelning. Lärare får fler möjligheter att levandegöra undervisningen och eleverna får chans att visa sina förmågor på fler sätt än tidigare.

Digitaliseringen går snabbt och behovet av mer kunskap om hur digital teknik påverkar barn och elever är stort. Det är därför viktigt att arbeta medvetet och genomtänkt med digitaliseringen. Rätt använda kan digitala verktyg förbättra undervisningen – fel använda riskerar de att försvåra inlärningen.

Arbete som berör många

Digitalisering är ett av Skolverkets prioriterade områden och regeringen har beslutat om en nationell strategi för skolväsendets digitalisering.

I februari 2020 blev det inskrivet i Skolverkets instruktion att vi är sektorsansvarig myndighet för skolans digitalisering. Det innebär att vi är ansvariga för att skolväsendet på bästa möjliga sätt ska kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter för ökad måluppfyllelse och likvärdighet.

Vår uppföljning visar att varje skola behöver ha en utvecklad pedagogisk och teknisk support för att teknik i undervisningen ska fungera. Den visar också att lärares digitala kompetens har förbättrats, men vi ser att det fortfarande finns behov av mer kompetensutveckling. För att främja skolväsendets digitalisering erbjuder Skolverket en rad olika kompetensutvecklingsinsatser för att möta behoven, och vi kommer fortsätta att stödja förskolor och skolor.

Vi arbetar också för att underlätta administrationen inom skolväsendet. Till exempel vill vi driva på arbetet med standardisering. Genom att anpassa innehållet i den digitala informationen till en standard, exempelvis hur man betecknar centrala begrepp och roller inom skolan, går det enklare att överföra information mellan olika system.

Det kan bespara rektorer och lärare administrativt arbete och på så sätt bidra till att frigöra mer tid till undervisning. I arbetet med digitalisering sammanställer och sprider vi också forskning. För att lyckas med skolväsendets digitalisering samarbetar vi med både myndigheter och andra aktörer.

Våra insatser för skolans digitalisering

Vi digitaliserar de nationella proven

Genom att digitalisera de nationella proven skapar vi effektiva, användarvänliga och rättssäkra prov. När proven blir digitala ska det finnas en digital infrastruktur och digital kompetens på alla skolor för att eleverna ska kunna genomföra proven. Detta är ett av de största it-projekt som genomförts inom utbildningsområdet i Sverige.

Tusentals skolor och hundratusentals elever berörs, och det är idag 28 nationella prov som ska bli digitala. Detta kommer att vara en hävstång för hela arbetet med skolans digitalisering, och för att lyckas förutsätter det ett omfattande åtagande från skolor och huvudmän.

Digitala nationella prov

Myndighetens utvecklingsarbete

För att Skolverket ska kunna stödja rektorer, lärare och elever i den digitala utvecklingen utvecklar vi också myndigheten digitalt. Detta bidrar till att vi bättre möter våra målgruppers behov av digitala tjänster och till en enklare och effektivare administration i skolväsendet.

Senast uppdaterad 21 september 2021

Innehåll på denna sida