Så arbetar vi för att främja skolans digitalisering

Skolverket har i uppdrag från regeringen att främja digitaliseringen inom skolväsendet. Det innebär att vi ska stötta och hjälpa skolor och huvudmän att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter i undervisningen och i administration.

För att nå det målet arbetar vi med en rad olika insatser för att stärka den digitala kompetensen inom skolväsendet, bland annat genom kurser, utbildningar och stödmaterial på vår hemsida.

Insatser för att stötta skolors digitalisering

Här är några av de insatser som vi erbjuder:

Riktade insatser för skolans digitaliseringlänk till annan webbplats – Ett personligt processtöd för rektorer och huvudmän vars skolor har stora utvecklingsbehov inom digitalisering.

Leda digitalisering för rektorer och huvudmänlänk till annan webbplats – Ett digitalt processtöd för skolledare och huvudmän att organisera och planera för digitalisering.

Stöd för digitalisering i förskola, skola och vuxenutbildninglänk till annan webbplats

Vårt uppdrag för att främja digitalisering

I oktober 2017 beslutade regeringen om en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendetlänk till annan webbplats . Det övergripande målet i den nationella strategin är att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt, för att uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever och för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten.

Med anledning av den nationella digitaliseringsstrategin har Skolverket fått i uppdrag att främja digitaliseringen inom skolväsendet och att underlätta för skolor och huvudmän att ta tillvara digitaliseringens möjligheter i undervisning och i administration. Alla barn och elever ska få tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.

I arbetet ingår även att följa upp målen i strategin och se vilket genomslag den får i verksamheterna.

Några fler exempel på hur vi arbetar för att främja skolväsendets digitalisering är att vi skriver fram digital kompetens i läro-, kurs- och ämnesplaner samt att vi sammanställer och sprider ny forskning inom digitaliseringsområdet.

Läs mer:
Skolverkets sektorsansvar för skolans digitaliseringlänk till annan webbplats
Införandet av digitala nationella provlänk till annan webbplats
Uppdraget om digitalisering (Skolverkets regleringsbrev för 2018)länk till annan webbplats

Senast uppdaterad 28 juni 2021

Innehåll på denna sida