Sektorsansvar för skolans digitalisering

Att vara sektorsansvarig myndighet innebär att Skolverket är en samlande kraft i digitaliseringen av det svenska skolväsendet. Vi ska också fungera som ett stöd och aktivt driva på den digitala utvecklingen.

Podcast: Skolverkets generaldirektör om att samordna för skolans digitalisering

I februari 2020 blev det inskrivet i Skolverkets instruktion att vi är sektorsansvarig myndighet för skolans digitalisering. Det innebär att vi är ansvariga för att skolväsendet på bästa möjliga sätt ska kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter för ökad måluppfyllelse och likvärdighet.

Skolverkets sektorsansvar handlar om att arbeta för att skapa goda nationella förutsättningar för skolans digitalisering. Detta kommer underlätta för huvudmännen att ta sitt ansvar för att ge skolorna de resurser och förutsättningar de behöver och göra digitaliseringen till en del av sitt systematiska kvalitetsarbete.

Så jobbar Skolverket med sektorsansvaret

Skolverkets sektorsansvar innebär att vi ska vara:

Samlande

Som sektorsansvarig ska vi formulera och förtydliga den önskade utvecklingen av skolväsendets digitalisering. För att kunna göra det samlar vi tillsammans med olika aktörer och intressenter in kunskap, aktuell forskning och lärande exempel inom relevanta områden. Denna kunskap sprider vi sedan vidare.

Stödjande

Om vi ser att skolsektorns samlade insatser inte räcker till har vi som sektorsansvarig myndighet ett ansvar att gå utanför vårt kärnuppdrag i frågor som rör skolans digitalisering. Vi agerar stödjande och j­­obbar för att undanröja nationella hinder för en fortsatt utveckling, till exempel genom att verka för att lärare och rektorer har adekvat digital kompetens.

Pådrivande

Vi arbetar proaktivt för att få till en önskvärd utveckling inom digitaliseringsområdet, till exempel genom att driva på framväxten av en nationell digital infrastruktur och framtagande av standarder. Vi uppmuntrar även aktivt aktörer inom skolsektorn att ta ansvar för digitaliseringen inom sina specifika områden.

Samverkan med andra aktörer

För att alla delar av vårt sektorsansvar ska fungera krävs en god samverkan. Vi kommer därför att etablera nya kontakter och stärka vår samverkan med andra myndigheter och aktörer inom digitaliseringsområdet.

Regeringen har tidigare gett Skolverket i uppdrag att främja skolans digitalisering och att digitalisera de nationella provenlänk till annan webbplats. Sektorsansvaret kommer att komplettera och förstärka dessa uppdrag genom att vi nu tydligare kan stödja och vara pådrivande för utvecklingen hos de myndigheter och aktörer som ansvarar för att skapa goda förutsättningar för skolväsendets digitalisering.

Fakta

Samtliga av Skolverkets uppdrag inom digitaliseringsområdet utgår från den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendetlänk till annan webbplats som regeringen beslutade om i oktober 2017.

Det övergripande målet i strategin är att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever och för att främja skolans kunskapsutveckling och likvärdighet.

Senast uppdaterad 26 mars 2021

Innehåll på denna sida