Sektorsansvar för skolans digitalisering

Att vara sektorsansvarig myndighet innebär att Skolverket är en samlande kraft i digitaliseringen av det svenska skolväsendet. Vi ska också fungera som ett stöd och aktivt driva på den digitala utvecklingen.

Skolverkets sektorsansvar handlar om att arbeta för att skapa goda nationella förutsättningar för skolans digitalisering. Detta kommer underlätta för huvudmännen att ta sitt ansvar för att ge skolorna de resurser och förutsättningar de behöver och göra digitaliseringen till en del av sitt systematiska kvalitetsarbete.

I februari 2020 blev det inskrivet i Skolverkets instruktion att vi är sektorsansvarig myndighet för skolans digitalisering. Det innebär att vi är ansvariga för att skolväsendet på bästa möjliga sätt ska kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter för ökad måluppfyllelse och likvärdighet.

Så jobbar Skolverket med sektorsansvaret

Skolverkets sektorsansvar innebär att vi ska vara:

Samlande

Som sektorsansvarig ska vi formulera och förtydliga den önskade utvecklingen av skolväsendets digitalisering. För att kunna göra det samlar vi tillsammans med olika aktörer och intressenter in kunskap, aktuell forskning och lärande exempel inom relevanta områden. Denna kunskap sprider vi sedan vidare.

Stödjande

Om vi ser att skolsektorns samlade insatser inte räcker till har vi som sektorsansvarig myndighet ett ansvar att gå utanför vårt kärnuppdrag i frågor som rör skolans digitalisering. Vi agerar stödjande och j­­obbar för att undanröja nationella hinder för en fortsatt utveckling, till exempel genom att verka för att lärare och rektorer har adekvat digital kompetens.

Pådrivande

Vi arbetar proaktivt för att få till en önskvärd utveckling inom digitaliseringsområdet, till exempel genom att driva på framväxten av en nationell digital infrastruktur och framtagande av standarder. Vi uppmuntrar även aktivt aktörer inom skolsektorn att ta ansvar för digitaliseringen inom sina specifika områden.

Läs också: Så arbetar vi med skolans digitalisering

Sektorsansvarets sju områden

Skolverkets sektorsansvar består utav sju olika områden, här förklarar vi mer vad syftet med de olika områdena är och hur vi arbetar.

Inom sektorsansvar område 1 genomför Skolverket aktiviteter som riktar sig mot lärosäten med lärarutbildningar. Syftet är att stödja utvecklingen av en adekvat och likvärdig digital kompetens hos nyutbildade lärare i alla skolformer.

I detta arbete bjuder vi in lärarutbildare, programansvariga, utbildningsledare och rektorsutbildare till digitala forum för att bland annat diskutera digital kompetens inom lärarutbildningar samt utveckling av lärarstudenters digitala kompetens. Det första forumet, under hösten 2021, riktar sig till verksamma inom grundlärarutbildningarna.

Skolverket arbetar tillsammans med lärosäten, Universitetkanslerämbetet (UKÄ) samt andra samverkansaktörer och forskare/forskargrupper vars studier innefattar digital kompetens inom lärarutbildningar.

Inom sektorsansvar 2a ska Skolverket undersöka elevers digitala lärmiljö och den digitala arbetsmiljön för olika yrkesgrupper inom skolväsendet. Det kan till exempel handla om hur digitala verktyg kan användas för att variera undervisningen och bidra till elevernas kunskapsutveckling eller hur digitala verktyg kan underlätta lärares och rektorers administrativa uppgifter. Med utgångspunkt i detta ska Skolverket inventera behov av stödmaterial och samla in lärande exempel som underlag för arbetet inom olika delar av sektorsuppdraget.

Inom detta område samverkar vi med elevorganisationerna – Sveriges elevkårer, Elevernas riksförbund samt Sveriges elevråd, Lärarfacken – Lärarnas riksförbund, Lärarförbundet, huvudmannaorganisationer – SKR och Sambruk samt med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Inom skolväsendet finns behov av stödjande material för att ta vara på digitaliseringens möjligheter i utbildningen. Det handlar om informationsmaterial och om kompetensutvecklingsmaterial, exempelvis podcasts och webbkurser, som tas fram av myndigheter, organisationer, lärosäten och andra aktörer.

För att samordna dessa stödmaterial samverkar Internetstiftelsen, RISE (Research Institutes of Sweden), SKR (Sveriges kommuner och regioner), SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten), Utbildningsradion, Statens medieråd och Skolverket.

Samordning av stödjande material inom området underlättar förhoppningsvis för dig som arbetar i skolväsendet med att nå aktuella och kvalitativa material. Samordning minskar också risken för att likartade material tas fram av fler aktörer.

Område 3 arbetar för att utveckling, utformning, urval och uppföljning av digitala lärresurser och läromedel sker ändamålsenligt med avseende på elevernas lärande.

Centralt i arbetet är kvalitet, användarvänlighet, överensstämmelse med styrdokumentens intentioner och professionens inflytande.

Område 3 samverkar med Swedish EdTech Industry, Swedish Edtest, lärosäten, Sveriges kommuner och regioner (SKR), Statens medieråd, Läromedelsföretagen och MIK Sverige.

 Arbetet inom område 4 ska bidra till att forskning och beprövad erfarenhet om digitalisering, undervisning, utbildning och lärande  sammanställs och sprids. Tillgänglig och användbar vetenskaplig och annan systematiskt framtagen kunskap behövs för att de professionella i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska kunna bedriva skolutvecklingsarbete som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Det gäller inte minst inom områden som berör digitalisering. Utvecklingen sker snabbt och behovet av aktuell och relevant kunskap är stort. Därför samverkar Skolverket med övriga skolmyndigheter, flertalet lärosäten och andra aktörer för att förbättra insamlandet och spridningen av forskning och beprövad erfarenhet inom området.  

Med utgångspunkt i frågan om hur forskning kan bli användbar i praktiken har arbetet bland annat resulterat i ett forskarsamråd där ett femtiotal forskare lyft fram vad vi vet idag, hur den kunskapen kan bli användbar i verksamheten och vilka områden som skulle behöva beforskas framåt. Läs gärna mer här: "Skolverket samlar digital expertkunskap".

Område 5 handlar om de tekniska aspekterna av digitalisering – infrastruktur och standardiseringar.

Inom området infrastruktur fokuserar Skolverket initialt på säker identifiering och säkert utbyte av information. Standardiseringsarbetet bedrivs i huvudsak genom FFIS (Forum för informationsstandardisering) och SIS (Svenska institutet för standarder) inom den tekniska kommittén TK-450.

Målsättningen är att identifiera behov av och implementera standarder som kan underlätta skolväsendets digitalisering. Inom TK450 finns för närvarande fyra aktiva arbetsgrupper som förvaltar och utvecklar existerande standarder såsom SS12000, EMIL, gymnasieantagning och arbete med beställning och leverans av digitala lärresurser.

Område 5 samverkar bland annat med Internetstiftelsen, Swedish Edtech, SKR, Sunet, DIGG och eSam.

Fem nya arbetsgrupper inom CEN TC353

TK450 bevakar också europeiskt och globalt standardiseringsarbete inom CEN och ISO. Inom CEN TC353 tillsätts under hösten 2022 fem nya arbetsgrupper. Europeiska standarder blir också svenska, vilket gör det intressant för leverantörer inom exempelvis edtech att medverka. De fem arbetsgrupperna ska fokusera på:

1. API and data model for personal and organizational related information

2. Common secure Identity and Access Management (IAM) system and Secure Single Sign On and attributes for users within educational institutions

3. Common methods and procedures for reporting data produced by learners using digital resources and governance of the same data (xAPI statements)

4. Secure cyber ecosystem of digital resources, tools and services

5. Blockchain-based academic certificates complying with GDPR

Vi rekommenderar en gemensam standard för skolväsendet

I vårt arbete som sektorsansvarig myndighet inom område 5, rekommenderar vi nu den tekniska standarden SS12000:2020. Detta i syfte att säkerställa att olika system kan fungera tillsammans och för att underlätta administrationen ute på skolorna. Standarden kommer också att kunna effektivisera informationsutbytet mellan skolväsendet och myndigheter.

– Många skolhuvudmän och tjänsteföretag har efterfrågat tydlighet kring digitala standarder. Vår rekommendation kommer ge de som väntat en välkommen riktning framåt så att vi tillsammans kan fortsätta att arbeta fram bra och effektiva tekniska lösningar som utgår ifrån elevens, lärarnas och skolornas behov, säger Peter Karlberg, undervisningsråd på Skolverket.

Skolverket var med och tog fram standarden SS12000:2020 inom Svenska Institutet för Standarder (SIS) för cirka ett år sedan. För första gången går Skolverket nu ut och rekommenderar en teknisk standard, och myndigheten kommer även att utgå från standarden i egna utvecklingsarbeten.

Standarden hämtas direkt från SIS, läs mer och gör registreringen hos SIS Länk till annan webbplats.

DNP och SS12000:2020

Framtagandet av digitala nationella prov (DNP) är ett omfattande arbete på Skolverket. Målbilden är att provtjänsten för digitala nationella prov i framtiden ska kunna följa standarden fullt ut.

Digitala nationella prov och SS12000:2020 Länk till annan webbplats.

Område 6 bidrar i Skolverkets ordinarie samverkan med Skolinspektionen. Myndigheterna delar kunskap om nuläge, om utvecklingsarbete samt uppföljning av skolväsendets digitalisering som genomförs i tillsyn och kvalitetsgranskningar. Samverkan mellan myndigheterna syftar till att förbättra huvudmännens förmåga att använda digitaliseringens möjligheter och bidra till likvärdigheten i utbildningen.

Inom ramen för sektorsansvarets område 7 ska Skolverket samla övriga statliga myndigheter inom skolsektorn för att samordna myndigheternas digitala utveckling. Syftet är att effektivisera myndigheternas arbete och ge våra målgrupper ett enhetligt och sammanhängande utbud av digitala tjänster.


Område 7 samverkar med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Skolinspektionen. Samordning kan även behöva ske med andra myndigheter, i första hand Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), samt med andra nationella aktörer inom skolsektorn som bedriver relevant digital utveckling.

Samverkan med andra aktörer

För att alla delar av vårt sektorsansvar ska fungera krävs en god samverkan. Vi kommer därför att etablera nya kontakter och stärka vår samverkan med andra myndigheter och aktörer inom digitaliseringsområdet.

Regeringen har tidigare gett Skolverket i uppdrag att främja skolans digitalisering och att digitalisera de nationella proven Länk till annan webbplats.. Sektorsansvaret kommer att komplettera och förstärka dessa uppdrag genom att vi nu tydligare kan stödja och vara pådrivande för utvecklingen hos de myndigheter och aktörer som ansvarar för att skapa goda förutsättningar för skolväsendets digitalisering.

Fakta

Samtliga av Skolverkets uppdrag inom digitaliseringsområdet utgår från den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet Länk till annan webbplats. som regeringen beslutade om i oktober 2017.

Det övergripande målet i strategin är att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever och för att främja skolans kunskapsutveckling och likvärdighet.

Senast uppdaterad 14 oktober 2022