Vi främjar skolväsendets digitalisering

Skolverket arbetar med en rad insatser för att främja digitalisering. Vårt arbete utgår från den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet.

Nationell strategi för skolväsendet

Regeringen beslutade 2017 om en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Det övergripande målet i den nationella strategin är att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever och för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten. Digitaliseringsstrategin innehåller tre fokusområden för åtgärder som sammantaget ska leda till att det övergripande målet uppnås. Varje fokusområde innefattar ett huvudmål och flera delmål som ska uppnås till 2022.

Fokusområdena är:

  • Digital kompetens för alla i skolväsendet
  • Likvärdig tillgång och användning
  • Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter.

Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet, regeringens webbplatslänk till annan webbplats

Enkät om hur huvudmän arbetar med digitaliseringen i skolan

Under november-december 2019 genomför Skolverket en enkätundersökning riktad mot huvudmän. Vi har fått i uppdrag av regeringen att följa upp den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet och att ta fram digitala nationella prov. För att kunna göra detta behöver vi få en nationell bild av hur huvudmän arbetar med skolans digitalisering och vilka förutsättningar och utmaningar som finns. Alla enskilda och kommunala huvudmän för grundskolor och gymnasieskolor ingår i undersökningen. Vi kommer att sammanställa resultaten i en rapport som publiceras på Skolverkets webbplats under våren 2020. Vi kommer även att kunna använda resultaten i vårt arbete med att digitalisera de nationella proven.

Har du frågor? Kontakta i så fall Magnus Eriksson, undervisningsråd på Skolverket.

Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ledde arbetet att ta fram en nationell handlingsplan för att förverkliga digitaliseringsstrategin. Handlingsplanen togs fram i bred samverkan med olika aktörer, däribland Skolverket. Den lyfter fram olika initiativ och aktiviteter som behövs för att nå strategins satta mål till år 2022. SKR överlämnade 18 mars 2019 en rapport med 18 förslag på nationella initiativ till regeringen i syfte att stödja arbetet med skolväsendets digitalisering.

#SkolDigiplan, Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendetlänk till annan webbplats

Information om handlingsplanen på SKR:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolverket stödjer skolans digitalisering

Vi har ett regeringsuppdrag att främja digitaliseringen inom skolväsendet och att underlätta för skolor och huvudmän att ta tillvara digitaliseringens möjligheter i undervisning och i administration. Alla barn och elever ska få tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Arbetet ska utgå från den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. Uppdraget omfattar Skolverkets alla insatser och aktiviteter på digitaliseringsområdet. I arbetet ingår även att följa upp målen i strategin och se vilket genomslag den får i verksamheterna. Att effektivisera administrationen inom skolväsendet och implementera nya styrdokument är några exempel.

Stöd för digitalisering i förskola, skola och vuxenutbildninglänk till annan webbplats

Läs uppdraget om digitalisering (Skolverkets regleringsbrev för  2018)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vi följer upp digitaliseringen i skolan

Sedan 2018 har Skolverket i uppdrag att följa upp målen i den nationella digitaliseringsstrategin och vilket genomslag den får i verksamheterna.  Vi genomförde en omfattande undersökning under 2018 och planerar för fler uppföljningar riktade både till huvudmän och skolor.

Undersökningen som Skolverket genomförde 2018 visar att tillgången till datorer i grundskolan har ökat sedan 2015. Det finns idag nästan en dator per elev. Vi ser också att lärare undervisar mer om källkritik och säker internetanvändning. Deras behov av kompetensutveckling har också minskat på flera områden. Samtidigt finns det teknikproblem. Fyra av tio lärare upplever att krånglande teknik begränsar deras arbete minst en gång i veckan och bara hälften av grundskolorna har tillgång till support samma dag.

I undersökningen ställdes även frågor om de förestående digitala nationella proven. Enkäten visar att knappt nio av tio rektorer är positivt inställda till digitaliseringen av proven. Drygt sju av tio rektorer tror att extern bedömning kan ge en mer likvärdig bedömning av elevlösningarna, jämfört med att undervisande lärare rättar proven. Vi kan också se att nästan sju av tio rektorer i grundskolan och nästan sex av tio i gymnasieskolan uppger att de har ett ganska stort eller mycket stort behov av investeringar i digital teknik. Nästan alla skolor har tillgång till ett trådlöst nätverk men bara hälften av rektorerna anser att deras nätverk har tillräcklig kapacitet för att alla elever i en årskurs ska kunna strömma film samtidigt.

Digital kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning

Pressmeddelande: Fler datorer i skolan men teknikkrångel skapar problem

Tekniska förutsättningar för skolorna att kunna genomföra digitala nationella prov

Datortätheten ökar i grundskolan: 2015 var det 1,9 elever per dator och 2018 var det 1,3 elever per dator

Datortätheten ökar i grundskolan: 2015 var det 1,9 elever per dator och 2018 var det 1,3 elever per dator.

Senast uppdaterad 31 januari 2020