Våra insatser för skolans digitalisering

Skolverket arbetar med en rad insatser för skolans digitalisering. Vårt arbete utgår från den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet.

Nationell strategi för skolväsendet

Regeringen beslutade 2017 om en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Det övergripande målet i den nationella strategin är att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever och för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten. Digitaliseringsstrategin innehåller tre fokusområden för åtgärder som sammantaget ska leda till att det övergripande målet uppnås. Varje fokusområde innefattar ett huvudmål och flera delmål som ska uppnås till 2022.

Fokusområdena är:

  • Digital kompetens för alla i skolväsendet
  • Likvärdig tillgång och användning
  • Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter.

Sedan 2018 har Skolverket i uppdrag att följa upp målen i den nationella digitaliseringsstrategin och vilket genomslag den får i verksamheterna.
Den nationella digitaliseringsstrategin, regeringens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ledde arbetet att ta fram en nationell handlingsplan för att förverkliga digitaliseringsstrategin. Handlingsplanen togs fram i bred samverkan med olika aktörer, däribland Skolverket. Den lyfter fram olika initiativ och aktiviteter som behövs för att nå strategins satta mål till år 2022. SKR överlämnade 18 mars 2019 en rapport med 18 förslag på nationella initiativ till regeringen i syfte att stödja arbetet med skolväsendets digitalisering.

#SkolDigiplan, Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendetlänk till annan webbplats

Information om handlingsplanen på SKR:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolverket stödjer skolans digitalisering

Vi har ett regeringsuppdrag att främja digitaliseringen inom skolväsendet och att underlätta för skolor och huvudmän att ta tillvara digitaliseringens möjligheter i undervisning och i administration. Alla barn och elever ska få tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Arbetet ska utgå från den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. Uppdraget omfattar Skolverkets alla insatser och aktiviteter på digitaliseringsområdet. I arbetet ingår även att följa upp målen i strategin och se vilket genomslag den får i verksamheterna. Att effektivisera administrationen inom skolväsendet och implementera nya styrdokument är några exempel.

Stöd för digitalisering i förskola, skola och vuxenutbildninglänk till annan webbplats

Läs uppdraget om digitalisering (Skolverkets regleringsbrev för  2018)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vi följer upp digitaliseringen i skolan

Skolverket har i uppdrag att följa upp den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. I maj 2020 presenterades den senaste uppföljningen som riktades mot huvudmän. Där framkom bland annat att sju av tio huvudmän har tagit fram planer för sina skolors digitaliseringsarbete.

Enkät om hur huvudmän arbetar med digitaliseringen i skolan

Skolverket presenterade i maj 2020 en enkätundersökning som är riktad mot skolhuvudmän. Syftet med undersökningen är att få en nationell bild av hur huvudmän för grund- och gymnasieskolan arbetar med skolans digitalisering. Vi har tittat på vilket ansvar huvudmännen tar för skolornas digitalisering och i vilken mån de arbetar strategiskt utifrån målen i den nationella digitaliseringsstrategin. Undersökningen genomfördes under november 2019 till januari 2020. Enkäten skickades till drygt 1000 huvudmän, varav 717 huvudmän inkom med svar.

Läs undersökningen: Huvudmännens arbete med skolans digitaliseringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Digitaliseringsstrategin har fått genomslag

Undersökningen visar att den nationella digitaliseringsstrategin har fått genomslag bland många huvudmän. Majoriteten av huvudmännen för grund- och gymnasieskolan uppger att de utgår från den nationella strategin när de formulerar mål och planer för sin verksamhet. Undersökningen visar även att knappt sju av tio huvudmän har tagit fram en samlad plan för arbetet med sina skolors digitalisering. Av de huvudmän som har tagit fram en sådan plan är det sju av tio som har följt upp sin plan.

Att huvudmännen har kännedom om vilken kompetens deras rektorer och lärare har är en förutsättning för att kunna ge skolorna rätt stöd när det gäller till exempel att erbjuda kompetensutvecklingsinsatser och att skapa förutsättningar för kollegialt lärande. Undersökningen visar att var femte huvudman inte har tagit reda på vilket behov av kompetensutveckling inom digital kompetens som finns hos lärare och annan pedagogisk personal vid skolan.

Förberedelser inför de digitala nationella proven en viktig del

I uppföljningen ställde vi ett antal frågor med koppling till den kommande digitaliseringen av de nationella proven. Inte minst i samband med digitaliseringen av de nationella proven är det centralt att den digitala infrastrukturen och de digitala verktygen finns på plats och fungerar.

Undersökningen visar att då det gäller tillgången till digitala enheter och support har huvudmännen i stor utsträckning tagit reda på skolornas behov. När det gäller om skolornas internetuppkoppling är dimensionerad för att klara kraven för de kommande digitala nationella proven är dock andelen som tagit reda på skolornas behov lägre. Även andelen huvudmän som har en eller flera personer med ett särskilt ansvar för förberedelser inför de kommande digitala nationella proven är lägre.

Enligt svaren i enkäten finns det huvudmän som inte arbetar med förberedelser inför de kommande digitala nationella proven. Det är därför viktigt att Skolverket når ut med information till alla huvudmän om hur de bör förbereda sig. Skolverket påbörjade i december 2019 ett arbete med att bygga upp register med adresser till huvudmän som kommer att beröras av de kommande nationella proven – en direktkanal till huvudmän för information om digitaliseringen av nationella prov.

Digitalisering av nationella prov - övergripande informationlänk till annan webbplats

Direktkanal för information till huvudmänlänk till annan webbplats

Förutsättningar för de digitala provenlänk till annan webbplats

Enkät om hur rektorer och lärare arbetar med digitalisering

Under 2018 genomförde Skolverket en omfattande enkätundersökning riktad mot rektorer och lärare. Undersökningen visade att tillgången till datorer i grundskolan har ökat sedan 2015. Det finns idag nästan en dator per elev. Vi såg också att lärare undervisar mer om källkritik och säker internetanvändning. Deras behov av kompetensutveckling har också minskat på flera områden. Samtidigt finns det teknikproblem. Fyra av tio lärare upplever att krånglande teknik begränsar deras arbete minst en gång i veckan och bara hälften av grundskolorna har tillgång till support samma dag.

I undersökningen ställdes även frågor om de förestående digitala nationella proven. Enkäten visade att knappt nio av tio rektorer är positivt inställda till digitaliseringen av proven. Drygt sju av tio rektorer tror att extern bedömning kan ge en mer likvärdig bedömning av elevlösningarna, jämfört med att undervisande lärare rättar proven. Vi kunde också se att nästan sju av tio rektorer i grundskolan och nästan sex av tio i gymnasieskolan uppgav att de har ett ganska stort eller mycket stort behov av investeringar i digital teknik. Nästan alla skolor har tillgång till ett trådlöst nätverk men bara hälften av rektorerna anser att deras nätverk har tillräcklig kapacitet för att alla elever i en årskurs ska kunna strömma film samtidigt.

Läs undersökningen: Digital kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning

Pressmeddelande: Fler datorer i skolan men teknikkrångel skapar problem

Senast uppdaterad 28 juni 2021

Innehåll på denna sida