Ändringar i läroplanerna om jämställdhet

En kvinna och man jobbar tillsammans med en skoluppgift

Elever i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen ska lära sig att kritiskt granska begränsande normer, värderingar och strukturer och få kunskap om könsmönster. Regeringen har fattat beslut om ändringar i läroplanerna som ska tillämpas från hösten 2022.

Vad är nytt?

För att förtydliga skolans och verksamheternas jämställdhetsuppdrag har följande skrivits in i läroplanerna för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen:

 • Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om könsmönster och förmåga att kritiskt granska begränsande normer, värderingar och strukturer.
 • Skolan och vuxenutbildningen ska synliggöra och motverka könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling.
 • Maktstrukturer kopplade till kön och och hedersrelaterat våld och förtryck ska kritiskt granskas.
 • Sexism och hedersrelaterat våld och förtryck är företeelser som ska förbyggas och bemötas med kunskap och aktiva insatser.
 • Skolan och vuxenutbildningen ska verka för att eleverna möts och arbetar tillsammans oberoende av könstillhörighet.
 • Oavsett om utbild­ningen är förlagd till en arbets­plats eller äger rum i skolan ska den präglas av ett jämställdhets­perspektiv.
 • Det har tillkommit en punkt om jämställdhet under rubriken Rektorns ansvar. Rektorn ansvarar för att utbildningen präglas av ett jämställdhetsperspektiv och att den organiseras så att den ger utrymme för eleverna att mötas och arbeta tillsammans oberoende av könstillhörighet.

Begreppet jämställdhet definieras i läroplanerna som ”lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för kvinnor och män”.

Vad har varit målet med skrivningarna?

Målet har varit att stärka gymnasieskolans, gymnasiesärskolans och vuxenutbildningens jämställdhetsuppdrag. Skolan och vuxenutbildningen ska bidra till att motverka begränsande könsmönster och aktivt främja jämställdhet. (2018 gjordes motsvarande förstärkning av de obligatoriska skolformernas jämställdhetsuppdrag.)

Hur har vi resonerat när vi har gjort ändringarna?

I samband med tidigare uppdrag gjorde vi bedömningen att könsuppdelad utbildning och undervisning kan leda till diskriminering på grund av kön eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Skrivningarna i de här läroplanerna är mer öppet formulerade än motsvarande skrivningar i läroplanerna för de obligatoriska skolformerna, eftersom förutsättningarna för att organisera utbildning och undervisning ser annorlunda ut i de frivilliga skolformerna. Vi gör bedömningen att huvudmän, rektorer och lärare även inom de frivilliga skolformerna aktivt bör kunna verka för att eleverna möts och arbetar tillsammans, inom ramen för vad som är möjligt med tanke på verksamhetens förutsättningar.

Skolverket bedömer att ändringarna förtydligar och förstärker skolans och vuxenutbildningens jämställdhetsuppdrag och att det kan bidra till ökad jämställdhet i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen.

Den värdegrund som beskrivs i läroplanerna ska genomsyra alla delar av utbildningen, vare sig de är skolförlagda eller arbetsplatsförlagda.

Ändringarna förtydligar och utvecklar i enlighet med regeringsuppdraget skolans och vuxenutbildningens jämställdhetsuppdrag och frågor som hör samman med kön. Skolverket anser dock att det är viktigt att skolan och vuxenutbildningen synliggör, diskuterar och problematiserar även andra normer och förhållanden som begränsar elevers lärande och utveckling samt människors livsval och livsvillkor.

Så har de nya skrivningarna arbetats fram

Vi har genom samråd hämtat in kunskaper och synpunkter från myndigheter, lärosäten och intresseorganisationer, varav två elevorganisationer.

Förslagen till ändringar i läroplanerna med tillhörande konsekvensbeskrivning har remitterats till myndigheter, organisationer och andra intressenter.

Börja arbeta med implementeringen

För att jämställdhetsarbetet i skolan ska bli framgångsrikt behöver du som är huvudman eller rektor integrera det i det systematiska kvalitetsarbetet.

Läs om att leda jämställdhetsarbetelänk till annan webbplats

Här finns också en sida med råd och tips till dig som är lärare om hur du kan arbeta för att öka jämställdheten i skolan.

Läs om jämställdhet i skolanlänk till annan webbplats

Kontakt

Har du frågor om de reviderade läroplanerna eller om informationen på den här sidan? Välkommen att mejla eller ringa Skolverkets upplysningstjänst.

Ring 08-527 332 00 eller mejla till upplysningstjansten@skolverket.se

Senast uppdaterad 07 maj 2021

Innehåll på denna sida

  • Gymnasieelever i en soffa med mobiltelefoner. Läroplansändringar

   Sex och samlevnad byter namn

   Regeringen har beslutat om läroplansändringar i kunskapsområdet som idag kallas sex och samlevnad. Det nya namnet blir sexualitet, samtycke och relationer från och med höstterminen 2022.

  Frågor och svar

  Lärarna ska se till att undervisningen till innehåll och upplägg präglas av ett jämställdhetsperspektiv och att eleverna ges möjlighet att mötas och arbeta tillsammans oberoende av könstillhörighet. Lärarna ska också synliggöra och med eleverna diskutera hur olika föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt kan påverka människors möjligheter och val. För att lärarna ska kunna genomföra det kan de behöva kompetensutveckling.

  Rektorn anvarar för att utbildningen präglas av ett jämställdhetsperspektiv och att den organiseras så att den ger utrymme för eleverna att mötas och arbeta tillsammans oberoende av könstillhörighet. Rektorn kan behöva se till att lärarna blir erbjudna kompetensutveckling.

  Vi uppdaterar befintligt stöd till skolpersonal och ser över behov av eventuellt nytt material som till exempel kan stödja lärarna i utvecklingen av deras undervisning. Vi tar inte fram undervisningsmaterial som lärarna ska använda med eleverna. Vi samlar vårt stöd på skolverket.se och informerar om det i nyhetsbrev och i sociala medier.