Frågor och svar

Hur påverkas lärarna av ändringarna?

Lärarna ska se till att undervisningen till innehåll och upplägg präglas av ett jämställdhetsperspektiv och att eleverna ges möjlighet att mötas och arbeta tillsammans oberoende av könstillhörighet. Lärarna ska också synliggöra och med eleverna diskutera hur olika föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt kan påverka människors möjligheter och val. För att lärarna ska kunna genomföra det kan de behöva kompetensutveckling.