Frågor och svar

Hur påverkas lärarna av ändringarna?

Undervisningsinnehållet påverkas olika i olika ämnen och i olika skolformer. Det kan innebära att en del lärare kan behöva kompetensutveckling. Utöver den ämnesspecifika kompetensutvecklingen kan lärare även behöva utveckla sin undervisning genom att ge eleverna ett reellt inflytande i undervisningens planering, genomförande och utvärdering. Eleverna behöver också i större utsträckning ges möjlighet att tillsammans med lärarna reflektera kring en rad olika normer som rör sexualitet, samtycke och relationer.