Frågor och svar

Hur påverkas rektorerna av ändringarna?

Rektorn för de obligatoriska skolformerna, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan anvarar för att kunskapsområdet Sexualitet, samtycke och relationer samt kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck behandlas återkommande i utbildningen. I läroplanen för vuxenutbildningen finns inte denna skrivning med eftersom utbildningens form skiljer sig från andra skolformer men däremot står det att eleverna ska få möjlighet att diskutera frågor som rör sexualitet, samtycke, relationer och hälsa.

Området Sexualitet, samtycke och relationer ingår i det systematiska kvalitetsarbetet. Det ska finnas tydliga mål för undervisningen, uppföljning och utvärdering av dessa mål och utvecklingsarbete utifrån resultatet. Arbetet med sexualitet, samtycke och relationer behöver också kopplas ihop med skolans värdegrundsarbete och personalen i skolan behöver ta sig an arbetet tillsammans.

Rektorerna behöver regelbundet följa upp att lärarna har kompentens för att undervisa om sexualitet, samtycke och relationer och erbjuda relevant kompetensutveckling till dem som behöver det.