gymnasieelever på en soffa med mobiltelefoner. Läroplansändringar

Ändringar om jämställdhet i läroplanerna

Regeringen stärker också jämställdhetsuppdraget för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen från och med höstterminen 2022.