Förändringar på gymnasial nivå

För vissa av gymnasieskolans program har inriktningar, programfördjupningar och ämnen reviderats. Flertalet av förändringarna börjar gälla den 1 juli 2021 men några börjar gälla tidigare. Förändringarna berör även vuxenutbildningen på gymnasial nivå.

Beslutade förändringar för vissa av gymnasieskolans program

Skolverket har fattat beslut om ändringar i åtta yrkesprogram i gymnasieskolan. Skolverket har också fattat beslut om att utöka kurserna inom estetiska programmets programfördjupning.

Dessa förändringar ska tillämpas från och med den 1 juli 2021 med tre undantag:

  • Kursen arrangering och komposition 2 inom ämnet musikteori och kursen dansteknik – specialisering inom ämnet dansteknik får erbjudas som programfördjupning på estetiska programmet från och med 15 juli-2020.
    Estetiska programmet
  • Fordons- och transportprogrammet får en förändrad programstruktur med totalt 16 nya ämnen med totalt 32 nya kurser, som ska tillämpas från 1 juli 2020.
    Fordons- och transportprogrammet

Det är också beslutat att handels- och administrationsprogrammet byter namn till försäljnings- och serviceprogrammet. Namnbytet gäller på utbildningar som startar efter den 30 juni 2022.

Även förändringar i två gymnasiegemensamma ämnen; matematik och engelska är beslutade och under hösten fattas beslut om förändringar i ämnesplanen för moderna språk. Dessa förändringar gäller från den 1 juli 2021.

Estetiska programmet

Estetiska programmets programfördjupning utökas med fler kurser. Utökningen omfattar kursen arrangering och komposition 2 inom ämnet musikteori och kursen dansteknik – specialisering inom ämnet dansteknik. Kurserna får erbjudas som programfördjupning på estetiska programmet och får tillämpas från den 15 juli 2020.

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

Regeringen har beslutat att inriktningarna pedagogiskt arbete respektive socialt arbete slås samman till den nya inriktningen pedagogiskt och socialt arbete. Eftersom inriktningarna slås samman så revideras ämnet socialt arbete och kurserna socialt arbete 1 och socialt arbete 2 skapas.

Förändringen ska tillämpas från och med den 1 juli 2021.

Programstruktur barn- och fritidsprogrammetPDF (pdf, 191 kB)

Ämnesplan socialt arbetePDF (pdf, 192 kB)

Fordons- och transportprogrammet (FT)

Förändringar i fordons- och transportprogrammet som träder i kraft 1 juli 2020

Skolverket har tagit fram 16 nya ämnen med totalt 32 nya kurser och en förändrad programstruktur för fordons- och transportprogrammet. Ämnena och kurserna är också framtagna för fordonsteknisk utbildning inom kommunal vuxenutbildning.

Förändringar av fordons- och transportprogrammet och fordonsteknisk utbildning

Förändringarna ska tillämpas från och med den 1 juli 2020.

Ytterligare förändringar i fordons- och transportprogrammet

Regeringen har beslutat att inriktningen godshantering tas bort då inriktningen är mycket liten med totalt sju elever läsåret 2018/19. Vidare har det nationella programrådet för fordons- och transportprogrammet framfört att inriktningen bör läggas ned. De kurser som inte längre finns inom inriktningen läggs istället i programfördjupningen.

Förändringen ska tillämpas från och med den 1 juli 2021.

Programstruktur fordons- och transportprogrammetPDF (pdf, 167 kB)

Konsekvenser för redan legitimerade lärare i de nya och upphävda ämnena inom fordons- och transportprogrammet

Hantverksprogrammet (HV)

Regeringen har beslutat att inriktningen frisör byter namn till frisör, barberare och hår- och makeupstylist. Tidigare har frisör varit en egen inriktning samtidigt som hår- och makeupstylist låg i inriktningen övriga hantverk. Då styrdokumenten för inriktningen övriga hantverk innehåller en rad olika yrkesutgångar och är generellt skrivna, så upplevs den inte ge önskad styrning för hår- och makeupstylister. Frisörbranschen har länge drivit frågan om en utbildning till barberaryrket och har nu i och med den beslutade inriktningen fått gehör för sina önskemål. Skolverket har beslutat om nya kurser i ämnet hantverk med barberare 2-6a samt hår- och makeupstylist 2–4.

Förändringen ska tillämpas från och med den 1 juli 2021.

Programstruktur hantverksprogrammetPDF (pdf, 212 kB)

Ämnesplan hantverkPDF (pdf, 1 MB)

Hotell- och turismprogrammet (HT)

Regeringen har beslutat att hotell- och turismprogrammets inriktningar, hotell och konferens samt turism och resor ska slås samman. Programmet blir då utan inriktningar. Skolverket har efter samtal med skolhuvudmän gjort bedömningen att sammanslagningen av hotell- och turismprogrammets inriktningar ger utrymme både för yrkeskurser och grundläggande behörighet och att kursen hållbar turism kan läggas till bland de programgemensamma ämnena för att öka fokus på hållbarhetsfrågor inom hotell- och turismbranschen. Ämnena inom programfördjupningen utökas med bland annat ämnet eventteknik och ämnet dryckeskunskap för att öka programmets flexibilitet.

Förändringen ska tillämpas från och med den 1 juli 2021.

Programstruktur hotell- och turismprogrammetPDF (pdf, 121 kB)

Naturbruksprogrammet (NB)

Regeringen har beslutat att en ny inriktning naturturism skapas, med ett nytt ämne, naturturism och att inriktningen djur delas i inriktningarna djurvård respektive hästhållning. Inriktningen skog byter namn till skogsbruk. Samtidigt utökas samtliga inriktningars poängomfattning till mellan 500–700 poäng.

Både elever och arbetsgivare har uppfattat dagens naturbruksprogram som otydligt eftersom programmets innehåll kan variera stort mellan skolor och att en större likvärdighet är att föredra. En omfördelning av poäng från programfördjupningen till inriktningarna anses kunna bidra till detta.

Förändringen ska tillämpas från och med den 1 juli 2021.

Programstruktur naturbruksprogrammetPDF (pdf, 224 kB)

Ämnesplan naturturismPDF (pdf, 211 kB)

Ämnesplan naturbrukPDF (pdf, 179 kB)

Ämnesplan skogsmaskinerPDF (pdf, 246 kB)

Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)

Regeringen har beslutat att inriktningen färskvaror, delikatess och catering tas bort från programmet eftersom endast en skola i landet erbjuder den. Kurserna som ingår i dagens inriktning kommer att finnas kvar i programfördjupningen och därmed vara möjlig för elever att läsa även i fortsättningen.

Förändringen ska tillämpas från och med den 1 juli 2021.

Programstruktur restaurang- och livsmedelsprogrammetPDF (pdf, 192 kB)

VVS- och fastighetsprogrammet (VF)

Regeringen har beslutat att det programgemensamma ämnet ellära med kursen praktisk ellära ersätts av ämnet elektroteknik med kursen elkraftteknik. Inriktningen ventilationsteknik byter namn till ventilation med ämnet ventilation – installation. I ämnet ventilation – installation ingår kurserna ventilationsisolering 100 poäng, ventilationsmontering 1, 100 poäng, ventilationsmontering 2, 200 poäng och ventilationsservice, 100 poäng. Inriktningens omfattning ökar från 300 poäng till 500 poäng. I inriktningarna fastighet och kyl- och värmepumpsteknik byts ämnet elektroteknik med kursen elkraftteknik ut mot ämnet ellära med kursen praktisk ellära.

Skolverket har beslutat om nedanstående förändringar i VVS-och fastighetsprogrammet. Förändringarna sker på initiativ av det nationella programrådet samt berörda branscher och är avsedda att utveckla, aktualisera och föra programmet närmare sina yrkesutgångars praktiska yrkesutövning. Därtill är målet att förändringarna ska skapa en bättre balans mellan programmets yrkesutgångar.

Förslag till ändring i ämnet systemkunskap

Kursen värmelära i ämnet systemkunskap är programgemensam. I det centrala innehållet och i kunskapskraven finns innehåll som bedöms vara på omotiverat hög nivå för det yrke som utbildningen svarar mot. Därför föreslås mindre justeringar i ämnets syfte, av centralt innehåll och en revidering av kunskapskraven för att bättre motsvara behoven.

Förslag till ändring i ämnet industrirör svets VVS

Det har från olika utbildningsanordnare och branscher påtalats ett behov av en bredare utbildning där industrirör kombineras med VVS. De förändringar av kurserna i ämnet samt de ändringar i programstrukturen som föreslås, innebär att det blir ökade möjligheter till anpassning till lokala och regionala kompetensförsörjningsbehov. Förslaget är därför att kursen VVS svets industrirör utgår och i stället ersätts av en ny kurs. Den nya kursen föreslås heta VVS MMA-svetsning rör, och omfattar 100 poäng.

Förslag till ändring av programfördjupningen i VVS- och fastighetsprogrammet

Ovanstående förslag innebär ändringar i programstrukturen för VVS- och fastighetsprogrammet. För att ytterligare öka möjligheten till lokal anpassning av utbildningsutbudet läggs ämnet sammanfogningsteknik med kurserna rörsvets 1 och rörsvets 2 in i programfördjupningen.

Föreskrifterna ska kunna tillämpas på utbildningar som påbörjas från och med 1 juli 2021.

Programstruktur VVS- och fastighetsprogrammetPDF (pdf, 198 kB)

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Förändringar i vård- och omsorgsprogrammet som träder i kraft 1 juli 2020

Ämnet vård och omsorg specialisering ska tillämpas inom vuxenutbildningen från och med 1 juli 2020.

Förändringar i vård- och omsorgsprogrammet som träder i kraft 1 juli 2021

Regeringen har beslutat att programstrukturen för vård- och omsorgsprogrammet ändras så att omfattningen av de programgemensamma ämnena inom programmet utökas från 1 100 till 1 400 gymnasiepoäng. Skolverket har beslutat om en ändrad programstruktur för vård- och omsorgsprogrammet som bland annat innehåller sju nya ämnen och fem reviderade ämnen. Fem av dagens ämnen upphävs och innehållet från dessa flyttas istället över till något eller några av de nya ämnena. Syftet med dessa förändringar är att skapa förutsättningar för en nationellt sammanhållen utbildning som ger möjlighet att uppnå de kompetenskrav för arbete som undersköterska som Socialstyrelsen föreslagit.

Förändringen ska tillämpas från och med den 1 juli 2021.

Mer om förändringarna i vård- och omsorgsprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet blir försäljnings- och serviceprogrammet

Riksdagen har fattat beslut om att handels- och administrationsprogrammet byter namn till försäljnings- och serviceprogrammet 1 juli 2022.

Beslutade ändringar

  • Inriktningen administrativ service avvecklas 1 juni 2022.
  • Examensmål och programstruktur justeras utifrån avvecklingen av inriktningen administrativ service.
  • En elev vars påbörjade studieväg som på grund av ändringarna inte längre erbjuds i gymnasieskolan, får välja att fullfölja utbildningen enligt äldre bestämmelser eller enligt de bestämmelser som gäller för utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2022. Läs mer i författningen SFS2020-763PDF (pdf, 1 MB).
  • Reviderade ämnesplaner kommer att remitteras under hösten 2020

Yrkesutgången Låssmed flyttas från hantverksprogrammet till industritekniska programmet

Skolverket har beslutat att yrkesutgången låssmed återgår till gymnasieskolans industritekniska program, inriktning produkt- och maskinteknik. I förslaget ingår även ett nytt ämne, lås- och passerteknik, behörighetsföreskrifter för detsamma och ändringar i programstrukturen för hantverksprogrammet och industritekniska programmet.

Skolverket vill med förslaget tillmötesgå branschens behov av att bättre anpassa yrkesutgången till arbetsmarknadens behov. Ett yrkespaket för kommunal vuxenutbildning planeras i samband med ett programbyte där innehållet består av industritekniska och låstekniska kurser. På så sätt berörs även vuxenutbildningen.

I remissvar från Lärarnas riksförbud och flera lärosäten med yrkeslärarutbildning poängteras behovet av kompetensutbildning av yrkeslärare. Skolverket kan närmare behöva utreda frågan vilket ansvar myndigheten har för kompetensutveckling i yrkesämnen.

Föreskrifterna ska kunna tillämpas på utbildningar som påbörjas från och med 1 juli 2021.

Engelska, matematik och moderna språk

Regeringen har efter förslag från Skolverket beslutat om ändrade ämnesplaner för engelska och matematik. Du kan läsa ämnesplanerna i Skolverkets författningssamling (SKOLFS).

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:261) om ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnenalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ämnesplanen för moderna språk fattar Skolverket beslut om under hösten. De ändrade ämnesplanerna ska börja gälla den 1 juli 2021. De huvudsakliga förändringarna som regeringen nu har beslutat om kan du läsa om här nedan. Syftet med ändringarna är att ämnesplanerna ska bli ett bättre arbetsverktyg för lärarna. På så sätt vill vi förbättra likvärdigheten i undervisningen och se till att betygen blir mer rättvisande för eleverna.

Bakgrund till förändringarna i yrkesprogrammen

Skolverket har haft i uppdrag att föreslå förändringar i examensmål, utbudet av inriktningar, programstrukturer och förslag på nya och reviderade ämnen för åtta nationella yrkesprogram inom gymnasieskolan. De nya och reviderade ämnesplanerna omfattar även vuxenutbildningen. Syftet var att anpassa utbildningarna utifrån efterfrågan från elever och samtidigt en anpassning utifrån arbetslivets behov. Förslagen utgår från Gymnasieutredningens betänkande En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (SOU 2016:77). Förslagen är framtagna i samarbete med de nationella programråden, branschrepresentanter, referensgrupper, expertgrupper och myndigheter.

Regeringen har tidigare fattat beslut om ändringar i examensmålen för yrkesprogrammen i gymnasieförordningen, inriktningsnamn och programgemensamma ämnen.

Regeringens pressmeddelandelänk till annan webbplats

Gymnasieförordningenlänk till annan webbplats

Stöd att berätta om förändringarna

Vi har tagit fram presentation som du som skolchef eller rektor kan använda för att berätta om förändringarna i yrkesprogrammen. Fokus är på fordons- och transportprogrammet, där de flesta förändringar träder ikraft 1 juli 2020. Men även kortfattad information om förändringarna i ytterligare sju program finns med. Du kan förstås anpassa presentationen utifrån lokala behov.

Presentation av förändringar i gymnasieskolan 2020-2021Powerpoint (powerpoint, 17 MB)

Tydligare fokus på syfte och centralt innehåll

Ämnets syfte och centrala innehåll ska få ett tydligare fokus i undervisningen och kunskapskraven ska bli ett bättre stöd när lärarna sätter betyg. Fakta och förståelse ska betonas och innehållet ska skilja sig tydligare mellan kurser.

Precis som tidigare ska syftet och det centrala innehållet styra undervisningen och kunskapskraven vara ett stöd när läraren sätter betyg.

När börjar de reviderade ämnesplanerna att gälla?

De reviderade ämnesplanerna börjar att gälla den 1 juli 2021.

Elever som påbörjar någon kurs i engelska, matematik eller moderna språk före den 1 juli 2021 i gymnasieskolan eller i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ska få slutföra sina påbörjade kurser enligt nu gällande ämnesplaner.

Fakta och förståelse betonas

Vi har lyft fram fakta och förståelse där det har behövts. I det centrala innehållet har vi undersökt vilka formuleringar som varit för övergripande och gjort dem mer konkreta. I kunskapskraven skapar vi bättre förutsättningar för läraren att lägga större vikt vid bredden i elevernas ämneskunskaper.

Det centrala innehållet anpassas när det gäller omfattning, konkretionsgrad och progression

Regeringens beslut innebär att omfattningen av det centrala innehållet har anpassats till ämnets poängomfattning. Ett alltför omfattande innehåll har ibland gjort att lärare tvingats prioritera bort eller tona ned vissa delar. Följden kan bli bristande likvärdighet i undervisningen. Även progressionen mellan kurserna har setts över.

Kunskapskraven är mindre omfattande och mindre detaljerade

I kunskapskraven har formuleringar strukits eller justerats så att de ska bli ett bättre stöd när läraren sätter betyg. Fokus ligger i högre grad på det som är centralt att bedöma i ämnet och de innehåller färre detaljer. Kunskapskraven blir då mer övergripande vilket gör att läraren får förutsättningar att sätta mer rättvisande betyg. Mindre detaljerade kunskapskrav minskar även risken för att de ska styra planeringen av undervisningen.

Vad ändras inte?

Den grundläggande strukturen i ämnesplanerna finns kvar. Precis som tidigare ska syftet och det centrala innehållet styra undervisningen och kunskapskraven vara ett stöd när läraren sätter betyg. Grundmodellen med värdeord i kunskapskraven är inte heller förändrat men antalet värdeord som används har blivit färre. Det handlar inte heller om några ändringar av betygsskalan.

Skolverket kommer att publicera ämnesplanerna under hösten.

Läs våra slutliga förslag

Den 18 december lämnade vi över våra förslag till ändrade ämnesplaner för engelska och matematik till regeringen. Nedan hittar du dessa förslag tillsammans med förslaget på ämnesplanen för moderna språk.

Förslag till ändringar i kursplaner, kunskapskrav och ämnesplanerlänk till annan webbplats

Vi ger stöd i implementeringen

Vi kommer att stötta huvudmän, skolchefer och lärare att börja arbeta utifrån de reviderade ämnesplanerna. Stödet består av olika informations-, utvecklings-, och stödinsatser. Vi tar bland annat fram material som kan används för det lokala implementeringsarbetet och om vad förändringarna i de reviderade ämnesplanerna innebär för undervisningen i de olika ämnena.

Inväntar utredningar

Anledningen till att inte samtliga gymnasiegemensamma ämnen på gymnasial nivå eller i gymnasiesärskolan och inom särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå revideras nu beror på att vi inväntar resultatet av Betygsutredningen 2018 (U 2018:03). Utredningen ska bland annat föreslå en modell för ämnesbetyg på gymnasial nivå.

Även Komvuxutredningen som lämnade sitt betänkande (SOU 2018:71) i augusti 2018 kan vara avgörande i det fortsatta arbetet. Utredningen föreslog bland annat att betygsskalan ska förenklas för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, i svenska för invandrare och för särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå.

Inväntar beslut om ändringar som rör sex och samlevnad och jämställdhet

Skolverket har föreslagit ändringar som rör sex och samlevnad och jämställdhet i läroplanernas del 1 och 2 och i vissa ämnesplaner för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen. Vi väntar på beslut från regeringen. Läs Skolverkets förslag till förändringar kring kunskapsområdena sex och samlevnad och jämställdhet.

Förslag till ändringar i läroplaner avseende kunskapsområdet sex och samlevnad

Förslag till ändringar i läroplaner gällande jämställdhet

Kontakt

Vid frågor kontakta Skolverkets upplysningstjänst. Tel: 08-527 332 00 upplysningstjansten@skolverket.se

Senast uppdaterad 12 oktober 2020