Förändringar på gymnasial nivå

För vissa av gymnasieskolans program har inriktningar, programfördjupningar och ämnen reviderats. Ämnesplanerna i matematik, engelska och moderna språk har också reviderats. De flesta förändringar börjar gälla den 1 juli 2021. Förändringarna berör även vuxenutbildningen på gymnasial nivå.

På den här sidan har vi samlat information om vilka program och ämnesplaner som berörs och när förändringarna börjar gälla. Här hittar du som är skolchef eller rektor också inspelade webbinarium, presentationsmaterial och annat stöd inför arbetet med att implementera de aktuella förändringarna. Förändringar som är specifika för vuxenutbildningen hittar du härlänk till annan webbplats

Reviderade examensmål för yrkesprogrammen (gäller från 1 juli 2021)

Samtliga yrkesprogram har fått en mindre revidering av examensmålen. Förändringen gäller det arbetsplatsförlagda lärandet där eleven ska reflektera över yrkeskulturen istället för som tidigare förstå yrkeskulturen.

”Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt reflekterar över yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats."

Mindre revidering (se ovan)

Examensmål för bygg- och anläggningsprogrammetPDF (pdf, 104 kB)

Examensmål för el- och energiprogrammetPDF (pdf, 105 kB)

Större revideringar

Examensmål barn- och fritidsprogrammetPDF (pdf, 59 kB)

Examensmål fordons- och transportprogrammetPDF (pdf, 57 kB)

Examensmål hantverksprogrammetPDF (pdf, 192 kB)

Examensmål för hotell- och turismprogrammetPDF (pdf, 104 kB)

Examensmål för naturbruksprogrammetPDF (pdf, 114 kB)

Examensmål restaurang- och livsmedelsprogrammetPDF (pdf, 61 kB)

Examensmål VVS- och fastighetsprogrammetPDF (pdf, 60 kB)

Examensmål handels- och administrationsprogrammetPDF (pdf, 57 kB)

Examensmål industritekniska programmetPDF (pdf, 59 kB)

Examensmål vård- och omsorgsprogrammetPDF (pdf, 105 kB)

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

Regeringen har beslutat att inriktningarna pedagogiskt arbete respektive socialt arbete slås samman till den nya inriktningen pedagogiskt och socialt arbete. Eftersom inriktningarna slås samman så revideras ämnet socialt arbete och kurserna socialt arbete 1 och socialt arbete 2 skapas.

Förändringen ska tillämpas från och med den 1 juli 2021.

Programstruktur barn- och fritidsprogrammetPDF (pdf, 136 kB)

Examensmål barn- och fritidsprogrammetPDF (pdf, 59 kB)

Ämnesplan socialt arbetePDF (pdf, 200 kB)

Fordons- och transportprogrammet (FT)

Regeringen har beslutat att inriktningen godshantering tas bort då inriktningen är mycket liten med totalt sju elever läsåret 2018/19. Vidare har det nationella programrådet för fordons- och transportprogrammet framfört att inriktningen bör läggas ned. De kurser som inte längre finns inom inriktningen läggs istället i programfördjupningen.

Mer om förändringarna på fordons- och transportprogrammet

Förändringen ska tillämpas från och med den 1 juli 2021.

Programstruktur fordons- och transportprogrammetPDF (pdf, 102 kB)

Examensmål fordons- och transportprogrammetPDF (pdf, 57 kB)

Konsekvenser för redan legitimerade lärare i de nya och upphävda ämnena inom fordons- och transportprogrammet

Hantverksprogrammet (HV)

Regeringen har beslutat att inriktningen frisör byter namn till frisör, barberare och hår- och makeupstylist. Tidigare har frisör varit en egen inriktning samtidigt som hår- och makeupstylist låg i inriktningen övriga hantverk. Då styrdokumenten för inriktningen övriga hantverk innehåller en rad olika yrkesutgångar och är generellt skrivna, så upplevs den inte ge önskad styrning för hår- och makeupstylister. Frisörbranschen har länge drivit frågan om en utbildning till barberaryrket och har nu i och med den beslutade inriktningen fått gehör för sina önskemål. Skolverket har beslutat om nya kurser i ämnet hantverk med barberare 2-6a samt hår- och makeupstylist 2–4.

Förändringen ska tillämpas från och med den 1 juli 2021.

Programstruktur hantverksprogrammetPDF (pdf, 192 kB)

Examensmål hantverksprogrammetPDF (pdf, 59 kB)

Ämnesplan hantverkPDF (pdf, 3 MB)

Hotell- och turismprogrammet (HT)

Regeringen har beslutat att hotell- och turismprogrammets inriktningar, hotell och konferens samt turism och resor ska slås samman. Programmet blir då utan inriktningar. Sammanslagningen av hotell- och turismprogrammets inriktningar ger utrymme både för yrkeskurser och grundläggande behörighet. Dessutom läggs kursen hållbar turism till bland de programgemensamma ämnena för att öka fokus på hållbarhetsfrågor inom branschen för hotell- och turism. Ämnena inom programfördjupningen utökas med bland annat ämnet eventteknik och ämnet dryckeskunskap för att öka programmets flexibilitet.

Förändringen ska tillämpas från och med den 1 juli 2021.

Programstruktur hotell- och turismprogrammetPDF (pdf, 121 kB)

Examensmål för hotell- och turismprogrammetPDF (pdf, 104 kB)

Naturbruksprogrammet (NB)

Regeringen har beslutat att en ny inriktning naturturism skapas, med ett nytt ämne, naturturism och att inriktningen djur delas i inriktningarna djurvård respektive hästhållning. Inriktningen skog byter namn till skogsbruk. Samtidigt utökas samtliga inriktningars poängomfattning till mellan 500–700 poäng.

Både elever och arbetsgivare har uppfattat dagens naturbruksprogram som otydligt eftersom programmets innehåll kan variera stort mellan skolor och att en större likvärdighet är att föredra. En omfördelning av poäng från programfördjupningen till inriktningarna anses kunna bidra till detta.

Förändringen ska tillämpas från och med den 1 juli 2021.

Programstruktur naturbruksprogrammetPDF (pdf, 221 kB)

Examensmål för naturbruksprogrammetPDF (pdf, 114 kB)

Ämnesplan naturturismPDF (pdf, 303 kB)

Ämnesplan naturbrukPDF (pdf, 151 kB)

Ämnesplan skogsmaskinerPDF (pdf, 352 kB)

Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)

Regeringen har beslutat att inriktningen färskvaror, delikatess och catering tas bort från programmet eftersom endast en skola i landet erbjuder den. Kurserna som ingår i dagens inriktning kommer att finnas kvar i programfördjupningen och därmed vara möjlig för elever att läsa även i fortsättningen.

Förändringen ska tillämpas från och med den 1 juli 2021.

Examansmål restaurang- och livsmedelsprogrammetPDF (pdf, 61 kB)

Programstruktur restaurang- och livsmedelsprogrammetPDF (pdf, 139 kB)

VVS- och fastighetsprogrammet (VF)

Regeringen har beslutat att det programgemensamma ämnet ellära med kursen praktisk ellära ersätts av ämnet elektroteknik med kursen elkraftteknik. Ämnet ellära med kursen praktisk ellära ligger kvar inom programstrukturen; dels inom inriktningarna Fastighet respektive Kyl-och värmepumpsteknik, dels finns kursen tillgänglig inom programfördjupningen.

Inriktningen ventilationsteknik byter namn till ventilation med ämnet ventilation – installation. I ämnet ventilation – installation ingår kurserna ventilationsisolering 100 poäng, ventilationsmontering 1, 100 poäng, ventilationsmontering 2, 200 poäng och ventilationsservice, 100 poäng. Inriktningens omfattning ökar från 300 poäng till 500 poäng. I inriktningarna fastighet och kyl- och värmepumpsteknik byts ämnet elektroteknik med kursen elkraftteknik ut mot ämnet ellära med kursen praktisk ellära.

Skolverket har beslutat om nedanstående förändringar i VVS-och fastighetsprogrammet. Förändringarna sker på initiativ av det nationella programrådet samt berörda branscher och är avsedda att utveckla, aktualisera och föra programmet närmare sina yrkesutgångars praktiska yrkesutövning. Därtill är målet att förändringarna ska skapa en bättre balans mellan programmets yrkesutgångar.

Förslag till ändring i ämnet systemkunskap

Kursen värmelära i ämnet systemkunskap är programgemensam. I det centrala innehållet och i kunskapskraven finns innehåll som bedöms vara på omotiverat hög nivå för det yrke som utbildningen svarar mot. Därför föreslås mindre justeringar i ämnets syfte, av centralt innehåll och en revidering av kunskapskraven för att bättre motsvara behoven.

Ämnesplan systemkunskapPDF (pdf, 217 kB)

Förslag till ändring i ämnet industrirör svets VVS

Det har från olika utbildningsanordnare och branscher påtalats ett behov av en bredare utbildning där industrirör kombineras med VVS. De förändringar av kurserna i ämnet samt de ändringar i programstrukturen som föreslås, innebär att det blir ökade möjligheter till anpassning till lokala och regionala kompetensförsörjningsbehov. Förslaget är därför att kursen VVS svets industrirör utgår och i stället ersätts av en ny kurs. Den nya kursen föreslås heta VVS MMA-svetsning rör, och omfattar 100 poäng.

Ämnesplan industrirör svets VVSPDF (pdf, 202 kB)

Förslag till ändring av programfördjupningen i VVS- och fastighetsprogrammet

Ovanstående förslag innebär ändringar i programstrukturen för VVS- och fastighetsprogrammet. För att ytterligare öka möjligheten till lokal anpassning av utbildningsutbudet läggs ämnet sammanfogningsteknik med kurserna rörsvets 1 och rörsvets 2 in i programfördjupningen.

Föreskrifterna ska kunna tillämpas på utbildningar som påbörjas från och med 1 juli 2021.

Programstruktur VVS- och fastighetsprogrammetPDF (pdf, 171 kB)

Examensmål VVS- och fastighetsprogrammetPDF (pdf, 60 kB)


Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Förändringar i vård- och omsorgsprogrammet som träder i kraft 1 juli 2021

Regeringen har beslutat att programstrukturen för vård- och omsorgsprogrammet ändras så att omfattningen av de programgemensamma ämnena inom programmet utökas från 1 100 till 1 400 gymnasiepoäng. Skolverket har beslutat om en ändrad programstruktur för vård- och omsorgsprogrammet som bland annat innehåller sju nya ämnen och fem reviderade ämnen. Fem av dagens ämnen upphävs och innehållet från dessa flyttas istället över till något eller några av de nya ämnena. Syftet med dessa förändringar är att skapa förutsättningar för en nationellt sammanhållen utbildning som ger möjlighet att uppnå de kompetenskrav för arbete som undersköterska som Socialstyrelsen föreslagit.

Förändringen ska tillämpas från och med den 1 juli 2021.

Mer om förändringarna i vård- och omsorgsprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet blir försäljnings- och serviceprogrammet

Beslutade ändringar som börjar gälla 2021

 • Nya examensmål för Handels- och administrationsprogrammet.

Examensmål handels- och administrationsprogrammetPDF (pdf, 57 kB)

Beslutade ändringar som börjar gälla 2022

 • Inriktningen administrativ service avvecklas 1 juni 2022.
 • Examensmål och programstruktur justeras utifrån avvecklingen av inriktningen administrativ service. Detta material kommer bli tillgängligt under hösten 2021.
 • En elev vars påbörjade studieväg som på grund av ändringarna inte längre erbjuds i gymnasieskolan, får välja att fullfölja utbildningen enligt äldre bestämmelser eller enligt de bestämmelser som gäller för utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2022. Läs mer i författningen SFS2020-763PDF (pdf, 1 MB).
 • Revidering av ämnesplanerna handel, information och kommunikation, och försäljning och kundservice. Ämnesplanen näthandel upphävs.

Ämnesplan försäljning och kundservicePDF (pdf, 318 kB)

Ämnesplan handelPDF (pdf, 475 kB)

Ämnesplan information och kommunikationPDF (pdf, 216 kB)

Yrkesutgången låssmed flyttas från hantverksprogrammet till industritekniska programmet

Skolverket har beslutat att yrkesutgången låssmed återgår till gymnasieskolans industritekniska program, inriktning produkt- och maskinteknik. I förslaget ingår även ett nytt ämne, lås- och passerteknik, behörighetsföreskrifter för detsamma och ändringar i programstrukturen för hantverksprogrammet och industritekniska programmet.

Skolverket vill med förslaget tillmötesgå branschens behov av att bättre anpassa yrkesutgången till arbetsmarknadens behov.

I remissvar från Lärarnas riksförbud och flera lärosäten med yrkeslärarutbildning poängteras behovet av kompetensutbildning av yrkeslärare. Skolverket kan närmare behöva utreda frågan vilket ansvar myndigheten har för kompetensutveckling i yrkesämnen.

Föreskrifterna ska kunna tillämpas på utbildningar som påbörjas från och med 1 juli 2021.

Programstruktur industritekniska programmetPDF (pdf, 112 kB)

Examensmål industritekniska programmetPDF (pdf, 59 kB)

Ämnesplan lås- och passerteknikPDF (pdf, 192 kB)

Estetiska programmet

Estetiska programmets programfördjupning utökas med fler kurser. Utökningen omfattar kursen arrangering och komposition 2 inom ämnet musikteori och kursen dansteknik – specialisering inom ämnet dansteknik. Kurserna får erbjudas som programfördjupning på estetiska programmet och får tillämpas från den 15 juli 2021.

Programstruktur estetiska programmetPDF (pdf, 121 kB)

Ämnesplanerna i engelska, matematik och moderna språk

Ämnesplanerna och tillhörande kurser i matematik, engelska och moderna språk har reviderats. Syftet med ändringarna är att ämnesplanerna ska bli ett bättre arbetsverktyg för lärarna. På så sätt vill vi förbättra likvärdigheten i undervisningen och se till att betygen blir mer rättvisande för eleverna.

När börjar ämnesplanerna att gälla?

De ändrade ämnesplanerna börjar att gälla den 1 juli 2021 i gymnasieskolan. Ämnesplanerna i matematik och engelska börjar att gälla den 1 januari 2022 i vuxenutbildningen.

Alla elever som har påbörjat någon kurs i engelska, matematik eller moderna språk innan de ändrade ämnesplanerna börjar att gälla ska få slutföra kursen enligt nu gällande ämnesplaner. Däremot ska eleverna inte börja några nya kurser enligt nu gällande ämnesplaner efter den 1 juli 2021 (i gymnasieskolan och moderna språk i vuxenutbildning på gymnasial nivå) alternativt efter den 1 januari 2022 (matematik och engelska i vuxenutbildning på gymnasial nivå).

Läs de ändrade ämnesplanerna

Ämnesplan i engelskaPDF (pdf, 298 kB)

Ämnesplan i matematikPDF (pdf, 725 kB)

Ämnesplan i moderna språkPDF (pdf, 1 MB)

Vad är inte ändrat?

Den grundläggande strukturen i ämnesplanerna finns kvar. Precis som tidigare ska syftet och det centrala innehållet styra undervisningen medan kunskapskraven vara ett stöd när läraren sätter betyg. Grundmodellen med värdeord i kunskapskraven är inte ändrad men antalet värdeord har blivit färre. Det handlar inte heller om några ändringar av betygsskalan.

Mer om ändringarna i matematik

Inom ämnet matematik ändras alla kurser. Förändringarna innebär till exempel att kunskapskraven revideras, att progressionen mellan årskurs 9, kurs 1 och kurs 2 förbättras samt att a-spåret ges bättre förutsättningar för relevant innehåll kopplat till yrkesutbildning. I många kurser förändras innehållet för att underlätta undervisning och lärande på djupet. Till exempel minskas stoffträngseln och närliggande innehåll samlas.

Förändringarna innebär bland annat:

 • Kortare och mer övergripande formuleringar som är närmare kopplade till ämnet i kunskapskraven.
 • Mycket repetition från grundskolenivå stryks i det centrala innehållet.
 • Vissa delar av innehållet flyttas till andra kurser.
 • Visst nytt innehåll införs.
 • Breddning och fler exempel för yrkesmatematiken (a-spåret).

Det är viktigt att uppmärksamma att elever som läser matematik 1b eller 1c enligt nu gällande ämnesplan, och 2b eller 2c enligt den ändrade ämnesplanen, inte kommer att ha innehållet ”räta linjens ekvation” som obligatoriskt innehåll i någon av kurserna. Elever som också ska läsa matematik 3b eller 3c kan därför behöva komplettera med detta.

Inom ämnet matematik ändras alla kurser. Förändringarna innebär till exempel att kunskapskraven revideras, att progressionen mellan årskurs 9, kurs 1 och kurs 2 förbättras samt att a-spåret ges bättre förutsättningar för relevant innehåll kopplat till yrkesutbildning. I många kurser förändras innehållet för att underlätta undervisning och lärande på djupet. Till exempel minskas stoffträngseln och närliggande innehåll samlas.

Förändringarna innebär bland annat:

 • Kortare och mer övergripande formuleringar som är närmare kopplade till ämnet i kunskapskraven.
 • Mycket repetition från grundskolenivå stryks i det centrala innehållet.
 • Vissa delar av innehållet flyttas till andra kurser.
 • Visst nytt innehåll införs.
 • Breddning och fler exempel för yrkesmatematiken (a-spåret).

Det är viktigt att uppmärksamma att elever som läser matematik 1b eller 1c enligt nu gällande ämnesplan, och 2b eller 2c enligt den ändrade ämnesplanen, inte kommer att ha innehållet ”räta linjens ekvation” som obligatoriskt innehåll i någon av kurserna. Elever som också ska läsa matematik 3b eller 3c kan därför behöva komplettera med detta.

Mer om ändringarna i engelska och moderna språk

I ämnena engelska och moderna språk har det också gjorts förändringar i kurserna på gymnasial nivå.

Förändringarna innebär att

 • fakta och förståelse betonas.
 • det centrala innehållet har anpassats när det gäller omfattning konkretionsgrad och progression.
 • kunskapskraven är mindre omfattande och mindre detaljerade.

I ämnena engelska och moderna språk har det också gjorts förändringar i kurserna på gymnasial nivå.

Förändringarna innebär att

 • fakta och förståelse betonas.
 • det centrala innehållet har anpassats när det gäller omfattning konkretionsgrad och progression.
 • kunskapskraven är mindre omfattande och mindre detaljerade.

Material från Skolverket – stöd i ditt arbete

Vi har tagit fram stöd för dig som är lärare, rektor eller skolchef att börja arbeta utifrån de ändrade ämnesplanerna och programstrukturerna. Vi ser också över det stöd som redan finns, till exempel Skolverkets webbkurser om betyg och bedömning. Vi informerar om vårt stöd här på skolverket.se, i våra sociala kanaler och i våra olika nyhetsbrev.

För dig som är skolchef eller rektor

Planera arbetet med ämnesplanerna − steg för steg

För dig som är rektor eller skolchef finns en sida med förslag på hur ni kan planera och organisera arbetet med de ändrade ämnesplanerna – steg för steg. Här kan du också titta på våra webbinarier och får svar på de vanligaste frågorna.

Så kan ni implementera de ändrade kurs- och ämnesplanerna

Berätta om ändringarna i yrkesprogrammen

Vi har tagit fram presentation som du som skolchef eller rektor kan använda för att berätta om förändringarna i yrkesprogrammen. Fokus är på fordons- och transportprogrammet, där de flesta förändringar träder ikraft 1 juli 2020. Men även kortfattad information om förändringarna i ytterligare sju program finns med. Du kan förstås anpassa presentationen utifrån lokala behov.

Presentation av förändringar i gymnasieskolan 2021-2022Powerpoint (powerpoint, 1 MB)

För dig som är lärare

Vi erbjuder material till lärare i engelska, matematik och moderna språk så att ni kan förbereda er på skolan inför att de ändrade ämnesplanerna börjar att gälla. Materialen är konstruerade för grupper som leds av en samtalsledare i fysiska eller digitala träffar, men det kan också användas på andra sätt, till exempel för enskild reflektion. Materialen publiceras i två steg under 2021:

Så använder ni kurs- och ämnesplanerna

Ett övergripande material om kurs- och ämnesplaner, undervisning och bedömning. Materialet består bland annat av texter, film, och diskussionsfrågor. Materialet tar 4–5 timmar att arbeta med och kan användas från vårterminen 2021.

Så använder ni kurs- och ämnesplanerna

Ämnessidor

Ämnesspecifika material till lärare i engelska, matematik och moderna språk. Materialet består bland annat av filmer, kommentarmaterial och diskussionsfrågor. Materialet tar 4–5 timmar per ämne och kan användas från den 15 mars 2021.

Fördjupning

Du kan också fördjupa dig, till exempel genom det nya stödmaterialet Att planera, bedöma och ge återkoppling eller webbkursen Undervisningsutvecklande bedömning.

Bakgrund till förändringarna i yrkesprogrammen

Skolverket har haft i uppdrag att föreslå förändringar i examensmål, utbudet av inriktningar, programstrukturer och förslag på nya och reviderade ämnen för åtta nationella yrkesprogram inom gymnasieskolan. Syftet var att anpassa utbildningarna utifrån efterfrågan från elever och samtidigt en anpassning utifrån arbetslivets behov. Förslagen utgår från Gymnasieutredningens betänkande En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (SOU 2016:77). Förslagen är framtagna i samarbete med de nationella programråden, branschrepresentanter, referensgrupper, expertgrupper och myndigheter.

Regeringen har tidigare fattat beslut om ändringar i examensmålen för yrkesprogrammen i gymnasieförordningen, inriktningsnamn och programgemensamma ämnen.

Regeringens pressmeddelandelänk till annan webbplats

Gymnasieförordningenlänk till annan webbplats

Inväntar utredningar

Anledningen till att inte samtliga gymnasiegemensamma ämnen på gymnasial nivå eller i gymnasiesärskolan och inom särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå revideras nu beror på att vi inväntar resultatet av Betygsutredningen 2018 (U 2018:03). Utredningen ska bland annat föreslå en modell för ämnesbetyg på gymnasial nivå.

Även Komvuxutredningen som lämnade sitt betänkande (SOU 2018:71) i augusti 2018 kan vara avgörande i det fortsatta arbetet. Utredningen föreslog bland annat att betygsskalan ska förenklas för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, i svenska för invandrare och för särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå.

Sex och samlevnad byter namn och jämställdhetsuppdraget stärks

Regeringen har fattat beslut om läroplansändringar i kunskapsområdet som idag kallas sex och samlevnad. Det nya namnet blir sexualitet, samtycke och relationer. Syftet är att förbättra kvaliteteten och stärka likvärdigheten i undervisningen om sexualitet, samtycke och relationer. Förändringarna ska tillämpas från höstterminen 2022 i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen.

Förändringarna innehåller även skrivningar som stärker jämställdhetsuppdraget på gymnasial nivå. Skolan och vuxenutbildningen har en viktig uppgift i att bidra till att motverka begränsande könsmönster och aktivt främja jämställdhet. 

Mer om sexualitet, samtycke och relationer i läroplanerna

Mer om jämställdhet i läroplanerna

Kontakt

Vid frågor kontakta Skolverkets upplysningstjänst.

Kontakta upplysningstjänsten

Senast uppdaterad 25 februari 2021