Frågor och svar

Varför föreslår ni inte en större omfördelning av undervisningstid i grundsärskolan i förslagen till ändrade timplaner?

Förslagen till omfördelning ska enligt uppdraget utgå från grundskolan. Den omfördelning som Skolverket föreslår för grundsärskolan utgår därför ifrån förslagen för grundskolan.

Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven (U 2017:07) har ett vidare uppdrag att se över grundsärskolans timplan. Utredningen ska lägga fram sina förslag i februari 2021. Genom diskussioner mellan detta uppdrag och utredningen har vi försäkrat oss om att förslagen inte ska säga emot varandra.