Frågor och svar

Är nationalsången och psalmer strukna ur det centrala innehållet i musik?

I remissförslaget i musik föreslogs en något mer övergripande skrivning om musikval vid olika högtider, detta för att ge musiklärarna större möjligheter till bredare och motiverande undervisning. Förslaget visade sig sakna stöd och vi har därför ändrat tillbaka till (årskurs 1-3) ”Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.”