Frågor och svar

Finns det några särskilda övergångsregler?

Om regeringen beslutar det, börjar de reviderade kurs- och ämnesplanerna att gälla från läsåret 2020/21. Vi föreslår i de förslag som nu remitteras att de elever som börjar årskurs 9 höstterminen 2020 får slutföra sin grundskoleutbildning enligt nuvarande kursplaner. Samma sak föreslår vi för elever som börjar årskurs 10 i specialskolan.

Ämnesplaner som revideras i gymnasieskolan föreslås börja gälla för kurser som påbörjas från och med hösten 2020. För vuxenutbildning på gymnasial nivå föreslås de reviderade ämnesplanerna tillämpas från och med vårterminen 2021 för att det ska finnas nationella prov utifrån de reviderade kurserna.