Frågor och svar

Gör de nya kunskapskraven att det blir lättare att få ett visst betyg?

Generellt sett har det varken blivit svårare eller lättare att få ett visst betyg, men de reviderade kunskapskraven gör det möjligt för lärare att ta hänsyn till att elevers kunnande kan komma till uttryck på fler sätt. De reviderade kunskapskraven syftar till att läraren i högre grad ska kunna sätta det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper i ämnet utan att enstaka detaljer får omotiverat stor betydelse. Det innebär att vi strukit eller justerat delar av formuleringar i kunskapskraven som kunnat begränsa på vilka olika sätt eleven kan visa sitt kunnande och att vi har ämnesanpassat dem i högre grad. Avsikten är dock inte att kravnivån ska sänkas genom revideringen.