Frågor och svar

Hur kommer det här leda till att betygen blir mer rättvisande?

Vår ambition i revideringen har varit att kunskapskraven ska bli bättre verktyg för lärare att använda vid betygssättningen så att betygen på ett bättre sätt återspeglar elevens kunskaper i ämnet. Därför har vi utformat kunskapskraven så att de är mindre omfattande och detaljerade.

När kunskapskraven innehåller färre aspekter som ska bedömas eller specifikationer på hur eleven ska visa sitt kunnande leder det dels till att lärarna får ett bredare och mer nyanserat underlag i förhållande till de olika bedömningsaspekterna, dels att det är färre aspekter som lärarna behöver komma överens om. Detta leder till att betygens validitet och reliabilitet ökar, det vill säga betygen ger en mer rättvisande och därmed bättre bild av elevens kunskaper i ämnet.