Frågor och svar

Vad har hänt med centralt innehåll om de nationella minoriteterna i kursplanerna?

I de nu gällande kursplanerna finns skrivningar om de nationella minoriteterna fördelade på centralt innehåll i kursplanerna i historia, religionskunskap, samhällskunskap och svenska vilket kan ha medfört en fragmentisering av undervisningen. Kvaliteten på undervisningen om de nationella minoriteterna bedöms bli högre om innehållet finns samlat. Skolverket föreslog därför i remissen att huvuddelen av innehållet som handlar om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia skulle flyttas till kursplanen i samhällskunskap årskurs 4–6. Efter remissomgången har innehållspunkter om de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska lyfts tillbaka och förstärkts i svenska. Huvudansvaret för undervisningen om de nationella minoriteternas kultur, religion och historia ligger alltså i samhällskunskap och dessutom har nya formuleringar lagts in i både årskurs 4–6 och 7–9 efter remissomgången. Totalt sett innebär detta en breddning och förstärkning av området jämfört med nuvarande kursplaner.