Frågor och svar

Vad menar ni med "kunskaper om"?

När det står”kunskaper om” i målen är det en signal om att kunskaperna i sig är särskilt viktiga. ”Kunskaper om” i målen leder till att det blir möjligt att i kunskapskraven betona elevers kunskaper om ett innehållsområde utan att tonvikten hamnar på hur eleven ska visa sina kunskaper i relation till det aktuella kunskapsinnehållet. Eftersom målen ligger till grund för kunskapskraven kan förändringar i målen också påverka formuleringar i kunskapskraven.