Frågor och svar

Varför är inte kunskapskraven i årskurs 1 och 3 förändrade i samma utsträckning som årskurs 6 och 9 samt gymnasiet?

Vår analys har framför allt visat att kursplanerna för mellan- och högstadiet behöver revideras. Det är framför allt där lärarna har upplevt stoffträngsel i det centrala innehållet. Det är även när kunskapskraven i årskurs 6 och 9 används för betygssättning som det har upplevts som problematiskt att de är omfattande och detaljerade och inte när det gäller bedömning av godtagbara kunskaper i lågstadiet. Vissa justeringar har gjorts i kunskapskraven i SO och NO, men däremot mer sparsamt i svenska och matematik, vilket beror på att de ligger till grund för Skolverkets nationella bedömningsstöd som är en del i läsa-skriva-räkna-garantin.