Frågor och svar

Varför har orientering och dans strukits ur kunskapskraven i Idrott och hälsa?

Detta är ett exempel på när vi har gjort kunskapskraven mindre omfattande och detaljerade.

Orientering och dans ingår i det centrala innehållet och är därmed obligatoriskt att ta upp i undervisningen. Självklart är det då en del av det underlag som läraren bedömer. Inför betygssättningen behöver läraren kunna säkerställa ett tillräckligt brett och varierat underlag i relation till kunskapskraven för att betygen på ett rättvisande sätt ska kunna återspegla vad eleven kan i ämnet. Eftersom vi vill minska risken för att enskilda prestationer ska få ett för stort inflytande på lärarens betygssättning har vi föreslagit kunskapskrav där dans och orientering inte är utskrivet.