Kvalitetsdialoger

Med start i september 2022 kommer Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) att erbjuda skolhuvudmän återkommande kvalitetsdialoger.

Röster från skolhuvudmän som deltog i vårens testdialoger

Under första året ska 600 huvudmän erbjudas kvalitetsdialoger tillsammans med SPSM och Skolverket. I oktober 2025 ska erbjudandet ha nått alla huvudmän i hela Sverige.
Ta del av hur skolhuvudmän som deltagit i testdialoger under våren har upplevt deltagandet.

Röster från skolhuvudmän Länk till annan webbplats.

Samtliga huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning och fritidshem kommer att erbjudas kvalitetsdialog inom tre år.

Inbjudningar till kvalitetsdialog började skickas ut i augusti och de första introduktionsmötena sker i september. Arbetet inleddes redan under våren 2022, då en referensgrupp om cirka 15 huvudmän deltog i utprovning av dialogernas upplägg och innehåll. Det genomfördes även samråd med organisationer, myndigheter och huvudmän.

Övergripande information om regeringsuppdraget Ökad kvalitet och likvärdighet

Syfte

Syftet med dialogerna är att underlätta och stärka huvudmännens systematiska kvalitetsarbete och att bidra till ökad kvalitet och likvärdighet i skolan i förhållande till det kvalitetssystem bestående av nationella målsättningar, delmål, indikatorer och framgångsfaktorer som just nu utarbetas på myndigheterna. Dialogerna kommer att utgå från områdena likvärdighet, kvalitet samt barns och elevers utveckling och lärande och frågor som huvudmannen identifierat som viktiga att diskutera. En annan viktig del handlar om att skapa delaktighet i organisationen.

Kvalitetsdialogernas delar

En kvalitetsdialog består av tre delar som ska uppfattas som en helhet:

  • introduktion inför kvalitetsdialog,
  • genomförandet av kvalitetsdialog,
  • återkoppling efter kvalitetsdialog.

Introduktion

Introduktionsmötet sker digitalt i grupp med flera huvudmän. Syftet är att presentera kvalitetsdialogernas upplägg och diskutera kvalitetssystemet med målsättningar, delmål, indikatorer, framgångsfaktorer och analysunderlag.

Genomförande

Dialogen sker i första hand i ett fysiskt möte som hålls enskilt med respektive huvudman.
Dialogen handlar om likvärdighet och kvalitet i utbildningen samt utveckling och lärande, med fokus på frågor som huvudmannen identifierat som viktiga.

Återkoppling

Återkopplingsmötet hålls digitalt. Syftet är att huvudmannen och myndigheterna reflekterar och diskuterar den genomförda kvalitetsdialogen och huvudmannens fortsatta arbete.

Se webbinarium om kvalitetsdialogerna

Den 31 maj 2022 hölls ett webbinarium med fokus på kvalitetsdialogerna. Webbinariet ingick i konferensserien Samtal skola, som vänder sig till dig som är skolchef eller arbetar med skolfrågor på annan strategisk nivå. Fokus på konferenserna är samtal och dialog med en ambition att skapa en gemensam förståelse och ansvar för en likvärdig förskola och skola av god kvalitet för alla Sveriges barn och elever.

Här kan du se webbinariet i efterhand Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad 16 september 2022

Frågor och svar

Skolchefer och representanter för politiska nämnder eller styrelser för fristående skolor kommer att bjudas in. Det kommer även finnas möjlighet för huvudmannen att involvera fler representanter.

Under september kommer de första inbjudningarna att skickas ut.

Från oktober 2022 till oktober 2023 kommer cirka 600 huvudmän att erbjudas kvalitetsdialog.

Dialogerna genomförs i intervaller. Till en början ska samtliga huvudmän erbjudas en dialog inom tre år. Från och med andra halvåret 2025 ska samtliga huvudmän erbjudas en dialog inom två år. Erbjudandet upprepas sedan från och med andra halvåret 2027 och framåt.

Kvalitetsdialogerna kommer att erbjudas regionalt och startar samtidigt i hela Sverige enligt en rullande plan som Skolverket upprättar.

En kvalitetsdialog består av tre delar:

  • introduktion inför kvalitetsdialog
  • genomförande av kvalitetsdialog och
  • återkoppling efter kvalitetsdialog

Introduktion inför kvalitetsdialog

Introduktionen består av digitala informationsträffar med flera huvudmän tillsammans samt förberedelser inför genomförandet av dialogerna. I denna del tas kvalitetsdialogernas syfte, upplägg och analysunderlag upp. Information ges också om det nationella kvalitetssystemet Länk till annan webbplats. (målsättningar, delmål, indikatorer och framgångsfaktorer).

Genomförande av kvalitetsdialog

Grundtanken är att kvalitetsdialogen genomförs fysiskt. Beroende på omständigheter och önskemål kommer det även att vara möjligt för huvudmannen att genomföra kvalitetsdialogen digitalt. Den fokuserar på huvudmannens styrkor, utmaningar och behov. Dialogen utgår från huvudmannens systematiska kvalitetsarbete.

Återkoppling efter kvalitetsdialog

Återkopplingen sker i nära anslutning till kvalitetsdialogen. Den kan ske fysiskt eller digitalt och tar upp huvudmannens och myndigheternas reflektioner och lärdomar från den genomförda dialogen.

Kvalitetsdialogen och kvalitetsgranskningen har ett övergripande och gemensamt syfte att stärka kvaliteten och likvärdigheten i svensk skola. Däremot är myndigheternas arbetsmetoder och tillvägagångssätt olika. Kvalitetsdialogen genomförs av Skolverket och SPSM, och kvalitetsgranskningen genomförs av Skolinspektionen. Det innebär att den utvecklingsstödjande verksamheten och inspektionsverksamheten är separerad i olika myndigheter i enlighet med myndigheternas uppdrag.

Dialogen är ett erbjudande och granskningen är obligatorisk

Kvalitetsdialogen innebär ett erbjudande till samtliga huvudmän i skolväsendet i en återkommande cykel. Kvalitetsgranskningen som Skolinspektionen genomför är obligatorisk och riktar sig till ett begränsat årligt urval av både huvudmän och skolenheter. Skolinspektionens kvalitetsgranskning genomförs med varje huvudman för sig. Kvalitetsdialogen genomförs enskilt med en huvudman eller med flera huvudmän tillsammans med inslag av erfarenhetsutbyte.

Dialog och granskning stödjer utveckling av huvudmännens verksamhet

Kvalitetsdialogen är en del av Skolverkets och SPSM:s utvecklingsstödjande verksamhet. Kvalitetsdialogen kommer att ha ett framåtsyftande fokus och dess innehåll kommer att styras av huvudmannen och dennes förutsättningar och utmaningar i förhållande till det nationella kvalitetssystemet.

Ett nationellt kvalitetssystem

Skolinspektionens kvalitetsgranskning är en inspektionsform som har en granskande funktion. Kvalitetsgranskningen utgår från mål och riktlinjer i skolförfattningarna och mynnar ut i en bedömning och ett skriftligt beslut.

Inspektionsformer, Skolinspektionens webbplats Länk till annan webbplats.

Arbetet med kvalitetsdialoger med huvudmän är något som Skolverket och SPSM gör tillsammans. Vi har samma uppdrag under dialogerna, vilket innebär att stötta huvudmännen i deras arbete med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Dialogerna ska skapa goda förutsättningar för att på bästa sätt kunna synliggöra de utvecklingsbehov och framgångsrika exempel som finns, för att sedan kunna möta de behov som synliggjorts hos landets huvudmän.

Skolverket och SPSM ska erbjuda samtliga skolhuvudmän dialog inom en treårig cykel. För att få en jämn spridning över åren och per region, kommer huvudmännen att fördelas utifrån storlek och typ av huvudman (enskild eller offentlig). Den fördelningen avgör vilket år huvudmannen kommer att erbjudas dialog. De regionala kontoren planerar vilken tidpunkt under året som en huvudman bjuds in till dialog.