Kvalitetsdialoger

Med start i oktober 2022 kommer Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) att erbjuda skolhuvudmän återkommande kvalitetsdialoger.

Samtliga huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning och fritidshem kommer att erbjudas kvalitetsdialog inom tre år.

Övergripande information om regeringsuppdraget Ökad kvalitet och likvärdighet

Kvalitetsdialogernas syfte och innehåll

Syftet med dialogerna är att underlätta och stärka huvudmännens systematiska kvalitetsarbete och att bidra till ökad kvalitet och likvärdighet i skolan i förhållande till det kvalitetssystem bestående av nationella målsättningar, delmål, indikatorer och framgångsfaktorer som just nu utarbetas på myndigheterna. Dialogerna kommer att utgå från områdena likvärdighet, kvalitet samt barns och elevers utveckling och lärande och frågor som huvudmannen identifierat som viktiga att diskutera. En annan viktig del handlar om att skapa delaktighet i organisationen.

En kvalitetsdialog består av tre delar som ska uppfattas som en helhet:

  • introduktion inför kvalitetsdialog,
  • genomförandet av kvalitetsdialog,
  • återkoppling efter kvalitetsdialog.


Arbetet inleds redan under våren 2022, då en referensgrupp om cirka 15 huvudmän deltar i utprovning av dialogernas upplägg och innehåll. Det genomförs även samråd med organisationer, myndigheter och huvudmän. Under våren planeras också för öppna webbinarier för olika målgrupper.

Senast uppdaterad 17 maj 2022

Frågor och svar

Skolchefer och representanter för politiska nämnder eller styrelser för fristående skolor kommer att bjudas in. Det kommer även finnas möjlighet för huvudmannen att involvera fler representanter.

Under september kommer de första inbjudningarna att skickas ut.

Från oktober 2022 till oktober 2023 kommer cirka 600 huvudmän att erbjudas kvalitetsdialog.

Dialogerna genomförs i intervaller. Till en början ska samtliga huvudmän erbjudas en dialog inom tre år. Från och med andra halvåret 2025 ska samtliga huvudmän erbjudas en dialog inom två år. Erbjudandet upprepas sedan från och med andra halvåret 2027 och framåt.

Kvalitetsdialogerna kommer att erbjudas regionalt och startar samtidigt i hela Sverige enligt en rullande plan som Skolverket upprättar.

En kvalitetsdialog består av tre delar:

  • introduktion inför kvalitetsdialog
  • genomförande av kvalitetsdialog och
  • återkoppling efter kvalitetsdialog

Introduktion inför kvalitetsdialog

Introduktionen består av digitala informationsträffar med flera huvudmän tillsammans samt förberedelser inför genomförandet av dialogerna. I denna del tas kvalitetsdialogernas syfte, upplägg och analysunderlag upp. Information ges också om det nationella kvalitetssystemet Länk till annan webbplats. (målsättningar, delmål, indikatorer och framgångsfaktorer).

Genomförande av kvalitetsdialog

Grundtanken är att kvalitetsdialogen genomförs fysiskt. Beroende på omständigheter och önskemål kommer det även att vara möjligt för huvudmannen att genomföra kvalitetsdialogen digitalt. Den fokuserar på huvudmannens styrkor, utmaningar och behov. Dialogen utgår från huvudmannens systematiska kvalitetsarbete.

Återkoppling efter kvalitetsdialog

Återkopplingen sker i nära anslutning till kvalitetsdialogen. Den kan ske fysiskt eller digitalt och tar upp huvudmannens och myndigheternas reflektioner och lärdomar från den genomförda dialogen.

Arbetet med kvalitetsdialoger med huvudmän är något som Skolverket och SPSM gör tillsammans. Vi har samma uppdrag under dialogerna, vilket innebär att stötta huvudmännen i deras arbete med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Dialogerna ska skapa goda förutsättningar för att på bästa sätt kunna synliggöra de utvecklingsbehov och framgångsrika exempel som finns, för att sedan kunna möta de behov som synliggjorts hos landets huvudmän.