Frågor och svar

Hur förhåller sig kvalitetsdialogen till Skolinspektionens kvalitetsgranskning?

Kvalitetsdialogen och kvalitetsgranskningen har ett övergripande och gemensamt syfte att stärka kvaliteten och likvärdigheten i svensk skola. Däremot är myndigheternas arbetsmetoder och tillvägagångssätt olika. Kvalitetsdialogen genomförs av Skolverket och SPSM, och kvalitetsgranskningen genomförs av Skolinspektionen. Det innebär att den utvecklingsstödjande verksamheten och inspektionsverksamheten är separerad i olika myndigheter i enlighet med myndigheternas uppdrag.

Dialogen är ett erbjudande och granskningen är obligatorisk

Kvalitetsdialogen innebär ett erbjudande till samtliga huvudmän i skolväsendet i en återkommande cykel. Kvalitetsgranskningen som Skolinspektionen genomför är obligatorisk och riktar sig till ett begränsat årligt urval av både huvudmän och skolenheter. Skolinspektionens kvalitetsgranskning genomförs med varje huvudman för sig. Kvalitetsdialogen genomförs enskilt med en huvudman eller med flera huvudmän tillsammans med inslag av erfarenhetsutbyte.

Dialog och granskning stödjer utveckling av huvudmännens verksamhet

Kvalitetsdialogen är en del av Skolverkets och SPSM:s utvecklingsstödjande verksamhet. Kvalitetsdialogen kommer att ha ett framåtsyftande fokus och dess innehåll kommer att styras av huvudmannen och dennes förutsättningar och utmaningar i förhållande till det nationella kvalitetssystemet.

Ett nationellt kvalitetssystem

Skolinspektionens kvalitetsgranskning är en inspektionsform som har en granskande funktion. Kvalitetsgranskningen utgår från mål och riktlinjer i skolförfattningarna och mynnar ut i en bedömning och ett skriftligt beslut.

Inspektionsformer, Skolinspektionens webbplats Länk till annan webbplats.