Frågor och svar

På vilka grunder har regionindelningen gjorts?

Särskild vikt har lagts vid att skapa goda förutsättningar för Skolverket att främja kvalitet och likvärdighet, med fokus på att kunna erbjuda och genomföra kvalitetsdialoger med huvudmän.

  • Skapa geografisk spridning av kontoren i hela landet. Avstånden mellan kontor och huvudmän ska inte vara för stora.
  • Underlätta samarbete med SPSM. Eftersom SPSM redan finns på dessa orter möjliggörs samlokalisering och samarbetet mellan myndigheterna underlättas.
  • Kontoren får närhet till universitet och högskolor med lärarutbildning samt goda kommunikationsmöjligheter med tåg.
  • Vi utgår från existerande regionindelningar av Sverige. Länsgränser är styrande.