Det här gör Skolverket

Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Vi ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever.

Skolverket tar fram kunskapskrav, föreskrifter, allmänna råd och nationella prov. Vi ansvarar också för den officiella statistiken på skolområdet och gör nationella uppföljningar och utvärderingar. Vi ansvarar vidare för svenskt deltagande i internationella kunskapsmätningar.

Utveckling och fortbildning

Därtill ska Skolverket bidra till god kvalitet i svensk utbildning. Det gör vi genom nationella insatser som utvecklar verksamheterna och fortbildning av personalen. Vi fördelar bidrag och anordnar rektorsutbildning.

Utfärdar lärarlegitimationer

Myndigheten utfärdar legitimationer för lärare och förskollärare. Vi har ett särskilt sektorsansvar för handikappfrågor och ser till nyanlända elevers rätt att få en likvärdig utbildning av hög kvalitet. Skolverkets ansvar omfattar även Lärarnas ansvarsnämnd.

Referenscentrum för yrkesutbildning

Myndigheten ska bidra till att trygga den nationella kompetensförsörjningen och underlätta ungdomars etablering på arbetsmarknaden. Vi stödjer därför huvudmän, arbetsgivare och andra aktörer i deras arbete med att utveckla kvaliteten i gymnasial yrkesutbildning.

Vi har i uppgift att sprida information om aktuell skolforskning, liksom att sprida kunskap om vårt verksamhetsområde både i och utanför Sverige. I detta ingår att fungera som ett nationellt referenscentrum för information om yrkesutbildning i Sverige och i övriga EU-länder samt länder inom EES-området. Myndig­heten ska också utgöra en nationell referenspunkt för kvalitetssäkring inom yrkesutbildningen. Vi ansvarar också för de nationella råden för yrkesprogrammen i gymnasie­skolan.

.

Senast granskad: 2018-05-03
Innehållsansvar: Avdelningen för kommunikation