Replik DN Debatt: ”Skolverket skriver om kommentarerna till kursplanerna”

Kommentarmaterialen till grundskolans kursplaner i biologi, fysik och kemi har kritiserats för att det inte tydligt framgår i kommentarmaterialen att undervisningen ska bygga på etablerad vetenskap. Det är viktigt att det inte råder några tveksamheter om detta och därför kommer Skolverket att justera och förstärka vissa skrivningar i kommentarmaterialen, skriver Ulrika Lundqvist och Olof Andersson från Skolverket.

På DN debatt har det framförts kritik mot kommentarmaterialen till grundskolans kursplaner i biologi, fysik och kemi (DN Debatt 11/1). Den kritik som framförs är att det inte tydligt framgår i kommentarmaterialen att undervisningen ska bygga på etablerad vetenskap, skriver Ulrika Lundqvist och Olof Andersson från Skolverket.

Om man läser kursplanerna och kommentarmaterialen i sin helhet så framgår det dock tydligt att etablerad vetenskap är grunden för undervisningen. Det är viktigt att det inte råder några tveksamheter om detta och därför kommer Skolverket att justera och förstärka vissa skrivningar i kommentarmaterialen.

Skollagen slår fast att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Skolverket jämställer inte pseudovetenskap med etablerad vetenskap.

Undervisning om livets uppkomst och utveckling ska bygga på den vetenskapliga teorin om evolutionen. Den bygger på en solid kunskapsgrund inom till exempel biologi, paleontologi och biokemi. Utomvetenskapliga föreställningar om livets uppkomst, till exempel kreationism, är inte något alternativ till den vetenskapliga teorin om evolutionen som grund för skolans undervisning.

Skolan har också ett uppdrag att utveckla kritiskt tänkande hos eleverna. Att kunna förhålla sig källkritiskt är en viktig förmåga. För att kunna lära sig att urskilja vad som är vetenskap till skillnad från pseudovetenskap och andra föreställningar måste eleverna också ges möjlighet att möta andra sätt att förklara världen än den etablerade vetenskapen.

Om man lyfter ut vissa formuleringar i kommentarmaterialen ur sitt sammanhang kan det finns risk för misstolkningar. Vi kommer därför att i kommentarmaterialen i biologi, fysik och kemi ytterligare förtydliga det vetenskapliga perspektivets särställning i kursplanerna.

Ulrika Lundqvist, chef enheten för förskola och grundskola Skolverket
Olof Andersson, undervisningsråd Skolverket
 

Senast granskad: 2016-01-13
Innehållsansvar: Utbildningsavdelningen