PRESSMEDDELANDE 2014-04-02

14 000 karriärtjänster runt om i landet

Skolverket har nu beviljat bidrag för totalt 14 000 karriärtjänster vilket är en ökning med 11 000 jämfört med förra året. Det visar Skolverkets sammanställning av hur tjänsterna fördelas runt om i landet.

Karriärtjänsterna är avsedda för att stärka och utveckla undervisningen i skolan. Kommunerna och de fristående skolorna har möjlighet att utifrån deras behov tillsätta och konstruera karriärtjänsterna så att lärares undervisning kan utvecklas.

– Det är bra om karriärtjänsterna hamnar på de skolor som har störst utmaningar. Där vet vi att tjänsterna gör stor skillnad, säger Peter Östlund, projektledare vid Skolverket.

11 000 nya tjänster hösten 2014

Totalt kunde kommuner och fristående skolor ansöka om 15 000 karriärtjänster i år vilket är en stor ökning jämfört förra året då man kunde söka om bidrag för 4 000 tjänster. En del av tjänsterna är inte tillsatta då vissa kommuner och enskilda huvudmän valt att inte söka hela den kvot som de blivit tilldelade. En annan förklaring är att det finns huvudmän som inte söker alls.

När man rekryterar och utser förstelärare och lektorer menar många huvudmän att det är viktigt att man tydligt formulerar vad de ska jobba med. Exempelvis initiera och leda projekt i syfte att förbättra undervisningen eller coacha andra lärare.

– Det är en stor utmaning för kommunerna att hinna tillsätta tjänsterna. För varje karriärtjänst kan man dessutom behöva täcka upp med mer pedagogiska resurser. Huvudmännen har kommit en bra bit på väg med sitt rekryteringsarbete, säger Peter Östlund, projektledare vid Skolverket.

Bidraget för karriärtjänster kan antingen användas till förstelärare där månadslönen höjs med 5 000 kr eller lektorer som får en löneökning på 10 000 kr i månaden. Det är kommunen eller den enskilda skolan som beslutar hur bidraget ska fördelas mellan antalet förstelärare och lektorer. Bidragets totala storlek baseras på elevantalet i respektive kommun eller hos den enskilda skolhuvudmannen.

Kompetenskrav för karriärtjänsterna

För att bli förstelärare krävs minst fyra års väl vitsordat undervisningsarbete. Läraren ska också ha visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen. Läraren ska även i övrigt bedömas som särskilt kvalificerad för undervisning.

Lektorer ska ha en examen på forskarnivå och arbetat som lärare i minst fyra år samt dessutom ha visat pedagogisk skicklighet. Lärare som har undervisat på högskola eller universitet kan också utses.

Både förstelärare och lektorer måste även ha en lärarlegitimation för att bidraget ska betalas ut. 

Det är skolhuvudmannen, alltså kommunen eller den som är ansvarig för den fristående skolan där läraren arbetar, som utser vilka lärare som ska få en karriärtjänst.

För frågor kontakta

Peter Östlund, projektledare, 08-527 335 86

Skolverkets presstjänst, 08-527 333 00