PRESSMEDDELANDE 2015-06-15

Akut behov av fler lärare närmaste åren

70 000 heltidstjänster - så stort är behovet av att rekrytera nya lärare, förskollärare och fritidspedagoger de närmaste fem åren. Det visar en ny prognos från Skolverket. Men det finns osäkerhetsfaktorer.

Prognosen påverkas av om lärare stannar i yrket och i vilken utsträckning nyutbildade lärare börjar arbeta som lärare. I värsta fall kan behoven bli ännu större. Skolverkets prognos finns också nedbruten per län.

- Frågan är inte om läget är allvarligt utan hur allvarligt det är. Utan tillräckligt många utbildade lärare har vi ingen bra skola och utan en bra skola påverkas Sveriges framtid negativt. Det behövs en nationell samling kring läraryrket och det är bråttom, säger Skolverkets generaldirektör Anna Ekström.

Viktigt att lärare stannar i yrket

Rekryteringsbehovet påverkas av i vilken utsträckning lärare arbetar kvar i skolan, vilket varierar mellan lärare i olika åldrar. En försämring med en procentenhet i alla åldrar skulle leda till att rekryteringsbehovet ökar från 70 000 till närmare 80 000 heltidstjänster fram till 2019.
- Staten men framförallt lärares arbetsgivare i kommuner och fristående skolor måste göra mer för att fler lärare ska välja att stanna i skolan, säger Anna Ekström.

Viktigt att fler blir lärare

Rekryteringsbehovet kan räknas om till ett examinationsbehov. Prognosen visar att det kommer att behövas 84 000 nyexaminerade fram till 2019. Ska det behovet mötas behöver antalet examinerade nästan fördubblas utifrån dagens nivåer.  Beräkningarna bygger på antagandet att 95 procent av de nyutbildade börjar arbeta i skolan. Men det finns fakta som pekar på att det kan behövas ännu fler nyutbildade. Bland de som examinerades 2008-2012 arbetade knappt 90 procent som lärare under den tidsperioden.

- Dagens prognos visar på ett stort behov av att utbilda fler lärare, men behoven kan bli ännu större. Det har skett en glädjande ökning av intresset för lärarutbildningarna, men det behövs ännu fler som vill bli lärare, säger Anna Ekström.

Störst rekryteringsbehov nu

Rekryteringsbehovet beror på att lärare går i pension, lämnar yrket av andra orsaker och att det idag finns många obehöriga lärare som undervisar i skolorna. Prognosen utgår från att lärare som inte är behöriga men som har en pedagogisk högskoleexamen eller en tillsvidareanställning blir behöriga de närmaste fem åren. När det gäller de tidsbegränsat anställda utan behörighet eller pedagogisk högskoleexamen så bygger prognosen på att de ska ersättas av nya lärare under samma period. Det gör att rekryteringsbehoven är störst de närmaste åren. Efterföljande två femårsperioder beräknas behovet vara 60 000 respektive 54 000 heltidstjänster.

- Lärarbristen är akut. För att möta de omedelbara behoven behöver vi också hitta nya och snabba vägar in i läraryrket, locka tillbaka de lärare som lämnat yrket och göra satsningar på behörighetsgivande utbildning för dem som undervisar utan behörighet, säger Anna Ekström.

Skillnader mellan olika delar av landet

Av det totala rekryteringsbehovet på 70 000 heltidstjänster fram till 2019 beräknas nästan var fjärde, 23 procent, behövas i Stockholms län. Motsvarande siffror för Västra Götalands län är 16 procent och för Skåne län 14 procent. Det betyder att mer än hälften av landets totala rekryteringsbehov fram till 2019 finns i de tre storstadslänen. Rekryteringsbehoven är dock stora i alla län. Se bifogad tabell. Prognosen går inte att bryta ner på lägre nivå än län eftersom den då blir alldeles för osäker.

Prognos om skolformer och ämnen

Rekryteringsbehoven är störst inom förskola och grundskola de närmaste åren. Fram till 2019 är rekryteringsbehovet av förskollärare totalt 20 000 heltidstjänster. I grundskolan är rekryteringsbehovet av lärare totalt 25 000 heltidstjänster. De största behoven av nya lärare finns i årskurs 7-9. Tillskillnad från tidigare prognoser så visar också Skolverkets nya rapport rekryteringsbehoven av lärare inom olika ämnen i årskurs 7-9 och gymnasieskolan.

Kontaktuppgifter

För frågor till Skolverkets generaldirektör Anna Ekström kontakta presstjänsten på 08-527 333 00
För frågor om statistiken i prognosen kontakta undervisningsråd Nina Beer på 08-527 332 92 eller chef för statistikeneheten Christina Sandström på 08-527 333 38