PRESSMEDDELANDE 2015-05-25

Lärarbristen kräver nationell kraftsamling

Lärarbristen är alarmerande och nu behövs åtgärder. Nya vägar in i läraryrket, långsiktiga satsningar på kompetensutveckling och nationell samordning för att tillvarata nyanländas kompetens i den svenska skolan. Åtgärderna föreslås i Skolverkets nya lägesbedömning om situationen i skolan.

- Läget i svenska skolan är fortsatt bekymmersamt. Ännu har det inte vänt, säger Skolverkets generaldirektör Anna Ekström.

Skapa nya väger till läraryrket

Undersökningar visar att många lärare är missnöjda med sin arbetssituation och lärarbristen förväntas bli större. Var femte person som arbetar som lärare har ingen lärarexamen och många lärare saknar behörighet i de ämnen de undervisar i. Söktrycket till lärarutbildningarna har visserligen ökat men inte tillräckligt. Samtidigt kommer stora pensionsavgångar de närmaste åren.
- Det är en allvarlig situation och lösningarna kan inte vänta. Vi föreslår att regeringen utreder om det går att skapa fler och snabbare vägar in i läraryrket. Det måste samtidigt göras utan att sänka kraven på de som blir lärare säger Anna Ekström.

Permanenta Lärarlyftet och satsa på kompetensutveckling

För att fler lärare ska få behörighet behöver Lärarlyftet permanentas. Kommuner och fristående skolor behöver samtidigt skapa förutsättningar för lärare att delta i Lärarlyftet. Skolverket ser också ett stort behov av att få bättre förutsättningar att utveckla nationella kompetensutvecklingsinsatser som inte är tidsbegränsade.
- Vi har drivit Matematiklyftet i flera år och tusentals lärare har deltagit. Matematiklyftet bygger på att lärare lär av varandra på sina skolor med stöd av handledare och erfarenheterna är mycket goda. Vi har nu även startat Läslyftet men ser ett behov av liknande satsningar inom andra ämnesområden, till exempel moderna språk, säger Anna Ekström.

Ta tillvara nyanländas kompetens

Antalet nyanlända elever i skolan ökar. Antalet elever som går språkintroduktion i årskurs 1 i gymnasieskolan har ökat med 34 procent på tre år. Bland de elever som har kommit till Sverige de senaste fyra åren och som inte bott i Sverige eller gått i svensk skola tidigare uppnådde 27 procent grundläggande behörighet till gymnasieskolan. Arbetet för att ge nyanlända en bra start i den svenska skolan behöver utvecklas. För att möta behoven behöver nyanländas lärarkompetens och annan kompetens tas tillvara i skolan.

- Det behövs en nationell samordnande funktion  som får ansvar för det arbetet. Om vi kan dra nytta av den outnyttjade resurs som nyanlända utgör stärks förutsättningarna att ge nyanlända elever en god skolgång, säger Anna Ekström.

Mer om Skolverkets lägesbedömning

Skolverket gör vartannat år en samlad bedömning av situationen och utvecklingen inom förskola, skola och vuxenutbildning. Skolverkets lägesbedömning innehåller även en redogörelse för trender och tendenser.

För frågor kontakta

För frågor till generaldirektör Anna Ekström kontakta Skolverkets presstjänst på 08-527 333 00

För frågor om Skolverkets lägesbedömning 2015 kontakta Jessica Lindvert, projektledare
08-527 332 63 eller Anders Fredriksson, biträdande enhetschef 08-527 334 83