PRESSMEDDELANDE 2015-04-22

Var fjärde förskoleanställd har inte rätt utbildning

Var fjärde anställd i förskolan saknar förskollärarutbildning eller gymnasieutbildning för att arbeta med barn. Utbildningsläget är sämre i fristående förskolor. Skolverkets nya statistik visar också att barngruppernas storlek i stort sett är oförändrad.

– Det är bekymmersamt att så många saknar utbildning för att arbeta i förskolan. Förskolan är en egen skolform med ett tydligt uppdrag att främja alla barns lärande. De krav som ställs på verksamheten i förskolan förutsätter att det finns utbildad personal, säger Ulrika Lundqvist, enhetschef på Skolverket.

För första gången har Skolverket kunnat ta fram statistik om förskolan som bygger på individdata. Statistiken blir mer tillförlitlig men den ger också ny viktig information om personalens utbildning.

Fler utan utbildning i fristående förskolor

24 procent av personalen i landets förskolor saknar helt pedagogisk högskoleutbildning eller gymnasial utbildning för arbete med barn. Om man jämför kommunala och fristående förskolor är skillnaderna stora. I kommunala förskolor saknar 21 procent av personalen utbildning för arbete med barn. I fristående förskolor är den siffran nästan dubbelt så hög, 37 procent.

Förskollärarutbildning vanligast

43 procent av personalen har förskollärarexamen. Tre procent har lärar- eller fritidspedagogexamen. 22 procent har en gymnasieutbildning för arbete med barn. Ytterligare nio procent har viss pedagogisk utbildning, till exempel högskoleutbildning utan examen eller en gymnasial utbildning utan slutbetyg.

Barngruppernas storlek i stort sett oförändrade

Sedan 2008 har den genomsnittliga barngruppen bestått av mellan 16,8 och 16,9 barn. 2014 hade den genomsnittliga barngruppen 16,9 barn. 2013 bestod den av i genomsnitt 16,8 barn. Personaltätheten är oförändrad sedan 2011. I genomsnitt går det 5,3 barn per personal.

– Även om gruppstorlek och personaltäthet varit relativt konstanta så är det viktiga frågor som de lokalt ansvariga måste arbeta med. Vad som är optimalt i alla lägen går inte att säga. Det beror på barnens ålder och unika behov, personalens kompetens och hur lokalerna ser ut. Det är sådant som de ansvariga måste ta hänsyn till när de sätter samman en barngrupp. Det är barnens bästa som besluten ska utgå ifrån, säger Ulrika Lundqvist.

Kontaktuppgifter

För frågor om förskolan kontakta enhetschef Ulrika Lundqvist på telefon 08-527 333 66.
För frågor om statistiken kontakta undervisningsråd Åsa Nordström på telefon 08-527 332 65 eller undervisningsråd Peter Lindkvist på telefon 08-527 333 39.