Barn- och elever med utländsk bakgrund

Uppdrag om deltagande i kommunal vuxenutbildning

Redovisning av uppdrag om hinder för individer med bristande kunskaper i svenska språket att delta i utbildning inom kommunal vuxenutbildning givet i ändringsbeslut av regleringsbrevet för budgetåret 2018.

Vi har i arbetet med uppdraget identifierat en rad möjliga hinder för elever med bristande kunskaper i svenska språket att delta i annan kommunal vuxenutbildning än sfi:

 • Förekomsten av språkkrav
 • Lärarbrist och svårigheter att erbjuda studiehandledning eller undervisning på elevernas modersmål
 • Organisatoriska förutsättningar och brister i flexibilitet och individanpassning
 • Ökat behov av stöd och av ytterligare eller alternativa lärresurser
 • Brister i samverkan mellan berörda aktörer
 • Struktur, administration och upphandling
 • Otillräckliga ekonomiska resurser
 • Branschernas språkkrav efter genomförd utbildning
 • Uppfattningen om en progressionstrappa inom vuxenutbildningen och att kombinerade studier i olika språk kan försvåra inlärningen
 • Problem med studiefinansiering
 • Elevernas egna intressen och prioriteringar

Ladda ner som PDF (684 KB)
Tipsa: